САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Морзе Наталія Вікторівна Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-3477-9254
  • Кучеровська Вікторія Олександрівна Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0002-4064-9416
  • Смирнова-Трибульська Євгенія Миколаївна Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1227-014X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.8

Ключові слова:

цифрова трансформація середньої освіти; цифровізація; самооцінювання, інструменти оцінювання цифровізації; освітня політика закладу середньої освіти; цифрові компетентності, інструмент SELFIE

Анотація

Цифрові технології в наш час - це інструменти, які відкривають нові можливості для реалізації завдань сучасної освіти: навчання в будь-який зручний час, реалізація компетентнісного та дослідницько-пізнавального підходів, проектного, особистісно-орієнтованого та адаптивного навчання, навчання впродовж життя, навчання без кордонів тощо. Саме цифрові технології сприяють трансформації суспільства, економіки, бізнесу, політичних процесів, що внаслідок спричиняє попит на створення умов та розвиток інфраструктури для набуття та розширення цифрових навичок населення. Відповідно, ці зміни стосуються й освіту, яка є основою будь-яких суспільно-економічних процесів. Стаття присвячена опису поняття, складових, шляхів та методів забезпечення цифрової трансформації середньої освіти, окресленню основних освітніх тенденцій, розкриває особливості процесу цифровізації закладу середньої освіти, описує важливість розробки освітньої політики закладу освіти в галузі використання цифрових технологій та її складових. Обґрунтовується необхідність організації та проведення самооцінювання реального стану ефективного використання в освітньому процесі цифрових технологій усіма його учасниками (керівниками, вчителями та учнями), описуються шляхи та методи застосування європейського інструменту SELFIE для проведення такого самоаналізу та можливість використання отриманих рекомендацій в процесі самооцінювання для проектування обґрунтованої освітньої політики в напрямку цифровізації, яка і дозволяє здійснити конкретні кроки на шляху до цифрової трансформації освіти в закладі середньої освіти.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Морзе Наталія Вікторівна, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Кучеровська Вікторія Олександрівна, Київський університет імені Бориса Грінченка

здобувач ступеня магістр

 

Смирнова-Трибульська Євгенія Миколаївна, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Доцент, доктор наук

Посилання

The World Bank Group. World Development Report 2016: Digital Dividends. May 17, 2016. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 (27.03.2020)

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти / Міністерство освіти і науки України. 2016. – 40 c. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (27.03.2020)

Цифрова грамотність населення України. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. 2019. 111c. URL: https://thedigital.gov.ua/ (19.12.2019)

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. [Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. No 67-р]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (27.03.2020)

Gerald C. Kane, D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron, N. Buckley (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review. July 14, 2015. URL: https://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/ (27.03.2020)

Gerald C. Kane. Is Your Business Ready for a Digital Future? MIT Sloan Management Review. June 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/285602183_Is_Your_Business_Ready_for_a_Digital_Future (27.03.2020)

Ch.C. Snow, Ø. D. Fjeldstad, A. M. Langer. (2015). Designing the digital organization. Journal of Organization Design. June 13, 2017. URL: https://jorgdesign.springeropen.com/articles/10.1186/s41469-017-0017-y (27.03.2020)

R. Morakanyane, A. Grace, Ph. O'Reilly. Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature. Conference: 30th Bled eConference Digital Transformation – From Connecting Things to Transforming Our Lives, At Bled, Slovenia. December 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/321805933_Conceptualizing_Digital_Transformation_in_Business_Organizations_A_Systematic_Review_of_Literature (27.03.2020)

Westerman, Bonnet, McAfee. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation URL: https://www.vadira.de/hubfs/Blog%202019/02%20Februar/Leading-Digital-George-Westerman-Didier-Bonnet-And-Andrew-Mcafee.pdf (27.03.2020)

Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, Venkatraman. Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights. MIS Quarterly. 2013, 37 (2), 471-482. Mar 6, 2016. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742300 (27.03.2020)

Hess, Matt, Benlian, & Wiesböck. Options for Formulating a Digital Transformation Strategy. MIS Quarterly Executive 15(2):123-139. June 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/291349362_Options_for_Formulating_a_Digital_Transformation_Strategy (27.03.2020)

Singh, Hess. How Chief Digital Officers Promote the Digital Transformation of their Companies. MIS Quarterly Executive 16(1):1-17. March 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/316629795_How_Chief_Digital_Officers_Promote_the_Digital_Transformation_of_their_Companies (27.03.2020).

Klötzer, Pflaum. Toward the Development of a Maturity Model for Digitalization within the Manufacturing Industry’s Supply Chain. Conference: Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2017, At Hilton Waikoloa Village, HI, USA, Volume: 50. January 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/312553712_Toward_the_Development_of_a_Maturity_Model_for_Digitalization_within_the_Manufacturing_Industry's_Supply_Chain (27.03.2020)

Matt, Hess, Benlian. Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering 57(5):339-343. September 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/281965523_Digital_Transformation_Strategies (27.03.2020)

Jan M. Pawlowski. Digital Transformation – how to survive in the age of Digitization. Conference "New Pedagogical Approaches in STEAM Education". 2019. September 26-27, 2019. Kyiv

J. L. Lázaro-Cantabrana, M. Usart-Rodríguez, M. Gisbert-Cervera. Department de Pedagogia, University Rovira i Virgili. Assessing Teacher Digital Competence: the Construction of an Instrument for Measuring the Knowledge of Pre-Service Teachers. Journal of New Approaches in Educational Research. Jan 15, 2019. URL: https://naerjournal.ua.es/article/view/v8n1-10 (27.03.2020)

Іванюк І. В. Освітня політика: навч. посіб. К. : Таксон, 2006. – 226 с.

Лукіна Т. О. Автореферат: Державне управління якістю загальної середньої освіти в України. Національна академія державного управління при Президентові України. 2005. 34 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Avtoreferat/7a4a00e5-be13-4725-ac82-7de63d82bbd7.pdf (27.03.2020)

Kozma R. Policy for educational transformation: An educational policy brief. 2010. 22 p. URL: https://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/education-policy.pdf (27.03.2020)

Wadi Haddad. Education policy Planning Process: an applied framework. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning (IIEP). ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 1995. Том 52. №2. 131. URL: http://www.unesco.org/education/pdf/11_200.pdf (27.03.2020)

Calvani A., Fini A., Ranieri M. Digital Competence In K-12. Theoretical Models, Assessment Tools and Empirical Research. URL: https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n40/02112175n40p157.pdf (27.03.2020)

Кузьмінська О.Г., Нанаєва Т.В. Ініціативи Intel® у творенні ІКТ-політики у сфері освіти. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. № 6. 2013. С. 75-78.

Кузьмінська О. Г., Нанаєва Т. В. Освітня політика та інформаційні технології: як досягти системного ефекту? Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 52. вип. 2. С. 121-132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_52_2_13 (27.03.2020)

Кузьмінська О., Нанаєва Т. Освітня політика та інформаційні технології: як досягти системного ефекту? Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Том 52. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_52_2_13 (27.03.2020)

Проєкт наказу «Про внесення змін у додаток до Наказу МОН від 09 січня 2019 року №17». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/11/19/2019-11-19-nakaz-09.pdf (27.03.2020)

SELFIE. URL: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en (27.03.2020)

Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. 6.2.2 Цифрові тренди. Виклики та можливості для України. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-2 (27.03.2020)

Huawei Predicts 10 Megatrends for 2025. URL: https://www.huawei.com/en/press-events/news/2019/8/huawei-predicts-10-megatrends-2025 (27.03.2020)

UNESCO. Transforming education: the power of ICT policies https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211842 (27.03.2020)

The Education Commission Report. (2015). The Learning Generation. https://report.educationcommission.org/the-four-transformations/ (27.03.2020)

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (27.03.2020)

Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (27.03.2020).

Intel® «Трансформацiя IКТ-полiтики в освiтi». Посібник. 140 с. URL: http://edutransform.org/wp-content/uploads/2015/04/Intel®_EduPolicy_Guide_Ukraine.pdf (27.03.2020)

Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / под. редакцией: Бадарча Дендева. М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. 320 с. URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf (27.03.2020)

Explore the Transformation Center Framework. Google for Education Transformation Center. URL: https://edutransformationcenter.withgoogle.com/#/framework (27.03.2020)

Downloads


Переглядів анотації: 1827

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Морзе, Н., Кучеровська, В., & Смирнова-Трибульська , Є. (2020). САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 72–87. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.8

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають