СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ (ДИСТАНЦІЙНОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ

Ключові слова: електронний курс, структура подання матеріалу, заочне навчання, дистанційне навчання, ефективність навчання

Анотація

В статті розглядаються різні методи подання навчального матеріалу для студентів заочної (дистанційної) форми навчання з використанням дистанційних технологій навчання. На сьогоднішній день створено велику кількість платформ для створення електронних навчальних курсів, які дають велику свободу в підходах до подання навчального матеріалу та контролюючих заходів. Прикладом такої потужної системи є популярна в Україні LMS Moodle. Проте, як завжди, велика свобода потребує відповідального відношення з боку виконавців. За останні десять років в українських вищих навчальних закладах склалася певна методика подання матеріалів в електронних курсах, яка передбачає структуризацію ресурсів за типами матеріалів. В дослідженні розглядаються позитивні та негативні сторони цієї методики. А також на противагу їй визначається методика лінійного проходження навчання для студентів, як така, яка є більш логічною та зрозумілою. Висвітлені в статті результати можуть бути використані як при професійному створенні електронних навчальних курсів, так і викладачами практиками, які створюють електронні курси самостійно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maksym Mokriiev, Національний університет біоресурсів і природокористування

доцент, канд.екон.наук, доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій

Посилання

Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Спротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: навч. Посібник за ред. В.М.Кухаренко, 3-є вид. Харків: НТУ «ХПШ», «Торсінг», 2002. 320с.

Закон України “Про вищу освіту”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Дистанційна освіта в Україні [Електронний ресурс]. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” № 466 від 25.04.2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18

Нестеренко В.В. Особливості студентів заочної форми підготовки у вищому навчальному закладі як суб’єктів навчальної діяльності. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 66. Херсон: ХДУ, 2014. С.224-228 URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_66/issue_66.pdf#page=224

Положення про електронний навчальний курс. Н.В. Морзе, О.Г. Глазунова – К.: НАУ, 2008

Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. №2 (6). URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/138/124

Положення про дистанційний навчальний курс. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Харків, 2013. 16с. URL: http://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhenie_pro_navchaln_distanc_kurs.pdf

Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя [Електронний ресурс]. URL: https://dl.tntu.edu.ua/showpage.php?id=7

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка [Електронний ресурс]. Затверджено 22 жовтня 2015р. URL: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/ndl.io/polozh_enk_22_10_15.pdf

Інформатика. Основи роботи з базами даних [Електронний навчальний курс]. URL: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=209

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kukharenko, V.M. (2002). E-Learning. Terms of use. Distance course: tutor. manual. Kharkiv (in Ukrainian)

Law of Ukraine "On Higher Education". Information from the Verkhovna Rada, 2014, №37-38. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian)

Distance education in Ukraine (2017). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/ (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On Approval of the Regulations on Distance Learning". №466, 25.04.2013. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18 (in Ukrainian)

Nesterenko, V.V. (2014) Peculiarities of students of correspondence form of training in higher educational institutions as subjects of educational activity. Collection of scientific works. Pedagogical sciences. 66, 224-228, Kherson. Retrieved from http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_66/issue_66.pdf#page=224 (in Ukrainian)

Morze, N. Hlazunova, O. (2008) Provision on e-learning course. Kyiv (in Ukrainian)

Morze, N. Hlazunova, O. (2008) Models of effective use of information-communication and distance learning technologies in higher educational institutions [Electronic resource]. Information technologies and teaching aids. 2 (6). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/138/124 (in Ukrainian)

Provision on a distance learning course. Kharkiv National University of Municipal Economy named after A. M. Beketov. Kharkiv, 2013. Retrieved from http://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhenie_pro_navchaln_distanc_kurs.pdf (in Ukrainian)

Unified requirements for electronic training courses at Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj (2011). Retrieved from https://dl.tntu.edu.ua/showpage.php?id=7 (in Ukrainian)

Regulations on ENC: the procedure for creation, certification and use in the e-learning system of the Borys Grinchenko University of Kiev (2015). Retrieved from http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/ndl.io/polozh_enk_22_10_15.pdf (in Ukrainian)

Computer Science. Basics of databases (2017). Retrieved from http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=209 (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 1346
Завантажень PDF: 1459
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Mokriiev, M. (2017). СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ (ДИСТАНЦІЙНОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 320-329. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.32029
Номер
Розділ
Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти