ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Оксана Віталіївна Струтинська Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3555-070X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12

Ключові слова:

цифрові технології; покоління Y; покоління Z; кліпове мислення; медіаграмотність

Анотація

Стаття присвячена особливостям сучасного покоління учнів і студентів; впливу цифрових технологій на їх розвиток. Сучасне покоління дітей народжується та зростає в умовах швидкого розвитку цифрових технологій, цифрової трансформації багатьох галузей суспільної діяльності тощо. Ці зміни молодь сприймає як повсякденні явища, це їх звичайний світ, в якому вони легко орієнтуються й приймають нові формати взаємодії природно. Для того, щоб ефективно навчати молодь, потрібно розуміти їх мотиваційні чинники, способи мислення, особливості сприйняття навчального матеріалу в умовах постійного використання ними цифрових технологій і цифрових пристроїв. У статті подано короткі характеристики поколінь відповідно до теорії поколінь Н. Хоува і У. Штрауса. Охарактеризовано особливості поколінь Y і Z, представниками яких є сучасні студенти та учні відповідно. Визначено, що навчання представників покоління Y істотно відрізняється від навчання студентів минулих років. Сучасні студенти мають ряд характеристик, які кардинально змінюють традиційний навчальний процес. Характерними особливостями представників покоління Z, до яких належать сучасні учні, є те, що вони ефективніше використовують технології. Таким чином, розуміючи ці особливості розвитку учнів і студентів, педагоги можуть підвищити й ефективність та результативність їх навчання. У дослідженні охарактеризовано вплив цифрових технологій на розвиток сучасної молоді, а саме визначено, яким чином діти залучені до використання цифрових технологій; як робота в онлайн середовищі та комунікація за допомогою цифрових пристроїв впливає на розвиток сучасного покоління; як це відрізняється від традиційних способів сприйняття даних та ін. Також розглянуто деякі негативні наслідки впливу цифрових технологій на сучасну молодь, розглянуто найпоширеніші загрози при роботі дітей в інтернеті та можливі шляхи забезпечення їх інформаційної безпеки. Результати проведеного дослідження показали важливість урахування особливостей сучасного покоління учнів і студентів для визначення шляхів ефективної педагогічної взаємодії з ними

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Віталіївна Струтинська, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна

доцент, кандидат педагогічних наук, заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету інформатики

Посилання

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії. Народна освіта. Випуск №1(34). 2018. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229 (дата звернення: 18.10.2020).

Солдатова Г. Покоління Z: психолог розповіла, як Інтернет змінив сучасних дітей. Ukr.Media. 2016. URL: https://ukr.media/science/272956 (дата звернення: 18.10.2020).

Мірошникова А. Як вчителям порозумітися з "цифровим" поколінням дітей. Освіторія. 2017. URL: https://osvitoria.media/opinions/yak-vchytelyam-porozumitysya-z-tsyfrovym-pokolinnyam-ditej-porady-psyhologa (дата звернення: 18.10.2020).

Федорак С. Українська шкільна освіта vs учні покоління Z. Studway. 2019. URL: https://studway.com.ua/ukrainska-shkilna-osvita (дата звернення: 18.10.2020).

Подік І.І. Студенти Z: особливості та перспективи. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 159. 2017. С. 130-135. URL: http://www.ndi-fp.nusta.edu.ua/report/publication/20171124094943.PDF (дата звернення: 18.10.2020).

Антошків М.С. Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1 (15). С. 128-131. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Antoshkiv_Scientific_journal_FMO.pdf (дата звернення: 18.10.2020).

Зеленов Є.А. Цифрове покоління: ризики, переваги, засоби взаємодії. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 5 (86). 2018. С. 46-57. URL: http://oaji.net/articles/2019/690-1553878668.pdf (дата звернення: 18.10.2020).

Umryk, M. Using active e-learning to accommodate the Net Generation of learners In: 'E-learning & Lifelong Learning', Monograph Sc. Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, Vol. 5, 2013, pp. 101-113. Retrieved from: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Nieprzypisane/E-learning-and-Lifelong-Learning.pdf.pdf (accessed on 20.05.2020).

Семеновских Т.В. Феномен "Клипового мышления" в образовательной вузовской среде. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 5 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede (дата звернення: 22.05.2020).

Howe, N., Strauss, W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company. ISBN 978-0-688-11912-6.

Гурова И.М., Евдокимова С.Ш. Теория поколений как инструмент анализа, формирования и развития трудового потенциала. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. No 3. С. 150-159. doi: 10.18184/2079-4665.2016.7.3.150.159. URL: https://www.researchgate.net/publication/311849328_THEORY_OF_GENERATIONS_AS_A_TOOL_FOR_ANALYSIS_FORMATION_AND_DEVELOPMENT_OF_LABOUR_POTENTIAL (дата обращения 21.05.2020).

Codrington, G. Detailed Introduction to Generational Theory. TomorrowToday. 2008. URL: https://ngkok.co.za/sinode2016/intro-generations.pdf (accessed on 21.05.2020).

Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. MCB University Press. 2001. October. Vol. 9. Issue 5. DOI: dx.doi.org/10.1108/10748120110424843 Retrieved from: http://www.marcprensky.com (accessed on 19.05.2020).

Howe, N., Strauss, W. Millennials Rising: The Next Great Generation. Knopf Doubleday Publishing Group. ISBN 978-0-375-70719-3.

Howe, N., Strauss, W. Millennials & K-12 Schools: Educational Strategies for a New Generation. Great Falls: LifeCourse Associates. ISBN 978-0-9712606-5-8.

Common Sense Census. Media Use by Tweens and Teens: Infographic. Common Sense Media. 2015. URL: https://www.commonsensemedia.org/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-infographic (accessed on 19.05.2020).

Дорош М. Діти і технології: "піраміда цифрової поведінки". Media Sapiens. 2015. URL: https://ms.detector.media/media-i-diti/post/13763/2015-07-21-diti-i-tekhnologii-piramida-tsifrovoi-povedinki/ (дата звернення: 20.05.2020).

Childhood in the digital age. [Online Course]. The Open University. Retrieved from: https://www.open.edu/openlearn/education-development/childhood-the-digital-age/content-section-overview?active-tab=description-tab (accessed on 20.05.2020).

Kornuta, O., Pryhorovska, T., & Potiomkina, N. (2017). Clip Thinking and Clip Perception: Teaching Methods Aspect. Electronic scientific professional publication "Open educational e-environment of modern University". (3). pp. 75-79. ISSN: 2414-0325. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.7579. Retrieved from: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/71/97 (accessed on 22.05.2020).

Wheeler, S. Episode 3.1: A pyramid of digital engagement? [Online Course lecture]. Childhood in the digital age. The Open University. Retrieved from: https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=21151&section=2 (accessed on 20.05.2020).

Wheeler, S. Just how far can they go? Learning with 'e's. Blog. 2013. URL: http://www.steve-wheeler.co.uk/2013/05/just-how-far-can-they-go.html (accessed on 20.05.2020).

Волошко В.Г. Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. №9 (53). С. 3-12. URL: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1889/1/Suchasni%20vyklyky%20informatsiinoho%20suspilstva.pdf (дата звернення: 20.05.2020).

Creating a Better Internet for Kids. Shaping Europe’s digital future (2019, October 18). European Commission. 2019. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/creating-better-internet-kids-0 (accessed on 23.05.2020).

European Commission Digital Strategy. 28 November 2018. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy/decision-making_process/documents/ec_digitalstrategy_en.pdf (accessed on 06.05.2020).

Підгорна Т.В. Педагогічна інформатика: монографія. Київ. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. 2017. 357 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник. Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В. Різуна. Київ. Центр вільної преси, 2012. 352 с. URL: https://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf (дата звернення: 23.05.2020).

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). 2016. MediaSapiens. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/ (дата звернення: 23.05.2020).

Downloads


Переглядів анотації: 2613

Опубліковано

2020-11-26

Як цитувати

Струтинська, О. В. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 145–160. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12

Номер

Розділ

Статті