BLENDED LEARNING ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Mariia S. Antoshkiv СЗШ № 31, м. Львів
  • Oxana O. Trebenko НПУ ім. М. П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.7683

Ключові слова:

змішане навчання, самостійна робота студентів, навчання вищої алгебри

Анотація

В роботі наголошено на перспективах застосування технології Blended Learning для організації навчання вищої алгебри студентів педагогічних ВНЗ. Здійснено аналіз існуючого досвіду реалізації даної технології у вітчизняній вищій школі, а також аналіз відповідних наукових досліджень. Підкреслено, що для створення дійсно ефективних вітчизняних моделей змішаного навчання вищої алгебри майбутніх вчителів математики необхідне ґрунтовне і комплексне дослідження. Виокремлено першочергові задачі такого дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Mariia S. Antoshkiv, СЗШ № 31, м. Львів

вчитель інформатики

Oxana O. Trebenko, НПУ ім. М. П. Драгоманова

доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики

Посилання

HarvardX and MITx: Two Years of Open Online Courses Fall 2012-Summer 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586847 (дата звернення 17.06.2016).

Clark, D. Blended Learning: An EPIC White Paper [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/84278560/Clark-D-Blended-Learning (дата звернення 17.06.2016).

Driscoll, M. Blended Learning: Let’s get Beyond the Hype. IBM Global Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-07.ibm.com/services/pdf/blended_learning.pdf (дата звернення 17.06.2016).

Interactive Learning Centers Announces Name Change to EPIC Learning Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreelibrary.com/Interactive+Learning+Centers+Announces+Name+Change+to+EPIC+Learning.-a054024665 (дата звернення 17.06.2016).

Orey, M. Definition of Blended Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mikeorey.myweb.uga.edu/blendedLearning/ (дата звернення 17.06.2016).

Singh, H. , Reed, C. A White Paper: Achieving Success with Blended Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chriscollieassociates.com/BlendedLearning.pdf (дата звернення 17.06.2016).

Антошків М. С., Требенко О. О. Відкритий онлайн-курс як ефективний засіб організації самостійної роботи студентів в навчанні вищої алгебри. / М. С. Антошків, О. О. Требенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2015. – Вип. 15. – 3-13 с.

Габенко І. М. Змішане навчання як необхідна умова удосконалення парадигми системи вищої освіти [Електронний ресурс] / І. М. Габенко // «Актуальные научные исследования в свете развития научного потенциала Восточной Европы»: мат. Международной конференции студентов и молодых ученых (Харьков, 1 июня 2015 г.). – Харків. – 2015. – С. 20

Карпенко М. М. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика [Електронний ресурс]: аналітична записка. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ (дата звернення 17.06.2016).

Кухаренко В. М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended (дата звернення 17.06.2016).

Морзе Н. В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні / Н. В. Морзе// Нові технології навчання: збірник наукових праць. – Вінниця: Академія педагогічних наук України; Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна». – 2011. – Вип.30. – С. 32-42.

Требенко Д. Я. Формування внутрішнього стимулу і готовності до самоконтролю при вивченні вищої алгебри/ Д. Я. Требенко, О. О. Требенко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 177-181.

Триус Ю.В., Герасименко І.В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі / Ю.В. Триус, І.В. Герасименко// Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ. – 2012. – С. 299-308.

Як створити масовий відкритий онлайн-курс [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/MOOC101/2016_T1/about (дата звернення 17.06.2016) – Назва з екрана.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

HarvardX and MITx: Two Years of Open Online Courses Fall 2012-Summer 2014 [Online]. – Access mode: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586847 (dateofappeal 17.06.2016). (in English)

Clark, D. BlendedLearning: AnEPICWhitePaper [Online]. – Access mode: http://www.scribd.com/doc/84278560/Clark-D-Blended-Learning (dateofappeal 17.06.2016).(in English)

Driscoll, M. Blended Learning: Let’s get Beyond the Hype. IBM Global Services [Online]. – Access mode:http://www-07.ibm.com/services/pdf/blended_learning.pdf(dateofappeal 17.06.2016).(in English)

Interactive Learning Centers Announces Name Change to EPIC Learning[Online]. – Access mode: http://www.thefreelibrary.com/Interactive+Learning+Centers+Announces+Name+Change+to+EPIC+Learning.-a054024665 (dateofappeal 17.06.2016).(in English)

Orey, M. DefinitionofBlendedLearning [Online]. – Access mode: http://mikeorey.myweb.uga.edu/blendedLearning/ (dateofappeal 17.06.2016).(in English)

Singh, H. , Reed, C. AWhitePaper: AchievingSuccesswithBlendedLearning [Online]. – Access mode: http://chriscollieassociates.com/BlendedLearning.pdf(dateofappeal 17.06.2016).(in English)

Antoshkiv M.S., Trebenko O.O.. Open online course as an effective means to organize students’ independent work in teaching Higher Algebra. / M.S. Antoshkiv, О. О. Trebenko // Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 3. Fizyka i matematyka u vyshchii i serednii shkoli. – 2015. – Vyp. 15. – 3-13 s. (in Ukrainian)

Habenko I. M. Blended learning as a necessary condition for improving the paradigm of higher education [Online] / І. М. Habenko // «Aktual'nye nauchnye issledovanija v svete razvitija nauchnogo potenciala Vostochnoj Evropy»: mat. Mezhdunarodnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh (Har'kov, 1 ijunja 2015 g.). – Harkіv. – 2015. – S. 20. (in Ukrainian)

Karpenko М. М. Lifelong learning: international experience and Ukrainian practice [Online]: analytical note. – Accessmode: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ (dateofappeal 17.06.2016). (in Ukrainian)

Kukharenko V. M. Blended learning. Webinar. [Online]: – Access mode: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended(dateofappeal 17.06.2016).(in Ukrainian)

Morze N. V. Distance technology as the foundation of modern information technology in education / N. V. Morze // Novi tekhnolohii navchannia: zbirnyk naukovykh prats. – Vinnytsia: Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy; Vinnytskyi sotsialno-ekonomichnyi instytut universytetu «Ukraina». – 2011. – Vyp.30. – S. 32-42. (in Ukrainian)

Trebenko D. Ya. The formation of internal incentive and willingness to self-control while studying Higher Algebra/D. Ya. Trebenko, О. О. Trebenko // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2012. – # 1. – S. 177-181. (in Ukrainian)

Tryus Yu.V., Herasymenko I.V. Blended learning as an innovative educational technology in higher education / Yu.V. Tryus, I.V. Herasymenko // Teoriia ta metodyka elektronnoho navchannia: zbirnyk naukovykh prats. Vypusk III. – Kryvyi Rih: Vydavnychyi viddil NmetAU. – 2012. – S. 299-308. (in Ukrainian)

How to create a massive open online course [Online]: [Web-site]. – Accessmode: http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/MOOC101/2016_T1/about(dateofappeal 17.06.2016) . (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 702

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Antoshkiv, M. S., & Trebenko, O. O. (2016). BLENDED LEARNING ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 76–83. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.7683

Номер

Розділ

Статті