ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ LMSMOODLE ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Iryna Vorotnykova Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0003-1211-8885

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.31019

Ключові слова:

післядипломна освіта, дистанційний курс, інструменти Moodle, дистанційне навчання, вчителі, підвищення кваліфікації

Анотація

В статті висвітлено можливості використання інструментів Moodle для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів. Доведено, що взаємодія, обмін досвідом і залучення вчителів до оцінювання за допомогою інструментів Moodle реалізує андрагогічні принципи післядипломної освіти. Інструменти Moodle (форум, опитування, завдання, тест) забезпечують результативність дистанційного навчання вчителів, задовольняють їх потреби, забезпечують професійний розвиток. Доведено що за умови залученням вчителів до обговорення, взаємооцінювання, рефлексії та використання інтерактивних та проектних технологій підвищується якість післядипломної освіти. Наведено приклади побудови дистанційних модулів із формування ІКТ компетентності з різним набором інструментів Moodle.Узагальнено результати експерименту з дистанційного навчання 300 вчителів з використанням різних засобів Moodle(лекція, завдання, форум, опитування, анкетування, тест). Проаналізовано результативність запровадження дистанційних модулів, які мають різну структуру та види завдань. Доведено, що лекція в дистанційному форматі має бути з тестами на розуміння її змісту, а завдання  мають бути трьох видів: на розуміння, використання і створення нових знань. Анкетування вчителів щодо задоволеності підвищення кваліфікації за дистанційною формою та можливості використання дистанційних технологій навчання в школі підтвердило гіпотезу про можливості забезпечення якісної освіти за допомогою засобів Moodle. Завдання першого та другого рівня (знання, розуміння) треба представляти у вигляді завдань з автоматизованою системою оцінювання (тести) для контролю або навчання. Вчителі мають виконувати ці завдання після опанування матеріалу лекції, в разі необхідності повертатися до навчального матеріалу та проходити тести декілька разів. Завдання третього рівня (використання) перевіряються взаємним оцінюванням робіт самими слухачами. Для ефективної комунікації та організації співпраці слухачів курсу в кожному дистанційному модулі є потреба включати завдання на можливість передивлятись та оцінювати приклади тьютора, роботи інших вчителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Vorotnykova, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій

Посилання

Анисимов, А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. [Електронний ресурс].URL:http://eprints.kname.edu.ua/12205/1/Moodle_2009.zip

Колос К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. к. пед. н.: 13.00.10. Житомир.2011.238с. URL:http://lib.iitta.gov.ua/850/1/Kolos_K_R_diser.pdf.

Макаренко О.Л. Викладання дисципліни «Основи освітніх вимірювань» з використанням засобів Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання.2017.№1.C. 83-95. URL:http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1490/1127.

Марчук, Н.Ю. Психолого-педагогические особенности дистанционного обученияПедагогическое образование в России.2013. № 4.С.78-86.URL:http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-osobennosti-distantsionnogo-obucheniya

Медведева, С. Н., Тутубалин, П. И. Информационные технологии контроля и оценки знаний в системе дистанционного обучения Moodle.Образовательные технологии и общество.2012.15(1).C.555-567. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/ informatsionnye-tehnologii-kontrolya-i-otsenki-znaniy-v-sisteme-distantsionnogo-obucheniya-Moodle

МетодичнірекомендаціїзіствореннятестовихзавданьтатестівусистеміуправліннянавчальнимиматеріаламиMOODLE 2.5.х. [СергієнкоВ. П., ФранчукВ. М., КухарЛ. О., ГалицькийО. В.,МикитенкоП. В.].К.: НПУіменіМ. П. Драгоманова. 2014. 100 с.

Полат Е.С.К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения.Открытое образование. 2005. №3. С. 71-78.

Пуцов В. Особливості навчання дорослої людини. Ужгород: Інформ.-видав. центр ЗІППО. 2004. 50 с.

Теорія та практика змішаного навчання: монографія. В. М. Кухаренко [та ін.]; ред. В. М. Кухаренко. Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т.. Харків: КП "Міськдрук". 2016. 284 с.

Триус Ю. В., ГерасименкоІ. В., ФранчукВ. М. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle: методичний посібник за ред. Ю. В. Триуса. Черкаси. 2012. 220с.

Jonassen, D., Davidson, M., Collins, M., Campbell, J., Haag, B. B. Constructivismandcomputer‐mediated communication in distance education. American journal of distance education. 1995.9(2). 7-26. URL:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.333.3195&rep=rep1&type=pdf

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Anisimov, A. M. (2009). Business in distance learning system Moodle. http://eprints.kname.edu.ua/12205/1/Moodle_2009.zip(in Russian)

Colos, K. R. (2011). The system Moodle as a tool for science teacher’s subject competences in distance Postgraduate Education (Doctoral dissertation, Institute of Information technology and training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine). http://lib.iitta.gov.ua/850/1/Kolos_K_R_diser.pdf. (in Ukrainian)

Makarenko, O. L. (2017). Teaching discipline Fundamentals of educational measurement systems with the use of Moodle. Information technology and teaching aids (57, no. 1), 83-95. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1490/1127. (in Ukrainian)

Marchuk, N.Yu. (2013). Psychological and pedagogical features of distance learning. Pedagogical education in Russia, 4, 78-86.http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-osobennosti-distantsionnogo-obucheniya(in Russian)

Medvedev, S. N, & Tutubalin, P. I. (2012). Information technologies for monitoring and knowledge assessment in the Moodle distance learning system. Educational technologies and society, 15 (1), 555-567.http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-kontrolya-i-otsenki-znaniy-v-sisteme-distantsionnogo-obucheniya-Moodle(in Russian)

Sergienko, V., & Franchuk, V. (2012). Guidelines to create tests and tests in the system of educational materials MOODLE. K.: NPU MP Dragomanov.(in Ukrainian)

Polat, E.S. (2005). To the problem of determining the effectiveness of distance learning. Open Education, (3), 71-78. http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-opredeleniya-effektivnosti-distantsionnoy-formy-obucheniya(in Russian)

Putsov, V. (2004). Features of adult learning. teach. manual / BI Putsov, LA Naboka.-K .: TSIPPO.(in Ukrainian)

Kukharenko VM, Berezenska, SM, Bugaichuk, KL, Oliynyk, NY, Oleinik, TA, Rybalko, OV ... Stolyarevska & A. L. (2016). Theory and practice of blended learning.(in Ukrainian)

Trius, V. (2012). Electronic learning institutions based on MOODLE: Toolkit. Cherkassy: ChSTU. (in Russian)

Jonassen, D., Davidson, M., Collins, M., Campbell, J., & Haag, B. B. (1995). Constructivism and computer‐mediated communication in distance education. American journal of distance education, 9(2), 7-26. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.333.3195&rep=rep1&type=pdf

Downloads


Переглядів анотації: 1251

Опубліковано

2017-09-06

Як цитувати

Vorotnykova, I. (2017). ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ LMSMOODLE ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 310–319. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.31019

Номер

Розділ

Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають