ВИКОРИСТАННЯ WIKI-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Nataliia Morze Borys Grinchenko Kyiv University
  • Liliia Varchenko-Trocenko Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.115n25

Ключові слова:

навчальне середовище, wiki-технологія, Вікі-портал

Анотація

У статті визначено переваги використання wiki-технології для організації навчального середовища, структуру навчального середовища з використанням wiki-технології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliia Morze, Borys Grinchenko Kyiv University

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of National Academy of Pedagogical
Sciences of Ukraine

Vice-Rector on Informational Technologies

Liliia Varchenko-Trocenko, Borys Grinchenko Kyiv University

Researcher of IT in Education Laboratory

Посилання

Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання / В.Ю.Биков // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. –Частина 2. –Х. : ОВС, 2002. –С.182–199.

Биков В.Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій / В.Ю.Биков // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г. Романовського. –Вип. 3. –Х. : НТУ "ХПІ", 2002. –С. 73–83.

Жук Ю.О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища // Нові технології навчання. 1998. - N 22. - С. 106-112.

Биков В.Ю., Жук Ю. О. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти//Зб. наук. пр.- Вип. 1(5),2003.- С.64-76.

Жук Ю.О. Навчальне середовище як об’єкт інформатизації//Высокие технологии: развитие и кадровое обеспечение/Мат. Х междунар. научно-техн. сем.- Харьков-Алушта: ХГПУ, 2000.-С.176-178.

Варченко-Троценко Л. О. Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Л. О. Варченко-Троценко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Т. 40 - № 2. – 2014. – С. 92-106. – Режим доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.U32ne1Nf3dI.

Varchenko-Trocenko L.O. Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT / Morze, Nataliia, Liliia Varchenko, and Eugenia Smyrnova–Trybulska // International Journal of Web Based Communities. №11(1). – 2015. – 25-41 pp. – Available at: http://inderscience.metapress.com/content/92j1u322112h830r

Варченко-Троценко Л. А. Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Л. А. Варченко-Троценко // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)". –V.17. –№1. – 2014. –C. 536-547. – Режим доступу до ресурсу: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html.

Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Морзе (2015) Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists Information and Communication Technology in Education. с. 132-143. ISSN 978-80-7464-763-5

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V.Y. Theoretical and methodological principles for the creation and development of modern tools and e-learning technologies / V.Y.Bykov // The development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine 1992–2002: Collected Works to 10th anniversary of APS of Ukraine / Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. – Part 2. – Kh. : OVS, 2002. – P. 182–199 (in Ukrainian).

Bykov V.Y. Methodical systems of modern information and educational technology / V.Y.Bykov // Problems and prospects of forming national humanitarian and technical elite: Collected Works / Editor L.L.Tovazhnianskyi & O.H.Romanovskyi. – Issue. 3. – Kh.: NTU "KPI", 2002. – P. 73–83 (in Ukrainian).

Zhuk Y.O. The role of education in shaping the learning environment // New learning technologies. 1998. – No 22. – P. 106-112 (in Ukrainian).

Bykov V.Y., Zhuk Y.O. Theoretical and methodological principles of simulation learning environment of modern education system Problems and prospects of forming national humanitarian and technical elite // Collected Works — Issue 1(5), 2003. – P.64-76 (in Ukrainian).

Zhuk Y.O. Learning environment as an object of information // High technology: Development and Staffing / Materials of 10th International Scientific Technical Seminar — Kharkiv-Alushta: KSPU, 2000. – P.176-178 (in Russian).

Varchenko-Trocenko L.O. Formation of students’ effective cooperation skills basing on usage of wiki-portal [online] / N.V.Morze, L.O.Varchenko-Trotsenko // Information Technologies and Learning Tools. – Vol. 40 — No 2. – 2014. – P. 92-106. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.U32ne1Nf3dI (in Ukrainian).

Varchenko-Trocenko L.O. Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT / Morze, Nataliia, Liliia Varchenko, and Eugenia Smyrnova–Trybulska // International Journal of Web Based Communities. №11(1). – 2015. – 25-41 pp. – Available at: http://inderscience.metapress.com/content/92j1u322112h830r

Varchenko-Trocenko L. O. Formation of skills collaboration in students with using services Web 2.0 [online] / N. V. Morze, L. O. Varchenko-Trocenko // International electronic journal "Educational Technology & Society". –V.17. –№1. – 2014. – p. 536-547. – Available from: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html (in Russian).

Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Морзе (2015) Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists Information and Communication Technology in Education. с. 132-143. ISSN 978-80-7464-763-5

Downloads


Переглядів анотації: 843

Опубліковано

2015-11-24

Як цитувати

Morze, N., & Varchenko-Trocenko, L. (2015). ВИКОРИСТАННЯ WIKI-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 115–125. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.115n25

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>