ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО ВІДКРИТОГО Е- СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Nataliia V. Morze Borys Grinchenko Kyiv University
  • Oksana P. Buinytska Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.48s6

Ключові слова:

відкрите е-середовище університету, корпоративний стандарт ІК-компетентності, модель ІК-компетентності, інструментарій рівня сформованості ІК-компетентності, моніторинг, якість освітньої діяльності вишу

Анотація

Стаття присвячена проблемі проектування якісного електронного середовища університету в контексті Європейських стандартів якості до освітнього простору вишів. Ключовою вимогою для створення та розвитку якісного е-середовища є наявність розроблених корпоративних стандартів університету, зокрема корпоративного стандарту ІК-компетентності. Такі корпоративні стандарти ІК-компетентності викладачів та студентів розроблені та затверджені в Київському університеті імені Бориса Грінченка.  Описано моделі та проаналізовано інструменти моніторингу рівнів сформованості ІК-компетентності учасників навчального процесу, визначено шляхи їх підвищення. Відображена взаємозалежність якості освітнього е-середовища сучасного університету і рівня ІК-компетентності викладачів та студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliia V. Morze, Borys Grinchenko Kyiv University

Vice-Rector on Informational Technologies

Oksana P. Buinytska, Borys Grinchenko Kyiv University

Head of IT in Education Laboratory

Посилання

Формування та розвиток ІКТ-компетентності педагогів. [online]. http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Формування_та_розвиток_ІКТ-компетентності_пе- дагогів

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ №1392 від 23 листопада 2011 р. [online]. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /1392-2011-п

ICT Competency Framework for Teachers [online]. Available from: http://iite.unesco.org/pics/publications/ ru/files/3214694.pdf

Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО. Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки та культури. – 2011. – с. 100.

Morze Nataliia, Buinytska Oksana. Corporate Standard of ICT competence of masters. Informational Technologies in Education. 2014, vol. 19, 9-21. ISSN 1998-6939.

Захарченко В.М., Калашнікова С.А., Луговий В.І. (2014) / За ред. В.Г.Кременя, Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид. Київ: ТОВ ВД Плеяди, 2014, 100. ISBN 978-966-2432-22-0.

Морзе Н.В., Буйницька О.П. Кочарян А. Б. Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /ред. кол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету, с.151-196): Колективна монографія. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. 368 p. ISBN 978-617-658-011-9.

Morze Natalia, Kuzminska Olena, Protsenko Galina. Public Information Environment of a Modern University [online]. ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. ICTERI 2013, vol.1000, 264-272. Available from: http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-264-272.pdf. ISSN 1613-0073.

Я – студент : навч. посіб. (2014) (Розділ V. Створення смарт-університету – наше стратегічне завдання) / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін. ; за заг. ред. ОГНЕВ’ЮКА В.О.]. – 4-те вид., зі змінами. Київ: КУБГ, 2014. – 278 с. ISBN 978-966-7548-84-1.

Буйницька О.П., Грицеляк Б.І. Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету [online]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013, vol. 36. iss. 4, 66-83. Available from: http://journal.iitta.gov.ua. ISSN 2076-8184.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Formation and development of ICT competence of teachers. [online]. http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/ Формування_та_розвиток_ІКТ-компетентності_педагогів (in Ukrainian)

On approval of the State Standard of full secondary education. Decision of Cabinet of Ministers of Ukraine №1392 from 23 november 2011. [online]. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /1392-2011-п (in Ukrainian)

ICT Competency Framework for Teachers [online]. Available from: http://iite.unesco.org/pics/publications/ ru/files/3214694.pdf

Structure of ICT competency of teachers. Recommendations of UNESCO. 2011. 100 p.

Morze Nataliia, Buinytska Oksana. Corporate Standard of ICT competence of masters. Informational Technologies in Education. 2014, vol. 19, 9-21. ISSN 1998-6939.

Zakharchenko Vadym, Svitlana Kalashnikova, Volodymyr Lugovyi. National educational glossary: higher education / 2nd edition. Kyiv: Pleiady, 2014, 100 p. ISBN 978-966-2432-22-0.

MORZE Nataliia, Oksana Buinytska, Arthur Kocharian.Competency oriented education: quality measurement [edited by OGNEVIUK, Victor and Liudmyla Khoruzha] (Section ІІ. ICT competence of teachers and students as a way to formation of information educational environment of the University, p. 151-196): Collective monograph. Kyiv: BGKU, 2015. 368 p. ISBN 978-617-658-011-9.

Morze Natalia, Kuzminska Olena, Protsenko Galina. Public Information Environment of a Modern University [online]. ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. ICTERI 2013, vol.1000, 264-272. Available from: http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-264-272.pdf. ISSN 1613-0073.

I am student: educational tutorial. (Section V. Create a smart university - our strategic objectives). [edited by OGNEVIUK, Victor] – 4th edition with changes. Kyiv: BGKU, 2014. 278 p. ISBN 978-966-7548-84-1.

BUINYTSKA, Oksana, Bohdan HRYTSELIAK. The student in the information and educational environment of the modern university. Information technologies and learning tools. 2013, 36(4): 66-83. ISSN 2076-8184.

Downloads


Переглядів анотації: 530

Опубліковано

2015-09-23

Як цитувати

Morze, N. V., & Buinytska, O. P. (2015). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО ВІДКРИТОГО Е- СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 48–66. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.48s6

Номер

Розділ

Статті