МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ КУРСІВ

Ключові слова: мотивація навчання, внутрішня мотивація, зовнішня позитивна мотивація, зовнішня негативна мотивація, студенти бакалаврату, студенти магістратури

Анотація

Мотивація навчальної діяльності студентів є однією з важливих умов підготовки сучасних фахівців у закладах вищої освіти. Проблема недостатньо вивчена щодо динаміки мотивації студентів. Метою статті є дослідження параметрів мотивації навчання студентів різних курсів. Вирішено такі основні завдання: проведено анонімне електронне опитування 800 студентів бакалаврату (1-4 курс) та 271 студента магістратури (1-2 курс) Ужгородського національного університету; порівняно показники мотивації навчання (внутрішня мотивація, зовнішня позитивна мотивація, зовнішня негативна мотивація). У дослідженні встановлено, що більшість студентів (80-84%) різних років навчання бакалаврату та магістратури мають оптимальні мотиваційні комплекси, а саме: переважає внутрішня мотивація, зовнішня позитивна мотивація, або їх значення однакові, але більші, ніж зовнішня негативна мотивація. Перевагу показників зовнішньої негативної мотивації виявлено для 16-20% студентів. Аналогічні результати мають місце у випадку узагальнення даних за всі роки навчання бакалаврату та магістратури: біля 82% студентів мають оптимальні мотиваційні комплекси, для інших (18%) виявлено посилення зовнішньої негативної мотивації. Формування у студентів різних курсів подібних (переважно оптимальних) мотиваційних комплексів щодо навчання підтверджено c2-критерієм (p ≤0,05). Перевага внутрішньої мотивації найбільш поширена серед студентів-першокурсників бакалаврату (55,20%) та магістратури (51,66%), на інших курсах  посилюється вплив зовнішніх позитивних чинників мотивації, оскільки зростає кількість студентів із зовнішньою позитивною мотивацією. Виявлено дещо більший вплив негативних мотиваційних чинників на студентів першого курсу бакалаврату і магістратури, оскільки серед них максимальний відсоток студентів з переважно зовнішньою негативною мотивацією; в наступні навчальні роки цей показник зменшується.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Іванович Староста , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Посилання

Edgar S., Carr S. E., Connaughton J., & Celenza A. Student motivation to learn: is self-belief the key to transition and first year performance in an undergraduate health professions program? BMC Medical Education. 2019. (19). Article number: 111. 9 pages. DOI: https://doi.org/10.1186/s12909-019-1539-5. URL: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-019-1539-5 (accessed on 15.03.2021).

Zhang X., Tlili A., Huang R., Chang T., Burgos D., Yang J., & Zhang J. A Case Study of Applying Open Educational Practices in Higher Education during COVID-19: Impacts on Learning Motivation and Perceptions. 2020. ‏12(21). Р. 1-12. Article Number: 9129. DOI: https://doi.org/10.3390/su12219129. URL: https://covid19.elsevierpure.com/es/publications/a-case-study-of-applying-open-educational-practices-in-higher-edu (accessed on 30.03.2021).

Пінська О. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів. Проблеми трудової і професійної підготовки. 2009. (14). С. 111-115.

Рождественская Е. А., Рощина Н. А., & Кубарев Е. Н. Oсобенности мотивации обучения в вузе. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2005. (1). С. 44-46.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь. 1997. 376 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер. 2002. 512 с.

Овчинников М. В. Структура и динамика мотивации учения студентов педагогического вуза. Новые исследования в образовании. 2000. (5). С. 151-155. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-dinamika-motivatsii-ucheniya-studentov-pedagogicheskogo-vuza (дата обращения: 15.03.2021).

Овчинников М. В. Динамика мотивации учения студентов педагогического вуза и ее формирование. Автореф. дис. канд. психол. наук. Уральский государственный университет им. А.М. Горького. Екатеринбург. 2008. 25 с. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1238/1/urgu0554s.pdf (дата обращения: 15.03.2021).

Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебник для вузов. СПб : Питер, 2000.304 c.

Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека. Вопросы психологии. 1996. (3). С. 116-130.

Подласый И. П. Педагогика: в 3-х кн.., кн. 2: Теория и технология обучения: учебное пособие. М.: Центр ВЛАДОС. 2007. 575 с.

Gonzalez-Gascon Е., & Palacios M.A. Exploring relationships between blended learning andself-regulated learning. The role of academic motivation. 3rd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI). Madrid, Spain (nov 15-17, 2010). 2010. Р. 1687-1697. URL: https://library.iated.org/view/GONZALEZGASCON2010EXP (accessed on 15.03.2021).

Mekler E. D., Brithlmann F., Tuch A.N., & Opwis K. Towards understanding the effects of individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. Computers in Human Behavior. 2017. Vol. 71. P. 525-534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.048. URL: https://psycnet.apa.org/record/2015-41403-001 (accessed on 15.03.2021).

Recepoglu S., & Ibret B.U. Investigation of Social Studies Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession. Journal of History Culture and Art Research, 2019. 8(1). P.‏ 320-331. DOI: https://doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1894. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131519300831?via%3Dihub (accessed on 30.03.2021).

Карнаухов В.А. Мотивационно-смысловые образования в структуре направленности личности. Учебное пособие. Белгород: Изд-во БелГУ. 2002. 71 с.

Меліхова І. О. Формування мотивації до творчої діяльності сучасного студентства. Наука і освіта. 2007. (4-5). С. 108-111.

Busse V., & Walter C. Foreign Language Learning Motivation in Higher Education: A Longitudinal Study of Motivational Changes and Their Causes. Modern language journal. 2013. ‏97(2). Р. 435-456. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2013.12004.x. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4781.2013.12004.x (accessed on 15.03.2021).

Староста В. І., & Попадич О. О. Мотивація навчання студентів-першокурсників. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2019. 7(2). С. 28-36. DOI: https://doi.org/10.32919/uesit.2019.02.04. URL: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/240 (дата звернення: 15.03.2021).

Tuan H. L., Chin C. C., & Shieh S. H. The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning. International Journal of Science Education. 2005. 27(6). Р. 639-654. DOI: https://doi.org/10.1080/0950069042000323737. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0950069042000323737 (accessed on 30.03.2021).

Ellis R., Ginns, P, Piggott, L. E-learning in higher education: some key aspects and their relationship to approaches to study. Higher education reasearch & development. 2009. Vol. 28. Issue 3. Page 303-318. DOI: https://doi.org/10.1080/07294360902839909. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000270907700005 (accessed on 30.03.2021).

Ginns P., & Ellis R. Quality in blended learning: Exploring the relationships between on-line and face-to-face teaching and learning. Internet and Higher Education. 2007. 10(1). Р. 53-64. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2006.10.003. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751606000728?via%3Dihub (accessed on 15.03.2021).

Климчук В. О., & Горбунова В. В. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку : монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2014. 107 с.

Martin A. J. Should students have a gap year? Motivation and performance factors relevant to time out after completing school. Journal of Educational Psychology. 2010. 102(3). Р. 561-576. DOI: https://doi.org/10.1037/a0019321. URL: https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0019321 (accessed on 30.03.2021).

Liem G. A., & Martin A. J. The Motivation and Engagement Scale: Theoretical frame work, psychometric properties, and applied yields. Australian Psychologist. 2012. 47(1). Р. 3-13. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x (accessed on 30.03.2021).

Chaw L.Y., & Tang C. M. Driving high inclination to complete massive open online courses (MOOCs): Motivation and engagement factors for learners. Electronic Journal of e-Learning. 2019. 17(2). Р. 118-130. DOI: https://doi.org/10.34190/JEL.17.2.05. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1221333 (accessed on 30.03.2021).

Новиков А. Д. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М. : МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

Іванченко О. З., Мельнікова О. З., & Малахова С. М. Особливості навчальної мотивації студентів медичного факультету. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2017. 57(1). С. 268-271.

Dunn T. J., & Kennedy M. Technology Enhanced Learning in higher education; motivations, engagement and academic achievement. Computers & education. 2019. (137). Р. 104-113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.04.004. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131519300831?via%3Dihub (accessed on 15.03.2021).

Занюк С. С. Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді. Автореф. дис. канд. психол. наук. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ. 2004. 20 с.


Переглядів анотації: 325
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Староста , В. І. (2021). МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ КУРСІВ . Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 158-173. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1114
Номер
Розділ
Статті