ЗВІТ 2_3D-КАРТОГРАФУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Наталія Вікторівна Морзе Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3477-9254
  • Марія Анатоліївна Бойко Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0293-5670
  • Вікторія Павлівна Вембер Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4483-8505
  • Оксана Петрівна Буйницька Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3611-2114
  • Світлана Василівна Василенко Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-5790-572X
Ключові слова: 3D картування системи освіти; трансформація освіти; цифрове суспільство; технологічні засоби; цифрові інструменти

Анотація

У зв’язку з трансформацією освіти традиційна роль науково-педагогічного працівника змінюється. Сучасний науково-педагогічний працівник має вміти вибирати та використовувати ІКТ для навчання студентів; організовувати співробітництво та комунікацію між учасниками навчального процесу; проєктувати електронні ресурси та освітнє електронне середовище, бути фасилітатором та помічником для студентів, добре розуміти та враховувати у навчальному процесі їх потреби та особливості, пізнавальні стилі навчання, нові сервіси та інструменти для ефективної співпраці, комунікації, володіти навичками 21 століття. Заклади вищої освіти мають готувати випускників до умов сьогодення – випускників з новими, цифровими, компетентностями необхідними на сучасному робочому місці. Випускників, які на достатньому рівні володіють цифровою компетентністю, які розуміють і використовують сучасні цифрові технології для професійних цілей, вміють комунікувати засобами сучасних технологій та вирішувати проблеми, обробляти, аналізувати та управляти інформаційними даними; швидко опановують нові технології і інструменти та здатні оцінити власний рівень компетентності та самонавчатись у цифровому суспільстві. У звіті проаналізовано державну політику та нормативно-правову базу  у сфері цифрових навичок та компетентентностей в Україні, дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності у європейському освітньому просторі. За результатами аналізу цих документів розроблено анкети для опитування трьох груп респондентів (додатки 1-3) та проведено анкетування в рамках шести університетів, що є учасниками проєкту MoPED.  Також детально представлено 3D картування системи освіти в Україні за результатами проведеного опитування, що відображає тенденції розуміння викладачами й студентами закладів вищої освіти та вчителями закладів середньої освіти сучасних освітніх трендів, використання інноваційних педагогічних технологій та цифрових інструментів в освітньому процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Морзе, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Марія Анатоліївна Бойко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

к.пед.н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Вікторія Павлівна Вембер, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Ккандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Оксана Петрівна Буйницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти 

Світлана Василівна Василенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Заступник завідувача з питань змісту та дослідження НДЛ інформатизації освіти

Посилання

14 things that are obsolete in 21st century schools. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ingvihrannar.com/14-things-that-are-obsolete-in-21st-century-schools/

Carretero S., Vuorikari R., Punie Y.. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (No. JRC106281). 2017. Joint Research Centre (Seville site).

Center for Media Literacy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more

Digital competences self-diagnosis test. 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-en

Digital Strategy Glossary of Key Terms. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.digitalstrategy.govt.nz/Media-Centre/Glossary-of-Key-Terms

Education World: Educators Battle Over Calculator Use. Education World. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educationworld.com/a_curr/curr072.shtml

eLearning Trends That Will Fizzle, Sizzle, or Simmer in 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bottomlineperformance.com/elearning-trends-fizzled-elearning-trends-sizzle-2014

Essential conditions. 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iste.org/standards/essential-conditions

European Commission. Digital Single Market Mid-term Review: Commission calls for swift adoption of key proposals and maps out challenges ahead. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review

European Commission. The Digital Skills and Jobs Coalition. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-skills-jobs-coalition

European Commission. Сommunication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. A new skills agenda for europe. 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-381-EN-F1-1.PDF

European Commission. Сommunication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. On the Digital Education Action Plan. 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN

ICT Competency Framework for Teachers. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf

ICT Competency Standards for Teachers: Implementation Guidelines, version 1.0 UNESCO, 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209E.pdf

Incheon Declaration and SDG4 – Education 2030 Framework for Action. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf

ISTE Standards for Teachers Resources. 2017. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iste.org/standards/standards-for-teachers

Jones B., Flannigan S. L. Connecting the digital dots: Literacy of the 21st century. Educause Quarterly, 29(2). 2006. p. 8-10.

Kiss, M. Digital skills in the EU labour market. European Parliamentary Research Service. 2017. doi:10.2861/451320

Meeth L. R. Interdisciplinary Studies: Integration of Knowledge and Experience. Lois Richard Meeth. Change. 1978. № 10. p. 6–9.

New Horizon Report Insists Teachers Use Tech [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gettingsmart.com/2014/06/new-horizon-report-insists-teachers-use-tech

Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oed.com

Gilster P. Digital literacy. New York: Wiley and Computer Publishing, 1997

Proposal for a council recommendation on key competences for lifelong learning (text with eea relevance) {swd(2018) 14 final}. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competenceslifelong-learning.pdf

Recommendation of the european parliament and of the council. Annex: key competences for lifelong learning — a european reference framework. 2006. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2017. ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466

Spencer L. Competency assessment methods. L. Spencer, D. McClelland., S. Spencer. – Boston : Hay/McBer research, 1990. 279 p.

Toward a New Golden Age in American Education: How the Internet, Law, and Today's Students are Revolutionizing Expectation, National Education Technology Plan 2004, U.S. Department of Education, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.ed.gov/about/offices/list/os/technology/plan/2004/plan.pdf

Unesco, I. C. T. Competency framework for teachers. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2011

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. 2016. doi:10.2791/11517

Yuen, A. H. The Changing Face of Educational Technology: New Media, Knowledge Practices, and Multiliteracies. In New Media, Knowledge Practices and Multiliteracies. 2015. p. 3-9.

Богачков Ю. М. Деякі питання побудови та застосування стандартів ІКТ-компетентностей учнів, вчителів, адміністраторів у дистанційному навчанні. Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. – Вип. 7. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. 207 с.

Гуржій, А. М., Овчарук, О. В. Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті, (15), 2013. c. 38-43.

Державний стандарт початкової освіти. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Європейське навчання 2020 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html

Закон України «Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1134-2012-%D0%BF

Інформаційно-аналітичний огляд. "Розвиток цифрових навичок та компетенцій в Україні" в рамках проєкту "Посилення участі громадськості у створенні та імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з ЄС та країнами СхП". (2018). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1oiFWGcxov39tPy1cXsDQNZm6XqDA2X5l

Концептуальна основа електронного університету. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sco.lt/5aIy3N

Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навчальний посібник. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 – 583 с.

Морзе, Н. В., Кочарян, А. Б. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, (43, вип. 5). 2014. c. 27-39.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2013 № 1271 «Про затвердження Методики формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1664-13

Петрович С. Д. Дослідження тренду «Інтернет речей» у коледжі. Відкрите е-освітнє середовище сучасного університету. 2015. №1. c.67-73. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/7#.VrTaQ1iLSUk

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». Концепція, План, Заходи від 17.01.2018 № 67-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print1527759083756942

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні». Стратегія від 15.05.2013 № 386-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/print1527759083756942

Сайт “P21”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.P21.org

Сайт «STEAM Education». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.steamedu.com/html/steam-_about.html

Сайт «Дистанційне та змішане навчання інформатики». Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dystosvita.blogspot.com/2018/04/digcompedu.html

Сайт «Рубрика». Цифрова освіта в школах: МОН підписало меморандум з соцпроєктом "IT-школяр". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rubryka.com/2018/04/07/tsyfrova-osvita-v-shkolah-mon-pidpysalo-memorandum-z-sotsproektom-it-shkolyar/

Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО. Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки та культури. 2011. с. 100.

Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО. Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки та культури. 2011. с. 100.

Трансдисциплінарний характер операціо-нальності розвитку обдарованості учнівської молоді [текст] / А. Є. Володченко, О. Є. Стрижак, Г. С. Храпач // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. – Вип. 16. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 100–110.

Тренд. Wikipedia. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тренд_(статистика)

Цифрова адженда України – 2020. (“Цифровий порядок денний”–2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проєкти “цифровізації” України до 2020 року. 90с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf


Переглядів анотації: 199
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2020-12-23
Як цитувати
Морзе, Н. В., Бойко, М. А., Вембер, В. П., Буйницька, О. П., & Василенко, С. В. (2020). ЗВІТ 2_3D-КАРТОГРАФУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 1-119. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv2
Розділ
Звіти за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають