ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Dmytro Yu. Kasatkin National University of Biotechnology and Environmental Sciences of Ukraine
  • Olga M. Kasatkina National University of Biotechnology and Environmental Sciences of Ukraine
Ключові слова: принцип, інформація, мультимедіа, навчальне середовище, візуалізація, інтерактивність, е-середовище

Анотація

В статті розглянуті специфічні принципи та особливості процесу сприйняття інформації в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі. Наведено особливості засвоєння інформації залежно від форм представлення навчального матеріалу. Описано психолого-фізіологічні аспекти сприйняття інформації в процесі візуалізації її подання. Зазначено, що при цьому процес сприйняття інформації в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі прискорюється і спрощується. Викладена авторська дефініція поняття комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища в системі відкритого освітнього е-середовища сучасного університету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Dmytro Yu. Kasatkin, National University of Biotechnology and Environmental Sciences of Ukraine
Ph.D., assistant professor of information and distantsionnіh Technology
Olga M. Kasatkina, National University of Biotechnology and Environmental Sciences of Ukraine
senior lecturer in Information Systems

Посилання

Биков В.Ю. Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освіти. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: П78 зб. наук. праць / за ред.. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського // –Вип. 23-24 (27-28).–Харків: НТУ "ХПІ", 2009. –C.24-49.

Євдокимов О.В. Нові педагогічні технології організації навчання студентів: Дис. канд.пед.наук, 13.00.01 – Х., 1997. – 312с.

Касаткін Д.Ю. Принципи побудови профілю інформаційно-освітнього середовища навчання / Д.Ю. Касаткін // Науковий вісник НУБіП України. – Вип.159(2) – Київ, 2011. – С. 330-336.

Кулик Е.Ю. Проектирование информационной образовательной среды и личность преподавателя: [электронный ресурс] / Е.Ю. Кулик // – Режим доступа: http://ito.edu. №7003/1/3/1-3-2289.html

Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Методика створення електронних навчальних курсів / Н.В. Морзе, О.Г. Глазунова // Навч. посібник. – К.: «Агрармедіагруп», 2012. – 247 с.

Солсо Р. Когнитивная психология /Р. Солсо // 6-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 589 с.

Рашкевич Ю.М.. Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму / Ю. М. Рашкевич, В. Овсяк, М. Нізьолек, Ю. Петрушка // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 151-154

Ефименко В.Н. Педагогические основы разработки проект-программы информационной среды высших учебных заведений [электронный ресурс]./ В.Н. Ефименко // – Режим доступа: http://www.ito.su/2002/IV/IV-0-136.html.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V.Yu. Innovative development of society and the modern network technologies of open education. Problems and prospects of forming a national humanitarian-technical elite:: P78 zb. nauk. prats / za red.. L.L.Tovazhnianskoho, O.H.Romanovskoho // –Vyp. 23-24 (27-28).–Kharkiv: NTU "KhPI", 2009. –C.24-49.

Yevdokymov O.V. New pedagogical technologies of teaching students / O.V. Yevdokymov // Dys. kand.ped.nauk, 13.00.01 – Kh., 1997. – 312s.

Kasatkin D.Yu. Principles profile information and educational learning environment / D.Yu. Kasatkin // Naukovyi visnyk NUBiP Ukraine. – Vyp.159(2) – Kyiv, 2011. – S. 330-336.

Kulyk E.Yu. Designing ynformatsyonnoy obrazovatelnoy environment and personality Lecturer: [Electronic resource] / E.Yu. Kulyk // – Access: http://ito.edu. #7003/1/3/1-3-2289.html

Morze N.V., Hlazunova O.H. Methods of creating e-learning courses / N.V. Morze, O.H. Hlazunova // Navch. posibnyk. – K.: «Agrarmediagrup», 2012. – 247 s.

Solso R. Cognitive psychology. / R. Solso //– 6-e uzd. – SPb.: Pyter, 2011. – 589 s.

Rashkevych Yu.M.. Model GUI settings by composite of uniterm / Yu. M. Rashkevych, V. Ovsiak, M. Nizolek, Yu. Petrushka // Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii : zbirnyk naukovykh prats / Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika". – Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2011. - S. 151-154

Efimenko V.N. Pedagogical bases of development of the project-program the information environment of higher education institutions [Electronic resource] / V.N. Efimenko // – Access: http://www.ito.su/2002/IV/IV-0-136.html.


Переглядів анотації: 296
Завантажень PDF: 455
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Kasatkin, D. Y., & Kasatkina, O. M. (2015). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 33-39. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.33d9
Номер
Розділ
Статті