ТЕХНОЛОГІЯ ПОДКАСТИНГУ В РУСЛІ ЦИФРОВІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  • Тетяна Олександрівна Лещенко Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0003-4682-3734
  • Марина Миколаївна Жовнір Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0001-8498-9802
Ключові слова: інформатизація освіти, інноваційні технології, подкаст, студент-іноземець, українська мова як іноземна, медичний виш

Анотація

У статті висвітлено проблему формування мовної особистості іноземного студента-медика в контексті змін у світовій і вітчизняній освітніх системах. Акцентовано на потребі педагогічно вмотивованого й раціонального впровадження різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій у вишівський навчально-виховний процес. Окреслено проблему пошуку ефективних шляхів й інноваційних підходів, здатних конкурувати з традиційними методами подачі навчальної інформації, доповнювати й розширювати їхній реєстр. Провідна мета таких трансформацій – підготовка майбутніх конкурентоспроможних фахівців різних галузей, зокрема й медичної. У процесі дослідження обґрунтовано необхідність і цінність системного використання інноваційних дидактичних методів і прийомів, а також форм роботи, навчальних ресурсів, що забезпечать якісну підготовку майбутніх спеціалістів-медиків. У полі зору авторок пропонованої статті – технологія подкастингу. Дослідницями витлумачено термін подкаст. Обґрунтовано доцільність і раціональність їх використання на заняттях із дисципліни «Українська мова як іноземна» в медичному виші. Доведено, що виважене впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях із дисципліни «Українська мова як іноземна» – це спосіб підвищення якості нефахової підготовки студентів-іноземців. Подано стенограму навчального подкасту, який можна використовувати на практичному занятті з дисципліни «Українська мова як іноземна» (ІІІ курс, спеціальність «Медицина»). Тема практичного заняття – «У кардіологічному відділенні». Крім цього, запропоновано розроблену систему вправ до поданого подкасту. Окреслено пріоритетні напрями інформатизації вищої освіти в нашій державі,  визначено шляхи подальших досліджень у цьому руслі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Олександрівна Лещенко , Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна

канд. філол. наук, доцент, завідувачка кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

Марина Миколаївна Жовнір, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна

канд. філол. наук, викладач кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

Посилання

Асламова М. В. Інтернет-щоденники іноземних студентів як елемент дискурсу блогосфери. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: філологія, соціальні комунікації. 2019. №4. C. 6-10.

Дегтярьова К. В. Навчання аудіювання з української мови як іноземної: пошук новітніх технологій. Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матер. навч.- наук. конф. з міжнар. участю (Полтава, 21 березня 2019 р.). Полтава: УМСА. С. 61-63.

Драгунова А. А. Формирование иноязычной коммуникативной ... учебных интернет-ресурсов на основе технологий веб 2.0: дис. канд. наук., фак-т інформ., Ярославский. нац. ун-т им. К. Д. Ушинского, Ярославль, 2014. 331 с.

Жовнір М. М. Коучинг-технології на заняттях мовного циклу: до питання впровадження і контролю навчальних досягнень студентів. Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах: матер. науково-практичної конференції (Полтава, 22 березня. 2018 р.). Полтава: УМСА. С. 91-93.

Єпіфанцева Л. А. Аудіювання. Англійська мова : методичні рекомендації. Х. : Видавнича група «Основа». 2010. 78 с.

Козуб Г. М. Алгоритмізація навчального процесу як гарантія якості навчання. Кредитно-модульна технологія навчання та методичне забезпечення контролю якості успішності : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 24 – 25 січня, 2006 р.). Полтава: Полтавський військовий інститут зв’язку. С. 82.

Лещенко Т. О. Застосування інноваційних технологій у процесі викладання курсу «Основи психології. Основи педагогіки» у ВДНЗ України «УМСА». Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнародною участю. (Тернопіль, 18-19 квітня, 2015 р.). С. 187.

Лещенко Т. О. Мовленнєвий портрет сучасного лікаря (лінгвопрагматичний аспект). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2018. №1 (17). С. 10-15.

Карплюк С. О. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку: матеріали методологічного семінару НАПН України (Київ, 4 квітня 2019 р.). Київ. С. 188-197.

Цуркан М. Методологічні підходи дo навчання української мови як іноземної в закладах вищої медичної освіти. Освітологічний дискурс. 2020. № 1 (28). С. 106-117.


Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 313
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Лещенко , Т. О., & Жовнір, М. М. (2020). ТЕХНОЛОГІЯ ПОДКАСТИНГУ В РУСЛІ ЦИФРОВІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 41-53. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.4
Номер
Розділ
Статті