ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Nataliya O. Kushnir Херсонський державний університет
  • Nataliya V. Valko Херсонський державний університет
  • Maxim O. Vinnik Херсонський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.204-14

Ключові слова:

підвищення кваліфікації, інформаційно-освітнє середовище, інформаційні технології, дистанційне навчання, змішане навчання

Анотація

В статті розглянуто елементи побудови сучасного інформаційно-освітнього середовища університету на прикладі Херсонського державного університету. Представлена модель інформаційно-освітнього середовища, яка розглядається як сукупність процесів і заходів. Один з основних елементів розвитку цього середовища, на нашу думку, є підвищення кваліфікації викладачів університету. Саме фахова робота кожного викладача в розбудові  інформаційно-освітнього середовища університету гарантує створення сучасного вищого навчального закладу. В статті представлена програма курсу підвищення кваліфікації викладачів університету, успішне закінчення якого дасть змогу викладачам більш ефективно використовувати свої професійні потреби в освітній та науково-дослідній діяльності.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliya O. Kushnir, Херсонський державний університет

к.пед.н., доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Nataliya V. Valko, Херсонський державний університет

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Maxim O. Vinnik, Херсонський державний університет

старший викладач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Посилання

Бренд ученого. Academic Papers. — Режим доступу: http://www.academicpapers.org/#’academic-brand/cd5b

Йонг-Санг Чо. Диверсификация учебных платформ: аналитическая записка / Йонг-Санг Чо. – М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. – Июль 2011. – 12 с.

Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистанційного навчання [Електронний ресурс]. / В. М. Кухаренко // Інформаційні технології і засоби навчання – Том. 3. – 2007. – № 2. – Режим доступу до журн. – http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/266/252

Кушнир Н. А., Манжула А.М., Валько Н.В. Принципы создания современного курса для студентов педагогических специальностей: личностно-ориентированных подход. / Н. А. Кушнир, А. М. Манжула, Н. В. Валько // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-метод. журнал. – 2013. – № 15. – С. 263-275.

Парамонов Сергей. Бренд ученого: Как сделать так, чтобы нас цитировали [Електронний ресурс] / Сергей Парамонов // Thomson Reuters – Режим доступу: http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf

Співаковський О. В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — № 1 (39). – С. 99-116. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/996#.Uzz8sfl_t1Z.

Official Blog Google. Technology to help teachers do what they do best [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://googleblog.blogspot.ru/2016/06/technology-help-teachers.html

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Brandofscientist. AcademicPapers. – Access mode: http://www.academicpapers.org/#’academic-brand/cd5b(in Russian)

Yonh-SanhCho. Diversificationoflearningplatforms: analyticalnote/ Yonh-SanhCho. – М. : YnstytutYuNESKOpoynformatsyonnym tekhnolohyyam v obrazovanyy. – July2011. – 12 с.(inRussian)

Kukharenko V. M.TeachingandmethodicalComplexteachertrainingdistancelearning [Online]. / V. M. Kukharenko// Informatsiinitekhnolohii i zasobynavchannia– Tom. 3. – 2007. – № 2. – Access mode: –http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/266/252 (inUkrainian)

Kushnir N. A., Manzhula A.M., Val'ko N.V.PrinciplesofCreatingModernCourseforstudentspedagogicalspecialties: personality-orientedapproach. / N. A. Kushnyr, A. M. Manzhula, N. V. Valko// Informatykatainformatsiynitekhnolohiyi v navchal'nykhzakladakh : naukovo-metod. zhurnal. – 2013. – № 15. – С. 263-275. (inRussian)

ParamonovSerhey. Brandofscientist: Howtomakesothatwehavecited[Online]. / SerheiParamonov// ThomsonReuters– Access mode: http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf(inRussian)

Spivakovs'kyy O. V.Building ICT InfrastructureUniversities: ProblemsandSolutions [Online] / O. V. Spivakovs'kyy, M. O. Vinnyk, Yu. H. Tarasich// Informatsiynitekhnolohiyi i zasobynavchannya. — 2014. — № 1 (39). – С. 99-116. –Access mode: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/996#.Uzz8sfl_t1Z. (inUkrainian)

OfficialBlogGoogle. Technology to help teachers do what they do best [Online]. /- Access mode: https://googleblog.blogspot.ru/2016/06/technology-help-teachers.html(in English)

Downloads


Переглядів анотації: 497

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Kushnir, N. O., Valko, N. V., & Vinnik, M. O. (2016). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 204–214. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.204-14

Номер

Розділ

Статті