УПРОВАДЖЕННЯ Е-НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

  • Iryna P. Vorotnykova Borys Grinchenko Kyiv University
Ключові слова: е-навчання, післядипломна педагогічна освіта, дистанційне навчання, змішане навчання, професійний розвиток вчителів

Анотація

В статті розкрито можливості упровадження е-навчання в післядипломній педагогічній освіті. Представлено декілька моделей післядипломної освіти, які можуть бути запропоновані вчителю для професійного розвитку. Е-навчання можливо і при традиційному підвищенні кваліфікації і при використанні пролонгованих моделей на базі освітніх навчальних закладів або засобами відкритих он-лайн ресурсів і адаптивного навчання. Вибір моделі навчання залежить не тільки від бажань вчителя, готовності післядипломної педагогічної освіти забезпечити е-навчання, але і від ІКТ компетентності, критичності мислення, вмінні навчатись самостійно учасників освітнього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna P. Vorotnykova, Borys Grinchenko Kyiv University
PhD (pedagogical sciences), Associate Professor

Посилання

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – Вид. 2.– К. Видавничий дім «Софипрес».– 2007. –824 с.

Биков В. Ю. Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освіти /В.Ю. Биков // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: П78 зб. наук. праць/за ред.. ЛЛ Товажнянського, ОГ Романовського.– Вип: 23-24.– 2009.– С.25-49.

Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под.редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.

Курси он-лайн навчання Майкрософт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/pPYnTS – Назва з екрану. – Дата зверенення.–19.08.2015.

Кухаренко В.М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс] /Володимир Миколайович Кухаренко/ – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended. – Назва з екрану. – Дата зверенення.– 5.12.2014.

Кухаренко В.Н. Роль смешанного (гибридного) обучения [Електронний ресурс] /Владимир Николаевич Кухаренко//.–22.06.2014 – Режим доступа: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2014/06/blog-post_22.html. – Заголовок с экрана. – Дата обращения.–5.12.2014.

Морзе Н.В. Пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв з використанням дистанцiйних технологiй навчання /Наталія Вікторівна Морзе // Зб. наук. праць. – К.: НПУ iм. М.П. Драгоманова. – 2001. – Вип. 4.

Рекомендації ЮНЕСКО щодо політики в сфері мобільної освіти [Електронний ресурс]. Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf

СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам: Аналит. обзор. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/fi les/3214683.pdf.– Заголовок с экрана. – Дата обращения.–14.07.2013.

Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples M., Taylor J., Vavoula G. // The Sage Handbook of E-Learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). – London: Sage, 2007. – P. 21–47.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Anhlo-ukrainskyi tlumachnyi slovnyk z obchysliuvalnoi tekhniky, Internetu i prohramuvannia. – Vyd. 2.– K. Vydavnychyi dim «Sofypres».– 2007. –824 s. (in Ukrainian)

Bykov V. Yu. Innovatsiinyi rozvytok suspilstva i suchasni merezhni tekhnolohii system vidkrytoi osvity /V.Yu. Bykov // Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: P78 zb. nauk. prats/za red.. LL Tovazhnianskoho, OH Romanovskoho.– Vyp: 23-24.– 2009.– S.25-49. (in Ukrainian)

Informacionnye i kommunikacionnye tehnologii v obrazovanii : monografija / Pod.redakciej: Badarcha Dendeva – M. : IITO JuNESKO, 2013. – 320 str. (in Ukrainian)

Kursy on-lain navchannia Maikrosoft [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://goo.gl/pPYnTS – Nazva z ekranu. – Data zverenennia.–19.08.2015. (in Ukrainian)

Kukharenko V.M. Zmishane navchannia. Vebinar. [Elektronnyi resurs] /Volodymyr Mykolaiovych Kukharenko/ – Rezhym dostupu: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended. – Nazva z ekranu. – Data zverenennia.– 5.12.2014. (in Ukrainian)

Kuharenko V.N. Rol' smeshannogo (gibridnogo) obuchenija [Elektronnij resurs] /Vladimir Nikolaevich Kuharenko //.–22.06.2014 – Rezhim dostupa: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2014/06/blog-post_22.html. – Zagolovok s jekrana. – Data obrashhenija.–5.12.2014. (in Russian)

Morze N.V. Pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv z vykorystanniam dystantsiinykh tekhnolohii navchannia /Nataliia Viktorivna Morze // Zb. nauk. prats. – K.: NPU im. M.P. Drahomanova. – 2001. – Vyp. 4 (in Ukrainian).

Rekomendatsii YuNESKO shchodo polityky v sferi mobilnoi osvity [Elektronnyi resurs]. Zaholovok z ekranu. – Rezhym dostupu: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf (in Ukrainian)

SNG na puti k otkrytym obrazovatel'nym resursam: Analit. obzor. M.: Institut JuNESKO po informacionnym tehnologijam v obrazovanii [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupa: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/fi les/3214683.pdf.– Zagolovok s jekrana. – Data obrashhenija.–14.07.2013. (in Russian)

Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples M., Taylor J., Vavoula G. // The Sage Handbook of E-Learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). – London: Sage, 2007. – P. 21–47.


Переглядів анотації: 387
Завантажень PDF: 453
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Vorotnykova, I. P. (2015). УПРОВАДЖЕННЯ Е-НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 15-20. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.1520
Номер
Розділ
Статті