ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ BlippAR ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДРУГОКЛАСНИКІВ

Ключові слова: доповнена реальність; компетентність; читацька компетентність; ІКТ; BlippAr; читацька компетентність другокласників

Анотація

Стаття присвячена аналізу методичних особливостей використання доповненої реальності як засобу формування читацької компетентності учнів другого класу початкової школи. У роботі представлено аналіз останніх наукових досліджень щодо важливості залучення учнівської молоді до процесу читання. Визначено, що за останні роки значно знизився інтерес учнів до читання, а це в свою чергу вплинуло і на загальний всебічний розвиток учнівської молоді. Наукою доведено, що читання відіграє важливу роль у становленні особистості. Так, завдяки читанню, у людини розширюється кругозір, збагачується словниковий запас, удосконалюється мовленнєва діяльність. Останнім часом на життєдіяльність підростаючого покоління значний вплив мають новітні комп’ютерні та інтернет-технології. ІКТ внесли великі зміни і в організацію освітнього процесу школи. Вчителями активно використовуються інтернет-ресурси для досягнення освітніх цілей на різних навчальних предметах, у тому числі й під час читання. Сенситивним періодом формування читацької компетентності учнів є період початкового навчання у школі. У статті визначено особливості формування читацької компетентності учнів початкової школи на основі новітніх комп’ютерних засобів, проаналізовано різновиди інтернет-сервісів доповненої реальності, які доречно використовувати в процесі формування читацької компетентності молодших школярів: SketchAR, Quiver, BlippAR та інші. Розроблено критерії, показники сформованості читацької компетентності другокласників: сприйняття художніх творів різних жанрів, начитаність, вміння будувати та висловлювати свою думку, мотивація до читання. На основі визначених критеріїв і показників було охарактеризовано рівні сформованості читацької компетентності учнів. Запропоновано методику формування читацької компетентності другокласників засобом доповненої реальності на основі інтернет-сервісу BlippAR. Результати дослідження доводять ефективність використання інтернет-сервісу доповненої реальності BlippAR як засобу формування читацької компетентності другокласників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Леся Анатоліївна Порядченко , Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту

Ірина Олександрівна Вдовика, Київський університет імені Бориса Грінченка

Студентка першого (бакалаврського) рівня Педагогічного інституту

Посилання

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64.

Гончарова Е.Л Ранние этапы читательского развития. К теории вопроса. Дефектология. 2007. № 1. С. 4-11.

Вашуленко О.В. Зміст і структура читацької компетентності молодшого школяра. Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: Оберіг, 2013. С. 202-206. URL: https://lib.iitta.gov.ua/714341/1/Читацька%20компетентність.pdf (дата звернення 28.11.2020).

Антонюк М. Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися. URL: https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/ (дата звернення 25.11.2020).

Нежива Л.Л., Паламар С.П. Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі. Педагогічний процес: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. № 34 (2). 2020. С. 6-14.

Nezhyva, L.L., Palamar, S.P., Lytvyn, O.S.: Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education. In: Burov, O.Yu., Kiv, A.E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2731, 297–311. http://ceur-ws.org/Vol-2731/paper17.pdf(2020)

IT-Enterprise. Виртуальная реальность (VR): лучшие практики. URL: https://www.it.ua/ru/articles/virtualnaja-realnost-vr-luchshie-praktiki (дата звернення 08.12.2020).

Глиницька Л.В. Формування читацької компетентності молодших школярів. Початкова школа. 2012. №8. С. 4-11.

Державний стандарт початкової загальної освіти. URL: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/20_04/12/ (дата звернення 03.12.2020).

Карнаух Т.Г. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання. Початкова школа. 2008. №11. С.5-8.

Коваль Г.П., Іванова Л.І., Суржук Т.Б. Методика читання: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2008. 280 с.

Колганова Н. Е. Педагогические условия формирования основ читательской компетентности младших школьников. Автореф. дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 . Тамбов, 2013. 29 с.

Купріянова В.В. Читацька компетентність молодшого школяра. Початкова школа. 2012. №3. С.4-11.

Лизнева Ю.В. Формирование читательской компетентности учащихся начальной школы. Начальная школа. 2012. №2. С. 4-9.

Мартиненко В.О. Формування читацької компетентності молодших школярів. Українська література. 2013. №4. С. 5-8.

Науменко В. Оволодіння читацькою компетенцією. Початкова освіта. 2012. №3.С. 40-42.

Рамки цифрової компетентності (The Digital Competence Framework for Citizens) DigComp 2.1 (2017). EuropeanCommission, Joint Research Centre Publications Repository. URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-igcomp2.1pdf_(online).pdf (дата звернення 08.12.2020).

Секерин В., Горохова А., Щербаков A., Юркевич E. Интерактивная азбука с дополненной реальностью как форма вовлечения детей в образовательный процесс Открытое образование. 2017. № 21(5). С. 57–62.

Chen P., Liu XL., Cheng W., Huang RH. A Review of Using Augmented Reality in Education from 2011 to 2016. In: International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE), Tunis, September 2016. Innovations in Smart Learning: Lecture Notes in Educational Technology, pp. 13–18, Springer-Verlag, Singapore (2017).


Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Порядченко , Л. А., & Вдовика, І. О. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ BlippAR ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДРУГОКЛАСНИКІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 180-190. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1015
Номер
Розділ
Статті