ДОСВІД МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА»

  • Iryna V. Mashkina Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0003-0667-5749
  • Tetiana I. Nosenko Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: проект, метод проектів, проектна діяльність, проектне навчання, фахова компетенція, спеціалізація

Анотація

У статті розглянуто досвід застосування проектно-орієнтованого навчання при підготовці фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією «соціальна інформатика». Розглядається сутність та зміст проектування як інноваційного методу в дидактиці та методиці вищої школи. Визначено, що проектна технологія навчання студентів має забезпечувати: по перше, необхідний і достатній обсяг теоретичних знань і практичних навичок студентів при ефективному зворотному зв’язку, контролі і регулюванні на всіх етапах навчання; по-друге, умови для використання методики як засобу навчання; по-третє, свідомість і глибину сформованих фахових компетентностей. Сформульовані переваги та недоліки проектно-орієнтованого навчання, запропоновані шляхи вирішення проблем. Описані організаційні етапи проектно-орієнтованого навчання та ролі кожного з учасників – викладача та студентів. Розкрито структуру проектної діяльності у процесі реалізації міждисциплінарного проекту при навчанні магістрів. Показано взаємозв’язок проектної діяльності з дослідницькими методами. З’ясовано роль проектної діяльності  у забезпеченні особистісно-орієнтованого навчання та формування професійних компетентностей, сформульовані професійні компетентності для кожного етапу проектної діяльності. Проаналізовано вимоги сучасного ринку праці до випускника та наведено перелік фахових компетенцій. Подано етапи реалізації пролонгованого на чотири семестри проекту при викладанні кількох дисциплін: Соціальна інформатика, Сучасні методи дослідження соціальної інформації, Моделювання соціальних процесів, ІКТ управління соціальними системами. Визначено, що освітня система не може повністю перейти на проектно-орієнтований підхід до навчання, але використання даної технології організації навчання має широкі можливості у формуванні людини нової формації, а також підготовці студентів  до реалізації на практиці отриманих знань. Застосування проектно-орієнтованого навчання вимагає  удосконалення навчальних планів та робочих програм, переосмислення мети  самостійної роботи студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Iryna V. Mashkina, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

Tetiana I. Nosenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

Посилання

Грахов В.П., Мохначев С.А., Кислякова Ю.Г., Анисимова Н.В. Практика проектной деятельности студентов в высшей школе. [Електронный ресурс]. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5 URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14735

Зеленцова Т.В. Метод проектів як активна технологія в викладанні психології. Особистість, сім'я і суспільство: питання педагогіки і психології: зб. ст. по матер. XII міжнар. наук.-практ. конф. Частина II. - Новосибірськ: СібАК, 2012.

Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». 2012. № 2. С. 2.

Лапаева И.В., Стефаненко П.В. Метод проектов в системе высшего технического образования [Електронный ресурс]. Сборник трудов II научно-методической конференции "Проблемы и пути совершенствования научно-методической и учебно-воспитательной работы в ДонНТУ". м. Донецк, ДонНТУ, 1-2 февраля 2005 года. URL: http://ea.donntu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/23258/1/lapaeva.pdf

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hrakhov, V.P., Mokhnachev, S.A., Kysliakova, Iu.H. & Anysymova N.V. (2014) Practice of project activities of students in higher education. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija, 5 https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14735

Zelentsova, T.V. (2012). The method of projects as an active technology in teaching psychology. Osobystist, simia i suspilstvo: pytannia pedahohiky i psykholohii: zb. st. po mater. XII mizhnar. nauk.-prakt. konf. Chastyna II. Novosybirsk: SibAK.

Hushchyn, Yu. V. (2012) Interactive methods of teaching in higher education. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshhestva i cheloveka «Dubna»., 2, 2.

Lapaeva, Y.V. & Stefanenko, P.V. (2005). The method of projects in the system of higher technical education Sbornik trudov II nauchno-metodicheskoj konferencii "Problemy i puti sovershenstvovanija nauchno-metodicheskoj i uchebno-vospitatel'noj raboty v DonNTU". m. Doneck, DonNTU, 1-2 february 2005. http://ea.donntu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/23258/1/lapaeva.pdf


Переглядів анотації: 325
Завантажень PDF: 231
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Mashkina, I. V., & Nosenko, T. I. (2017). ДОСВІД МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА». Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 266-273. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.2673
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету