СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Viktoriia P. Vember Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.vb137144

Ключові слова:

інтерактивний дидактичний матеріал, інформаційно-комунікаційні технології, веб 2.0, середовище LearningApps, блоги

Анотація

У статті обґрунтовано психолого-педагогічні та дидактичні основи використання ІКТ в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики, розглянуто особливості використання сервісів веб 2.0, зокрема середовища LearningApps для створення інтерактивного дидактичного матеріалу та блогів в рамках дисципліни “Методика навчання інформатики”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia P. Vember, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

Посилання

Балик Н. Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи // Освітні ініціативи Intel в Україні. 10 років успіху. Міжнародний форум “Нові горизонти ІКТ в освіті”, 10-11 грудня 2013. – Режим доступу: http://10.iteach.com.ua/journal-page/30

Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В. Ю.Бикова, Ю. О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76–95.

Кузьмінська О. Забезпечення умов набуття професійної компетентності педагогів в умовах інформаційного суспільства // Нова педагогічна думка / науково-методичний журнал. – №2. – Рівне, 2010. – С. 107-111.

Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – №6. – С. 10–14.

Нанаєва Т. В. Інноваційні освітні програми корпорації INTEL // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – №6. – С. 3–5.

Педагогика: Учебное пособие / Под ред. В. А. Сластенина. — М., 2004.

Intel Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balyk N. Innovative university studies: experience and perspectives // Osvitni initsiatyvy Intel v Ukraini. 10 rokiv uspikhu. Mizhnarodnyi forum “Novi horyzonty IKT v osviti”, 10-11 hrudnia 2013. – Retrieved June 24, 2016, from: http://10.iteach.com.ua/journal-page/30 (inUkrainian)

Dementiievska N. P., Morze N. V. Computer technology for the development of students and teachers // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia: Zb. nauk. prats / Za red. V. Yu.Bykova, Yu. O.Zhuka. – K.: Ataka, 2005. – P. 76–95. (in Ukrainian)

Kuzminska O. Ensuring the terms of acquiring the professional competence of teachers in the information society // Nova pedahohichna dumka / naukovo-metodychnyi zhurnal. – #2. – Rivne, 2010. – P. 107-111. (in Ukrainian)

Morze N. V. How to train teachers to computer technology ceased to be a miracle in education? // Kompiuter u shkoli ta simi. – 2010. – #6. – P. 10–14. (in Ukrainian)

Nanaieva T. V. Innovative educational programs INTEL // Kompiuter u shkoli ta simi. – 2010. – #6. – P. 3–5. (in Ukrainian)

Pedagogy: Textbook/ Pod red. V. A. Slastenyna. — M., 2004. (in Russian)

IntelTrainingforthe future. – K.: Vydavnycha hrupa BHV, 2004. – 416 p. (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 717

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Vember, V. P. (2016). СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 137–144. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.vb137144

Номер

Розділ

Статті