ОЦІНЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1113

Ключові слова:

дослідницька діяльність, аналіз дослідницької діяльності, рейтингова система, забезпечення якості освіти, наукометричні бази даних, цитування, h-індекс, i10-індекс

Анотація

У сучасному суспільстві особливо важливого значення має питання забезпечення якості закладами вищої освіти, одним із аспектів внутрішньої системи забезпечення якості є проведення моніторингу рівня професійної компетентності викладачів, забезпечення відкритості, прозорості показників оцінювання. В свою чергу показники дослідницької діяльності викладачів, такі як цитування у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, Google Scholar безпосередньо впливають на рейтингові показники закладу вищої освіти у міжнародних та українських рейтингах. Тому особливо актуальним є питання формування та впровадження систем для аналізу професійної діяльності викладачів, зокрема дослідницької, які дозволяють здійснювати моніторинг та оцінку основних показників результативності дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників. У роботі проаналізовано досвід українських та зарубіжних університетів щодо впровадження систем представлення професійної діяльності викладачів, аналізу дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників та побудови рейтингів професійної та наукової діяльності. Сучасними закладами вищої освіти використовуються різні технології для представлення професійної діяльності викладачів у відкритому доступі – Вікі-технології, опубліковані сторінки на офіційних вебсайтах, розроблені інформаційні системи. Основними показниками, які використовуються при рейтингуванні результативності дослідницької діяльності є показники цитування у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та Google Scholar – значення цитування, кількість документів, h-індекс, i10-індекс, тому для якісного представлення результатів досліджень у рейтингах важливим є забезпечення видимості наукових публікацій – використання відкритих журнальних систем, розміщення публікацій у відкритих інституційних репозиторіях, електронних бібліотеках, перевірка та оновлення профілів науковців у наукометричних та бібліометричних базах даних для актуалізації індексів цитування тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ткачук В. В., Єчкало Ю.В., Семеріков С.О. Рейтинг сучасного науковця як складник рейтингу університету. Розвиток промисловості та суспільства: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна. 2017. С. 405. URL: http://ds.knu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/792/1/Рейтинг%20сучасного%20науковця%20як%20складник%20рейтингу%20університету.pdf

Buinytska O., Hrytseliak B., Smirnova V. Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university. Open educational e-environment of modern University. 2018. №4. P. 16-32. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.1632

European Association for Quality Assurance in Higher Education. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA. 2005. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

Морзе Н. В., Буйницька О. П., Кочарян А. Б. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін. Київський університет імені Бориса Грінченка., Київ. 2015. С.151-196. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10019/6/m1_NM_OB_AK.pdf

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л.О. Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 52. С. 62-80. ISSN 2076-8184. DOI: https://doi.org/10.33407/ITLT.V52I2.1395

Aksnes D. W., Langfeldt L., Wouters P. Citations, citation indicators, and research quality: An overview of basic concepts and theories. SAGE Open. 2019. №9(1) DOI: https://doi.org/10.1177/2158244019829575

Биков В. Ю., Спірін О. М., Білощицький А. О. та ін. Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75, №1. С. 294–315. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3589.

Смірнова В.А. Дослідження відкритих цифрових інформаційних систем для аналізу дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2020. №9. С. 134–144. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.11

Intellect, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". URL: https://intellect.kpi.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Науково-дослідна частина Київського національного університету імені Тараса Шевченка. URL: https://science.knu.ua/ (дата звернення: 25.09.2021).

Рейтингова система, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. URL: https://npu.edu.ua/resursy/reitynhy/vykladachi/reitynhova-systema-2 (дата звернення: 15.09.2021).

Сумський державний університет. URL: https://www.sumdu.edu.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

Національний Університет «Львівська Політехніка». URL: http://wiki.lp.edu.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

Spivakovsky A., Vinnyk M., Poltoratskiy M., Tarasich Y., Spivakovska Y., Gardner G., Panova K. Information system of scientific activity indicators of scientific organizations: Development status and prospects. Proceedings of the 15th International Conference ICTERI, Kherson, Ukraine, 2019. Vol. 2393. pp. 220–228. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_260.pdf

Рейтинг кафедр. Херсонський державний університет, 2021. URL: http://publication.kspu.edu/rating/departments/ (дата звернення: 25.09.2021).

Рейтинги. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: https://udpu.edu.ua/yakist-osvity/reitynhy#reitynh-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv (дата звернення: 15.09.2021).

Морзе Н.В., Буйницька О.П. Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. №19(26). С. 34-44. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19082

Рейтинг прозорості. Київський університет імені Бориса Грінченка. URL: http://eportfolio.kubg.edu.ua/scholar-citation-rating (дата звернення: 27.09.2021).

Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету URL: http://www.lib.nau.edu.ua/profesors/default.aspx (дата звернення: 17.09.2021).

Harvard University. URL: https://harvard.edu/ (дата звернення: 17.09.2021).

Stanford University. URL: https://stanford.edu/ (дата звернення: 17.09.2021).

University of Washington. URL: https://uw.edu/ (дата звернення: 25.09.2021).

Massachusetts Institute of Technology. URL: https://mit.edu/ (дата звернення: 23.09.2021).

Luparenko L. The use of electronic Open Journal Systems in scientific and pedagogic research: Results of experiment. Proceedings of the 16th International Conference ICTERI, Kherson, Ukraine, 2020, 2732, 1113–1128. http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201113.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 250

Опубліковано

2021-11-29

Як цитувати

Смірнова, В. А. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 146–157. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1113

Номер

Розділ

Статті