ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ LEARNINGAPPS ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИКЛАДУ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивна технологія, он-лайн сервіс, веб 2.0, середовище LearningApps

Анотація

Інформатизація суспільстває основнимпроявом розвитку цивілізації. Дуже часто об’єктом наукових досліджень є інформаційні технології та застосування їх в сучасному суспільстві. Вусі сфери суспільного життя та діяльності сучасної людини все глибше проникають інформаційні технології, які є основним рушієм будь-яких  глобальних трансформацій.  У статті уточнено поняття «інформатизація освіти»у зв’язку з початком змін у концепції використання інтерактивних засобів інформаційно-комунікаційних технологій останнього покоління. При цьому на конкретному прикладі ефективного застосування додатків інтерактивного середовища LearningApps, обґрунтовано доцільність використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі вищого навчального закладу, охарактеризовано переваги викладення лекційного матеріалу із застосуванням елементів інтерактивного навчання у порівнянні із традиційним. Використання інтерактивних технологій під час лекційних занять надає можливість викладачу підготувати різноманітні он-лайнові дидактичні матеріали, які можна використовувати на планшетах, мультимедійних дошках, комп’ютерах та інших пристроях. Актуальним є те, що у статті наведено реальне застосування додатків інтерактивного середовища LearningAppsв лекційній діяльності викладачів вищої школи розглянуто особливості використання сервісів веб 2.0, зокрема середовища LearningApps для створення інтерактивних завдань в рамках дисципліни «Інформаційні технології навчання». Інтерактивне середовище LearningApps є одним з хмарних сервісів веб 2.0 для організації та підтримки освітніх процесів у вищих навчальних закладах. LearningApps є конструктором для створення інтерактивних завдань за допомогою різноманітних шаблонів, які можуть бути використанні під викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів.Інтерактивне середовище LearningApps має можливість отримання та вбудуванняhtml коду для розміщення інтерактивних завдань на сторінках сайтів, блогів викладачів та студентів. У запропонованій статті наведено конкретні приклади застосування інтерактивних вправ під час лекційних занять у середовищі LearningApps, та продемонстровані його презентаційні та логічні можливості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mylana Sablina, Київський університет імені Бориса Грінченка

Викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін

Посилання

Айламазьян А. М., Лебедева М. М. Деловые игры и их использование в психологическом исследовании. Вопр. психологии. 1983. №2. С. 143-150.

Гуржій А.М., Биков В.Ю., Гапон В.В., Плескач М.Я. Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997 – 2001 роки. Комп'ютер у школі та сім’ї. 2002. №4. С. 3-7.

Денисова В. Ю., Карлаш А. Е., Денисова В. В. Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе. Международный журнал экспериментального образования. 2015. №4. С.434-437.

Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі. Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: Зб. наук. Праць. Київ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова. Відп. ред. М. І. Шкіль. 1991. С. 3-16.

Коваленко А. Б. Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ [Електронний ресурс]. Психологія: реальність і перспективи. 2013. Вип. 1. С. 13 16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2013_1_7.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ailamazian, A. M. & Lebedeva, M. M. (1983). Business games and their use in psychological research. Delovye igry i ih ispol'zovanie v psihologicheskom issledovanii, 2, 143-150 (in Russian).

Hurzhii, A. M., Bykov, V. Yu., Hapon, V.V. & Pleskach, M. Ya. (2002). Analysis of the computerization of secondary schools for 1997 - 2001 years. Kompiuter u shkoli ta simi, 4, 3-7 (in Ukrainian).

Denysova, V. Yu., Karlash, A. E. & Denysova V. V. (2015). Lecture as the main form of organization of teaching in higher education. Mezhdunarodnyj zhurnal ehksperimental'nogo obrazovaniya, 4, 434-437 (in Russian).

Zhaldak, М. І. (1991). Problems of informatization of educational process at school and in college. Suchasna informatsiina tekhnolohiia v navchalnomu protsesi, 3-16 (in Ukrainian).

Kovalenko, A. B. (2013). The application features methods of active learning in the universities. Psykholohiia: realnist i perspektyvy, (1), 13-16. Retrieved June 08, 2017, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2013_1_7 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 497
Завантажень PDF: 840
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Sablina, M. (2017). ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ LEARNINGAPPS ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИКЛАДУ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 288-294. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.28894
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету