ВЗАЄМОДІЯ СУБ'ЄКТІВ У ВІДКРИТОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЙ КОННЕКТИВІЗМУ ТА КОНСТРУКТИВІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

Автор(и)

  • Iryna P. Vorotnykova Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.145155

Ключові слова:

професійний розвиток вчителя, коннективізм, конструктивізм, біхевіоризм, ІКТ, післядипломна педагогічна освіта

Анотація

В статті представлено аналіз досліджень і публікацій використання теорій навчання з використанням ІКТ, анкетування вчителів щодо знання та використання теорій навчання у професійній діяльності та для професійного розвитку з використанням ІКТ, обґрунтовано використання теорій конструктивізму та коннективізму у післядипломній педагогічній освіті для професійного розвитку вчителів з використанням ІКТ; визначено перспективи взаємодії освітніх суб'єктів на основі коллаборації та кооперації у післядипломній педагогічній освіті для професійного розвитку вчителів. Визначено умови та приклади впровадження теорій коннективізму та конструктивізму для професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті на основі використання інформаційно-освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти. ge:AR-SA'>для створення інтерактивного дидактичного матеріалу та блогів в рамках дисципліни “Методика навчання інформатики”.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna P. Vorotnykova, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти

Посилання

Воронкін, Олексій. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання / Олексій Воронкін // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2015. - № 2. - С. 95-102 : рис. - Бібліогр.: 25 назв.

Ковальчук, Василь. Як зробити заняття ефективним : емпірична модель навчання / Василь Ковальчук // Профтехосвіта. - 2010. - № 9. - С. 22-32 : схеми, табл.

Ланда Л. Н. Алгоритмизация в обучении / Л. Н. Ланда. – М. : Просвещение, 1966. – 488 с.

Рекомендації Асамблеї Ради Європи 1437 (2000) Про неформальну освіту. – Режим доступу : http/coe.kiev.ua/ bul/ bul9/text30htm.

Терьохіна Н.О. Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих / Наталія Олексіївна Терьохіна // Порівняльно-педагогічні студії.– 2014. – №6(20). –– С.109-114.

Травкин И.Ю. [#соразвит14] Сеть vs. Группа или Кооперация вместо Коллаборации [Электронный ресурс] // Fun of Teaching, 17.7.2014. URL: http://funofteaching.tumblr.com/post/92046688211/соразвит14-сеть-vs-группа-или-кооперация (дата: 13.4.2016).

Фоміних, Н. Ю. Коннективізм як сучасний напрям філософії іншомовної освіти / Н. Ю. Фоміних // Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 грудня 2012 р. – Рівне : РІ КУП НАН України, 2012. – С. 130-133.

Copley J. The Integration of Teacher Education and Technology: A Constructivist model / J. Copley // Technology and Teacher Education Annual / D. Carey, R. Carey, D. Wills & J. Willis (Eds.). – Charlottesville, VA, 1992. – P. 617–622.

Dave R. H. Foundation of Lifelong Education: Studies in Lifelong Education / R. H. Dave. – Hamburg, 1976. – 388 p.

Description of Connectivism. URL: http://www.connectivism.ca/about.html

Downes, S. (2005). An Introduction to Connective Knowledge. URL: http://www.downes.ca/post/33034

Downes, S. (2009). The Cloud and Collaboration. URL: http://www.downes.ca/post/51343

Downes, S. (2012). What a MOOC Does - #Change11. URL:http://halfanhour.blogspot.ru/2012/03/what-mooc-does-change11.html

Downes, S. (2013). MOOC - The Resurgence of Community in Online Learning. URL: http://halfanhour.blogspot.ru/2013/05/mooc-resurgence-of-community-in-online.html

Hebb, D. O. (2002). The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. Lawrence Erlbaum Associates.

Rumelhart, D. E., McClelland, J. L. (1986). Parallel Distribuuted Processing, Volume 1. Cambridge: MIT Press.

Siemens G. Connectivism: Learning as Network Creation.URL: http://www.elearnspace.org/Articles/networks.htm

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 2 No. 1, Jan 2005. URL: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Siemens, G. (2011). Narratives of coherence: sensemaking and wayfinding in complex information ecologies [presentation]. URL:http://www.slideshare.net/gsiemens/sensemaking-and-wayfinding

Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, pp. 5-15.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Voronkin, Oleksii. Classification ICT training / OleksiiVoronkin // VyshchaosvitaUkrainy : teoret. tanauk.-metod. chasopys. - 2015. - # 2. - P. 95-102 : rys. - Bibliohr.: 25 nazv. (in Ukrainian)

Kovalchuk, Vasyl. How to make effective classes: empirical learning model / Vasyl Kovalchuk // Proftekhosvita. - 2010. - # 9. - P. 22-32 : skhemy, tabl. (in Ukrainian)

Landa L. N. Algorithmic learning / L. N. Landa. – M. : Prosveshchenye, 1966. – 488 p. (in Ukrainian)

The Council of Europe Assembly Recommendation 1437 (2000) on non-formal education URL:http/coe.kiev.ua/ bul/ bul9/text30htm.

Terokhina N.O. Non-formal education as an important component of adult education / Nataliia Oleksiivna Terokhina // Porivnialno-pedahohichni studii.– 2014. – #6(20). –– P.109-114.(in Ukrainian)

Travkin I.Ju. [#sorazvit14] Network vs. Group or Co-operation instead of Collaboration //Fun of Teaching, URL: http://funofteaching.tumblr.com/post/92046688211/соразвит14-сеть-vs-группа-или-кооперация. (in Russian)

Fominykh, N. Yu Connectyvizm as a modern foreign language education philosophy course / N. Yu. Fominykh // Suchasni problemy humanitarystyky : svitohliadni poshuky, komunikatyvni ta pedahohichni stratehii : zbirnyk materialiv II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 6 hrudnia 2012 r. – Rivne : RI KUP NAN Ukrainy, 2012. – P. 130-133. (in Ukrainian)

Copley J. The Integration of Teacher Education and Technology: A Constructivist model / J. Copley // Technology and Teacher Education Annual / D. Carey, R. Carey, D. Wills & J. Willis (Eds.). – Charlottesville, VA, 1992. – P. 617–622.

Dave R. H. Foundation of Lifelong Education: Studies in Lifelong Education / R. H. Dave. – Hamburg, 1976. – 388 p.

Description of Connectivism. URL: http://www.connectivism.ca/about.html

Downes, S. (2005). An Introduction to Connective Knowledge. URL: http://www.downes.ca/post/33034

Downes, S. (2009). The Cloud and Collaboration. URL: http://www.downes.ca/post/51343

Downes, S. (2012). What a MOOC Does - #Change11. URL:http://halfanhour.blogspot.ru/2012/03/what-mooc-does-change11.html

Downes, S. (2013). MOOC - The Resurgence of Community in Online Learning. URL: http://halfanhour.blogspot.ru/2013/05/mooc-resurgence-of-community-in-online.html

Hebb, D. O. (2002). The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. Lawrence Erlbaum Associates.

Rumelhart, D. E., McClelland, J. L. (1986). Parallel Distribuuted Processing, Volume 1. Cambridge: MIT Press.

Siemens G. Connectivism: Learning as Network Creation.URL: http://www.elearnspace.org/Articles/networks.htm

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 2 No. 1, Jan 2005. URL: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Siemens, G. (2011). Narratives of coherence: sensemaking and wayfinding in complex information ecologies [presentation]. URL: http://www.slideshare.net/gsiemens/sensemaking-and-wayfinding

Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, pp. 5-15.

Downloads


Переглядів анотації: 448

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Vorotnykova, I. P. (2016). ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ У ВІДКРИТОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЙ КОННЕКТИВІЗМУ ТА КОНСТРУКТИВІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 145–155. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.145155

Номер

Розділ

Статті