Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення україномовної статті:

Структура статті має містити такі елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • формулювання мети та завдань статті;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • перелік використаних джерел.

Обсяг публікації – від 0.4 (16 000) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів з пропусками).

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см.

Порядок розміщення матеріалу для україномовних статей:

1) у лівому верхньому куті – індекс УДК (без абзацного відступу, 10 пт);

2) ПІБ автора повністю (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт);

3) вчене звання, науковий ступінь, посада (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

4) місце роботи: назва установи, населеного пункту (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

5) адреса електронної пошти (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт);

6) ідентифікатор ORCID: (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт) // Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

Важливо! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимог редакційної етики у списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу.  

7) назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери, без абзацного відступу);

8) слово «Анотація.» (напівжирний шрифт, 10 пт). У тому ж рядку – анотація статті обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт);

9) фраза «Ключові слова:» (напівжирний курсив, 10 пт). У тому ж рядку – ключові слова – 5-8 термінів, розділених «;» (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва – 1 см);

10) основний текст статті (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 12 пт);

Важливо! Цитування використаних джерел в основному тексті статті оформлюється за такими правилами [номер джерела з переліку використаних джерел, сторінка або діапазон сторінок використаного джерела]. Наприклад [1, С. 23] або [1, С. 22-25].

Номери сторінок не вказують в наступних випадках:

 • посилання на сайт;
 • посилання на матеріали всієї книги (статті) загалом.

У будь-якій іншій ситуації (наприклад, в переказі джерела) потрібно обов’язково вказувати номери сторінок.

11) перелік використаних джерел:

 • Мовою оригіналу - оформлений за ДСТУ 8302:2015
 • підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери); 
 • у переліку використаних джерел мають бути зазначені лише ті джерела, які зустрічаються у тексті подання;
 • джерела нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0;  
 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш ніж 30 найменувань;
 • самоцитування не має перевищувати 15% від основної кількості вказаних джерел у переліку літератури.
 • у переліку використаних джерел, рекомендуємо використовувати не менше 40% публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus/WoS, що демонструє обізнаність автора(ів) з обраної тематики на міжнародному рівні.

12) Бібліографічні записи в пристатейних бібліоґрафічних списках, що
містять відомості про використані та/чи рекомендовані документи (видання),
складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 і ДСТУ ГОСТ 7.80.

13) Назва статті, ПІБ, анотація та ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно як українською мовою).

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються та транслітеруються латиницею з української мови згідно нового стандарту транслітерації КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/?passport);

14)    транслітерований латиницею перелік використаних джерел (REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)), оформляється за стандартом APA (http://www.apastyle.org/).

Перекладений та транслітерований латиницею перелік використаних джерел (шрифт 12 пт) оформлюється наступним чином:

 • прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або (in Russian).

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

 • для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); 
 • для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).
Зверніть Увагу! 
При заповнені метаданих подання в категорії ПОСИЛАННЯ бібліографію необхідно розділяти пустими рядками, а посилання на джерела повинні бути активними. Обов’язково видаляйте зайві пробіли у посиланні.

Вимоги до оформлення англомовної статті:

Структура статті має містити такі елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;
 • виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • формулювання мети та завдань статті;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • перелік використаних джерел.

Обсяг публікації – від 0.4 (16 000) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів з пропусками).

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см.

Порядок розміщення матеріалу для англомовних статей:

1) ПІБ автора повністю (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт);

2) вчене звання, науковий ступінь, посада (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

3) місце роботи: назва установи, населеного пункту (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

4) адреса електронної пошти (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт);

5) ідентифікатор ORCID: (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт) // Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

6) назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери, без абзацного відступу);           

Важливо! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимог редакційної етики у списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу.                                                                    

7) слово «Abstract.» (напівжирний шрифт, 10 пт). У тому ж рядку – анотація статті обсягом не менш як 1800 знаків  (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт);

8) фраза «Keywords:» (напівжирний курсив, 10 пт). У тому ж рядку – ключові слова – 5-8 термінів, розділених «;» (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва – 1 см);

9) основний текст статті (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 12 пт);

Важливо! Цитування використаних джерел в основному тексті статті оформлюється за такими правилами (Прізвище, рік публікації, сторінка або діапазон сторінок використаного джерела).  Наприклад (Hanraads, 2010, р. 23) або (Hanraads, 2010, pp. 22-25).

Номери сторінок не вказують в наступних випадках:

 • посилання на сайт;
 • посилання на матеріали всієї книги загалом.

У будь-якій іншій ситуації (наприклад, в переказі джерела) потрібно обов’язково вказувати номери сторінок.

10) перелік використаних джерел:

 • англійською мовою, оформлений за стандартом APA (Publication Manual of the American Psychological Association);
 • підзаголовок «REFERENCES» (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери);
 • джерела наводяться в порядку згадування в статті з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0;
 • у переліку використаних джерел мають бути зазначені лише ті джерела, які зустрічаються у тексті подання;
 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш ніж 30 найменувань;
 • самоцитування не має перевищувати 10-20% від основної кількості вказаних джерел у переліку літератури.

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються та транслітеруються латиницею з української мови згідно нового стандарту транслітерації КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/?passport);

 • прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або (in Russian).

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

 • для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport);
 • для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

11) назва статті, ПІБ, анотація та ключові слова українською мовою (елементи оформляються аналогічно як англійською мовою).

Приклади оформлення перелік використаних джерел за стандартом APA:

 • Стаття в журналі: Автор, A. A., Автор, Б. Б., & Автор, В. В. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, Номер журналу, сторінки.

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59.

 • Книга: Aвтор, A. A. (Рік публікації). Назва книги. Місто видання: Видавець.

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, (Chapter 4)

 • Книга групи авторів або від організації: Організація. (Рік публікації). Назва публікації. Місто видання: Видавець.

Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

 • Розділ книги: Автор, A. A., & Автор, Б. Б. (Рік публікації). Назва розділу. А. Редактор & Б. Редактор (під ред.), Назва книги (сторінки розділу). Місто видання: Видавець.

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-Publishing Inc.

 • Матеріали конференції: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва конференції (сторінки). Місто видання: Видавець.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dientsbier (Ed.). Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237– 288). Lincoln: University of Nebraska Press

 • Електронна книга: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва книги. Дата публікації місяць, день, рік. http://xxxxxxxxxxxxxx .

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F. & Nix, D. H. (1993.) Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. August 24, 2000. 
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html

 • Стаття в електронному журналі: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, Номер журналу, сторінки. Дата публікації місяць, день, рік. http://xxxxxxxxxxxxxx

Virkus, S. (2003). Information Literacy in Europe: a Literature Review. Information Research, 8, 4. August 24, 2000.
http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html

 • Веб-сторінка: Назва веб-сторінки. (Рік публікації). Назва публікації. Дата публікації місяць, день. http://xxxxxxxxxxxxxx

Harvard University Library. (2010-2016). Information publication. April 25, 2016.
http://library.harvard.edu/

 • Електронна копія статті журналу, отримана з бази даних: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, Номер журналу, сторінки. http://dx.doi.org/xxxxxxxxxx

Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32, 343–61.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x

Зразок оформлення статті