ІНТЕЛЕКТ І МЕДІАІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Автор(и)

  • Serhii A. Ivanov КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Larysa S. Ivanova Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.179191

Ключові слова:

медіа, інформація, компетентність, інтелект, інтелектуальна активність, ментальний досвід, метакогнітивна стратегія

Анотація

У статті викладено  розміркування щодо ставлення до медіа в умовах сучасного світу, що глобалізується  та характеризується надзвичайною динамікою інформаційних процесів, контент яких все частіше спрямований на маніпулювання свідомістю. Аналіз філософської та наукової літератури засвідчив важливість глибшого ставлення до завдання формування «образу світу» через декодування медіареальності. Звертається увага на недостатність лише традиційних медіаосвітніх технологій для виконання цього завдання. Пропонується інший підхід, заснований на вихованні інтелекту, структура якого складається з п’яти елементів: компетентність, інтелектуальна активність, творчість, саморегулювання та унікальність. Підкреслюється важливість соціальних, психологічних та педагогічних досліджень розвитку інтелекту стосовно здатності формування «картини світу» через декодування медіареальності.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Serhii A. Ivanov, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті

Larysa S. Ivanova, Запорізький національний університет

Доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності

Посилання

Бандура А. Теория социального научения [Электронний ресурс] / А. Бандура // Электронная библиотека RoyalLib.com. – Режим доступа: http://royallib.com/read/bandura_albert/teoriya_sotsialnogo_naucheniya.html#19054 (дата звернення 25.07.2016 р.). – Назва з екрана.

Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л. М. Веккер. – М.: Смысл, 1998. – 685 с.

Жигунина Л.В. Медиареальность информационного общества. Нужна ли утопии реанимация? / Л. В. Жигунина. – Ученые записки Казанского университета, том 156, кн. 1 Гуманитарные науки, 2014. – С.48-57.

Коловоротный С.В. Виртуальная реальность: манипулирование временем и пространством / С.В. Коловоротный. – Журнал практической психологии и психоанализа. – 2003. – №1.

Концепція впровадження медіа освіти в Україні [ Eлектронний ресурс] // Сайт Інституту соціальної та політичної психології АПН України. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm (дата звернення 21.0.6.2016 р.). – Назва з екрана.

Кузнецова Е. И., Дорожкин А.М. Медиа и медиальное. Социально-философский анализ / Е. И. Кузнецова, А.М. Дорожкин. – Вестник Нижегородского университета. 2008. – №3, С. 171-186.

Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева. – 2-е изд. – М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. – 464с.

Матурана У. Р., Варела Ф.Х. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания / У. Р. Матурана, Ф.Х. Варела. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 224 c.

Моляко В.О. Проблема функционирования творческого восприятия в условиях избыточности информации разной модальности и значимости / О.В. Моляко . – Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. – С. 7-19.

Москович О. Феноменологія сучасної медіареальності: експлікація понять / О. Москвич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. - № 18 (295) : Філософські науки. – С.68-73.

Навички ХХІ століття [Электронний ресурс] / Intel, Шлях до успіху. –Режим доступу: http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century (дата звернення 05.07.2016 р.). – Назва з екрана.

Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории [Электронний ресурс] / А.П. Назаретян. – Электронная библиотека Koob. –Режим доступа: http://www.koob.ru/nazaretyan_akop/nazaretyan_civil_kriz (дата звернення 23.07.2016 р.). – Назва з екрана.

Нургалеева Л.В. Когнитивные аспекты исследований познавательного опыта в сетевой электронной cреде [Электронний ресурс] / Л.В. Нургалеева // В мире научных открытий. – Режим доступа: http://ceur-ws.org/Vol-1536/paper19.pdf (дата звернення 05.07.2016 р.). – Назва з екрана.

Письменний І. Закон необхідної різноманітності у публічному управлінні [ Eлектронний ресурс] / І. Письменний // ДРІДУ НАДУ при Президентові України. –Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10pivrpu.pdf (дата звернення 05.06.2016 р.). – Назва з екрана.

Полтораков А.Ю. «Когнитивные войны»: парадигмальные трансформации политико-информационных противостояний [Электронний ресурс] / А.Ю. Полтораков // Сайт автора. – Режим доступа: http://www.poltorakov.pp.ua/articles/ AShPI/Poltorakov-AShPI-2012.pdf (дата звернення 05.06.2016 р.). – Назва з екрана.

Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности / В.В. Савчук. – СПБ: Издательство РХГА, 2013. – 350 с.

Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Из небытия в бытие: творчество как целенаправленная деятельность // [Электронный ресурс] Э.А. Соснин, Б.Н. Пойзнер // Электронная библиотека Koob. –Режим доступа: http://www.koob.pro/sosnin_e/ (дата звернення 16.07.2016 р.). – Назва з екрана.

Смирнов Г.С. Цефализация ноосферы: эволюция разумного вещества на рубеже тысячелетий [Электронный ресурс] / Г.С. Смирнов // Вестник ИГУ. – Режим доступа: http://glonoos.com/wp-content/uploads/ (дата звернення 26.07.2016 р.). – Назва з екрана.

Сундиев И.Ю. «Когнитивные технологии: темная сторона прогресса [Электронный ресурс] / И.Ю. Сундиев // Сайт С.П. Курдюмова. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/networks/kognitivnye-texnologii-temnaya-storona-progressa/ (дата звернення 20.06.2016 р.). – Назва з екрана.

Федоров А.В. Медиакомпетентость личности: от терминологии к показателям [Электронный ресурс] / А.В. Федоров // Портал ПСИ-фактор. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/fedorov14.htm (дата звернення 20.06.2016 р.). – Назва з екрана.

Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования / М.А. Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов Економічна кібернетика. – Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

Шеметова Т.Н. Клиповое интернет-сознание как тип пралогичного мышления [Электронный ресурс] / Шеметова Т.Н. // Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-internet-soznanie-kak-tip-pralogichnogo-myshleniya/

Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте [Электронный ресурс] / В.А. Успенский // Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000856/

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bandura A. Sociallearningtheory[Online] / А. Bandura // Electronic libraryRoyalLib.com. – Availablefrom: http://royallib.com/read/bandura_albert/teoriya_sotsialnogo_naucheniya.html#19054 (inRussian).

Vekker L.M. Mind and Reality: a unified theory of mental processes / L.M. Vekker. – М.: Smysl, 1998. – 685 p.(inRussian).

Zhigunina L.V. Mediareality of information society. Doesutopianeedreanimation?/L.V. Zhigunina. – UchenyezapiskiKazanskogouniversiteta, tom 156, kn. 1 Gumanitarnyenauki, 2014. – P.48-57. (inRussian).

Kolovorotnyj S.V. Virtual reality: the manipulation of time and space / S.V.Kolovorotnyj.–Zhurnalprakticheskojpsihologiiipsihoanaliza. –2003. –№1.(inRussian).

TheconceptoftheintroductionofmediaeducationinUkraine[Online] //ThesiteoftheInstituteofSocialandPoliticalPsychology APN Ukrainy. – Availablefrom:http://www.ispp.org.ua/news_44.htm(inRussian).

KuznecovaE. I., DorozhkinA.M. Media i medial. Socio-philosophicalanalysis/ E. I.Kuznecova, A.M.Dorozhkin.–VestnikNizhegorodskogouniversiteta. 2008. – №3, P. 171-186.(inRussian).

McLuhan M. Understanding Media: The external expansion of human. – M.: «Giperboreja», «Kuchkovo pole», 2007. –464p.(inRussian).

Maturana U. R., Varela F.H. Treeofknowledge. Thebiologicalrootsofhumanunderstanding / Maturana U. R., Varela F.H. – M.: Progress-Tradicija,, 2001.– 224 p.(inRussian).

Moljako V.O. The problem of the functioning of the creative perception of the information in terms of redundancy and the significance of different modalities / V.O.Moljako.–Aktualniproblemypsykholohii: Zbirnyknaukovykh prats Instytutupsykholohiiimeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – K.: Vydavnytstvo «Feniks», 2013. – T. KhII. Psykholohiiatvorchosti. – Vypusk 16. – С. 7-19.(inRussian).

Moskovich O. Phenomenologyofcontemporarymediareality: explicationconcepts/ O. Moskovich// NaukovyivisnykSkhidnoievropeiskohonatsionalnohouniversytetuim. LesiUkrainky. – Lutsk, 2014. - # 18 (295) : Filosofskinauky. –P.68-73.(inUkranian).

stCentureSkills [Online] / Intel, Theroadtosuccess. –Availablefrom:http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century(inUkranian).

Nazaretjan A.P. Civilizationcrisesinthecontextofuniversalhistory[Online] / A.P. Nazaretjan. – E-libraryKoob. –Availablefrom:http://www.koob.ru/nazaretyan_akop/nazaretyan_civil_kriz(inRussian).

Nurgaleeva L.V.Cognitiveaspectsofcognitiveresearchexperienceinthepowerelectronicenviron [Online] / L.V.Nurgaleeva// V mirenauchnyhotkrytij. – Availablefrom:http://ceur-ws.org/Vol-1536/paper19.pdf(inRussian)./

Pysmennyi I. Thelawrequireddiversityinpublicadministration[Online]/ I. Pysmennyi// DRIDU NADU pryPrezydentoviUkrainy. –Availablefrom:http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10pivrpu.pdf(inUkranian).

PoltorakovA.Ju. "Cognitivewar": theparadigmatictransformationofpolicy-informationconfrontations[Online] / A.Ju. Poltorakov // author website. – Availablefrom:http://www.poltorakov.pp.ua/articles/AShPI/Poltorakov-AShPI-2012.pdf (inRussian).

Savchuk V.V. Mediafilosofiya. attackofreality/ V.V. Savchuk–SPB: publishinghouse RHGA, 2013. – 350 с.(inRussian).

SosninJe.A., PojznerB.N. Fromthenon-beingintobeing: creativityasapurposefulactivity [Online]/ 1Je.A. Sosnin, B.N. Pojzner// E-libraryKoob. –Availablefrom:http://www.koob.pro/sosnin_e/(inRussian).

SmirnovG.S.Cephalizationnoosphere: theevolutionofintelligentsubstanceoftheMillennium[Online] / G.S. Smirnov// Vestnik IGU. – Availablefrom:http://glonoos.com/wp-content/uploads/(inRussian).

SundievI.Ju. «Cognitive Technologies: thedarksideofprogress [Online] / I.Ju.Sundiev // Portal S.P. Kurdjumova. – Availablefrom:http://spkurdyumov.ru/networks/kognitivnye-texnologii-temnaya-storona-progressa/ (inRussian).

FedorovA.V. Mediacompetenceoftheindividual, fromterminologytoindicators[Online] / A.V. Fedorov// Portal PSI-faktor. – Availablefrom:http://psyfactor.org/lib/fedorov14.htm(inRussian).

HolodnajaM.A. Intelligencepsychology: Researchparadoxes / М.А. Holodnaja. –SPb.: Piter,2002. – 272 с.(inRussian).

SharapovO.D., DerbentsevV.D., SemonovD.Ye. / O.D.Sharapov, V.D.Derbentsev, D.Ye.SemonovEconomicCybernetics. – Navch. posibnyk. – K.: KNEU, 2004. – 231 p. (inRussian).

ShemetovaT.N. ClipInternet-consciousnesstypeaspralogicalthinking[Online] /T.N. Shemetova// ScientificElectronicLibrary «Kiberleninka». – Availablefrom:http://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-internet-soznanie-kak-tip-pralogichnogo-myshleniya/(inRussian).

UspenskijV.A.Gödel'sIncompletenesstheorem[Online] / V.А.Uspenskij//TheDigitalLibraryof Philosophy. –Availablefrom:http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000856/(inRussian).

Downloads


Переглядів анотації: 442

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Ivanov, S. A., & Ivanova, L. S. (2016). ІНТЕЛЕКТ І МЕДІАІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 179–191. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.179191

Номер

Розділ

Статті