ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПОРТАЛУ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Halyna B. Hordiichuk Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Leonid L. Konoshevskyi Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.156162

Ключові слова:

інформаційно-освітні технології, інформаційно-освітній портал, заочна форма навчання, самостійна робота студентів, хмарні сервіси

Анотація

У статті висвітлюється значення інформаційно-освітнього порталу й інформаційного освітнього сере­довища педагогічного університету в становленні професійного рівня педагогічного фахівця заочної форми навчання. Аналізуються можливості інформаційно-освітнього порталу навчального закладу й окреслюються шляхи його використання щодо здійснення ефективної навчально-методичної, науково-дослідної, самостійної діяльності у педагогічному вищому навчальному закладі. Значна увага приділяється питанням використання електронних навчально-методичних комплексів, електронних освітніх ресурсів, хмарних сервісів у самостійній роботі студентів заочної форми навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Halyna B. Hordiichuk, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Leonid L. Konoshevskyi, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Посилання

Биков В. Ю. Інформаційно-аналітичні інструменти хмарних обчислень освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу / В.Ю. Биков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 44 / ред. кол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 414 с.

Гордійчук Г.Б. Підготовка педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу / Г.Б. Гордійчук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти // Зб. наук. праць, випуск №37. – Харків, 2012. – С. 123-130.

Гордійчук Г.Б. Професійна підготовка педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу / Г.Б. Гордійчук // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – C 433-444.

Карташова Л.А. Єдиний відкритий мережевий ресурс: можливості для організації та підтримки навчання / Л.А. Карташова // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси, 2015. – 274 с.

ISO/IEC 17788:2014(Е) Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary. – 2014.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

BykovV.Yu. Informationandanalyticaltoolsof еру cloud-basedlearningandresearchenvironmentofhighereducationalinstitution / V.Yu. Bykov // ModernInformation Technologies andInnovationMethodologiesofEducationin Professional Training:Methodology, Theory, Experience, Problems// Zb. nauk. pr. – Vypusk 44 / redkol. – Kyiv-Vinnytsia : TOV firma «Planer», 2016. – 414 s. (In Ukrainian)

Hordiichuk H.B. Training for teachers using the information educational pedagogical environment of the institution / H.B. Hordiichuk // Problems of engineering and teacher education // Zb. nauk. prats, vypusk37. – Kharkiv, 2012. – S. 123-130. (In Ukrainian)

Hordiichuk H.B. Professional training for teachers using the information educational environment of the institution / H.B. Hordiichuk // The establishment and development of scientific and pedagogical schools : problems, experience and prospect : zb. nauk. prats /za red. V. Kremenia, T. Levovytskoho. – Zhytomyr :Vyd-voZhDUim. I. Franka, 2012. – C 433-444. (In Ukrainian)

Kartashova L.A. The only outdoor network resource opportunities to organize and support learning/ L.A. Kartashova // Automation and computer -integrated technologies in production and education : status , achievements, prospects of development. – MaterialyVseukrainskoinaukovo-praktychnoiInternet-konferentsii. – Cherkasy, 2015. – 274 s. (In Ukrainian)

ISO/IEC 17788:2014(Е) Informationtechnology – Cloudcomputing – Overviewandvocabulary. – 2014.(In English)

Downloads


Переглядів анотації: 538

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Hordiichuk, H. B., & Konoshevskyi, L. L. (2016). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПОРТАЛУ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 156–162. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.156162

Номер

Розділ

Статті