МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА ЗАСОБАМИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Автор(и)

Ключові слова:

фінансова стійкість страховика, оцінка, тести раннього попередження, нормативні значення, коригувальні коефіцієнти, рівень фінансової стійкості, табличний процесор

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему оцінки фінансової стійкості страховика на основі використання тестів раннього попередження засобами табличного процесора. Обгрунтовано переваги даної методики для оцінки процесу як зручного та дієвого аналітичного інструменту.Наведено групи показників тестів раннього попередженния та формули для їх розрахунку, діапазон значень для аналізу фінансових показників та коригувальні коефіцієнти для визначення фінансової стійкості страховика.До груп показників тестів раннього попередження, які запровадженні Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні, віднесено групу показників, які характеризують склад та структуру активів страховика та взаємозв’язок між активами та зобов’язаннями (показник дебіторської заборгованості, показник ліквідності активів, зворотний показник платоспроможності), групу показників ефективності страхової діяльності (показник ризику страхування, показник обсягів страхування, показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами, показник незалежності від перестрахування, показник відношення чистих страхових резервів до капіталу), групу показників доходності та рентабельності (показник загальної доходності, показник змін у капіталі, показник доходності інвестицій). Запропоновано алгоритм розрахунку тестів раннього попередження засобами табличного процесора та шкала якісного оцінювання рівня фінансової стійкості страховика, яка диференціюється на абсолютну, нормальну, незадовільну та кризову. Абсолютний рівень фінансової стійкості страховика свідчить про високий рівень його адаптації до зовнішніх та внутрішніх факторів нестабільного економічного середовища. Нормальний рівень фінансової стійкості свідчить про те, що процес управління діяльністю страховика здійснюється ефективно, що дозволяє під впливом динамічних факторів економічного середовища зберігати можливість відтворення фінансової рівноваги та досягнення тактичних і стратегічних цілей. Незадовільний рівень фінансової стійкості свідчить про те, що спостерігається порушення фінансового стану страховика, яке супроводжується зниженням його надійності та платоспроможності. Кризовий рівень фінансової стійкості свідчить про наявність значних фінансових труднощів у діяльності страховика.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.8u897

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olha O. Sosnovska, Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів та економіки

Nataliia P. Mazur, Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін

Посилання

Баранова В. Г. Фінансовий механізм функціонування страхової системи: [монографія]. Одеса: Видавництво «ВМВ». 2009. 380 с.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: [монографія]. К.: КНЕУ. 2009. 283 с.

Журавльова О. Є. Фінансова стійкість страхових компаній та її забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” . Київ. 2014. 20 с.

Методика визначення фінансової надійності (стійкості) страхової компанії НРА «Рюрік» [Електронний ресурс]. URL: http://www.rurik.com.ua/documents/ methodology/metod_insurstab-final.pdf

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nfp.gov.ua

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.02.2005 р. №3 «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» [Електронний ресурс]. URL: http://nfp.gov.ua

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 17.03.2005 р. №3755 “Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків” [Електронний ресурс]. URL: http://nfp.gov.ua

Ткаченко Н. В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: [монографія]. Нац. банк України, Ун-т банк. справи. Черкаси: Черкаський ЦНТЕГ. 2009. 570 с.

Управління діяльністю страхової компанії: [методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів стпеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання]. Панченко О.І, Шишкіна О.В., Шпомер Т.О.. Тарасенко А.В. Чернігів: ЧНТУ. 2015. 42 с.

Kozmenko O., Oliynyk V. Statistical model of risk assessment of insurance company’s functioning. Investment Management and Financial Innovations. 2015. No 2, Vol. 12. P.189-194.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baranova, V. H. (2009) Financial mechanism of functioning of the insurance system: [monohrafiia]. Odesa: «VMV» (in Ukrainian).

Hamankova, O. O. (2009) Market of insurance services of Ukraine: theory, methodology, practice: [monohrafiia]. K.: KNEU (in Ukrainian).

Zhuravlova, O. Ye. (2014) Financial stability of insurance companies and its provision. Extended abstract of candidate`s thesis. Kiev (in Ukrainian).

Methodology for determining the financial stability (stability) of an insurance company NRA «Riurik». Retrieved from: http://www.rurik.com.ua/documents/methodology/ metod_insurstab-final.pdf (in Ukrainian).

Official site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets. Retrieved from: http://nfp.gov.ua (in Ukrainian).

Order Natskomfinposluh 03.02.2005 №3 «On Approval of the Procedure for Compiling Insider's Reporting Data». Retrieved from: http://nfp.gov.ua (in Ukrainian).

Order Natskomfinposluh 17.03.2005 №3755 “ On Approval of Recommendations on the Analysis of Insurers Activities”. Retrieved from: http://nfp.gov.ua (in Ukrainian).

Tkachenko, N. V. (2009) Ensuring financial stability of insurance companies: theory, methodology and practice: [monohrafiia]. Cherkasy: Cherkaskyy̆ TsNTEH, (in Ukrainian].

Panchenko, O.I, Shyshkina, O.V., Shpomer, T.O. & Tarasenko A.V. (2015). Management of the insurance company's activity: [metodychni vkazivky do vykonannia rozrakhunkovoi roboty dlia studentiv stpetsialnosti 7.03050801 “Finansy i kredyt” usikh form navchannia]. Chernihiv: ChNTU (in Ukrainian).

Kozmenko, O. (2015) Statistical model of risk assessment of insurance companys functioning – Investment Management and Financial Innovations, Vol. 12., No 2, 189–194.

Downloads


Переглядів анотації: 1165

Опубліковано

2017-09-06

Як цитувати

Sosnovska, O. O., & Mazur, N. P. (2017). МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА ЗАСОБАМИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 388–397. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/105

Номер

Розділ

Застосування ІКТ в економіці та управлінні