ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ

Ключові слова: STEM-освіта, підвищення кваліфікації, інформаційні технології

Анотація

Основні задачі навчання змінюються відповідно до технологій, які наявні чи виникають та розвиваються в даний проміжок часу. Концепція розвитку семантичної всесвітньої мережі на сучасному етапі на перший план виводить вміння знаходити, аналізувати інформацію, вміти співпрацювати в команді. Формування саме таких навичок затребувані на ринку праці і можуть забезпечити успішну самореалізацію людини у певній професії. STEM-освіта є перспективним напрямом реалізації навчальної діяльності в рамках викликів 21 століття. Реалізація нових стандартів навчання забезпечує глибоке розуміння предмету дослідження, міждисциплінарність знань та вмінь. Побудова навчання на міждисциплінарній основі формує в дитини компетентності, необхідні для комплексного розв’язання проблем. На додачу до професійних знань та вмінь на перший план виходять такі якості як уміння швидко думати, бачити суть проблеми, знаходити її розв’язання, генерувати нові проекти та ідеї.З точки зору системи освіти це означає пріоритетність у виборі групових проектних та проблемно-зорієнтованих методів навчання, які менше зорієнтовані на розв’язування великої кількості типових вправ і формування певного набору практичних навичок, а спрямовані на роботу в команді, навчання через дослідження проблеми та пошук шляхів її вирішення, набуття власного досвіду.STEM-освіта покликана формувати ці вміння і навички для створення нового, інноваційного. Але вона потребує достатню кількість кваліфікованих кадрів і ресурсів для здійснення такої діяльності. Розвиток ІКТ на даному етапі забезпечує цілий спектр нових можливостей для реалізації STEM-освіти.В статті розглянуто досвід впровадження інноваційних форм STEM-освіти для організації навчального процесу: хакатон, ігри, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї, платформи для організації міжнародної проектно-дослідницької діяльності, а також відкриті освітні ресурси, які можуть бути використані для організації STEM-навчання в школі та у системі підвищення кваліфікації учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliya Kushnir, Херсонський державний університет
к.пед.н., доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Nataliya Valko, Херсонський державний університет
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Nataliia Osipova, Херсонський державний університет
к.техн.н., доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Liudmyla Kuzmych, Херсонський державний університет
к.пед.н., доцент кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

Посилання

A Framework for K-12 Science Education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: The National Academies Press. URL: http://www.cesa2.org/STEM/Conceptual%20Framework%20for%20Science%20Standards_final.pdf

Anderson R.D. Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education. 13 (1). 1-12. URL: https://www.researchgate.net/ publication/226764428_Reforming_Science_Teaching_What_Research_Says_About_Inquiry

STEM: Good Jobs Now and for the Future. U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration. ESA Issue Brief. July 2011. 10 p. URL: http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/stemfinalyjuly14_1.pdf

The Next Generation Science Standards. APPENDIX A – Conceptual Shifts in the Next Generation Science Standards. URL: https://www.nextgenscience.org/get-to-know

Наказ МОН від 29.02.2016 №188 "Про утворення робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні". URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5219-

Офіційний сайт Інституту модернізації змісту освіти, (2016-2017). URL: http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/

Офіційний сайт проекту “Вчителі пробують науку” (2010-2016). URL: http://www.teacherstryscience.org/

Репета, Л. М. Педагогические условия формирования информационно-исследовательской компетенции. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8583

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

A Framework for K-12 Science Education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. (2012). Washington, DC: The National Academies Press. Retrieved from http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13165

Anderson, R.D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13 (1), 1-12. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/226764428_Reforming_Science_Teaching_What_Research_Says_About_Inquiry

STEM: Good Jobs Now and for the Future. (2011) U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration. ESA Issue Brief. July 2011. 10 p. Retrieved from http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/stemfinalyjuly14_1.pdf

The Next Generation Science Standards. APPENDIX A – Conceptual Shifts in the Next Generation Science Standards Retrieved from https://www.nextgenscience.org/get-to-know

Order of Ministry of Education and Science from 29.02.2016 №188 "On establishment of the working group on implementation of STEM-education in Ukraine" Retrieved from http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5219- (in Ukrainian).

The official website of the Institute of modernization of educational content. (2016-2017) Retrieved from http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/ (in Ukrainian)

The official site of the project "Teachers try science". (2010-2016) Retrieved from http://www.teacherstryscience.org/

Rpeta L.M. (2013) Pedagogical conditions for the formation of information and research competence // Modern problems of science and education. No. 2. Retrieved from http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8583 (in Russian)


Переглядів анотації: 926
Завантажень PDF: 3528
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Kushnir, N., Valko, N., Osipova, N., & Kuzmych, L. (2017). ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 247-255. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.24755
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету