ЗМІШАНЕ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

  • Tatiana Victorivna Murashchenko Tree IT, м. Харків
Ключові слова: змішане навчання, дистанційне навчання, самостійна робота, дистанційні курси, статистика освіти

Анотація

В статті розглядається термінологія змішаного та дистанційного навчання, теорія і методика дистанційного навчання, котра повинна враховувати зміни, які відбулися в освітній інформаційній структурі сучасного суспільства, що зумовлює актуальність розробки та впровадження нових освітніх послуг, створених на базі ІКТ та дистанційних технологій. Дистанційне навчання сьогодні є особливо актуальним у сфері підготовки молоді, які мають різний віковий, культурний, соціальний рівень та різні мотиви навчання. Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації системи навчання. Аналізується структура онлайн та очної форм навчання, тенденції щодо впровадження змішаної форми навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana Victorivna Murashchenko, Tree IT, м. Харків

Керівник компанії

Посилання

Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу. За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ. Міленіум. 2008. 324 с.

Болюбаш Н. М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em13/ content/09bnmetv.htm

Гуманитарные технологии. Информационно-аналитический портал [Електронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/

Каташинская А. Украина – среди стран-лидеров по общей образованности. - Комсомольская правда Украины (2016) [Електронний ресурс]. URL: http://kp.ua/life/534000-ukrayna-sredy-stran-lyderov-po-obschei-obrazovannosty.

Коваль М. В. Електронне дистанційне і комбіноване навчання у львівських вищих освітніх закладах. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2006. № 1. C. 199 203.

Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання: Монографія (2016) [Електронний ресурс]. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf

Подберезкина А. Blended Learning: переход к смешанному обучению за 5 шагов [Електронний ресурс]. URL: http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov

Рашевська Н. В. Програмні засоби мобільного навчання [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 1 (21). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_1/Rashevska.pdf

Смирнова-Трибульская Е. Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: монография / Е. Н. Смирнова- Трибульская. Министерство образования и науки Украины: Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. Херсон: Айлант. 2007. 704 с.

Collis B., Moonen J. Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. London: Kogan Page Limited. 2001. 231 p.

Patricia Mc Gee, Abby Reis. Blended Course Design: A Synthesis Of Best Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks. 2012. Volume 16. Issue 4. p.7- 22.

Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, And Future Directions [Online]. URL: http://oldwww.sd91.bc.ca/frenchj/My%20Pages/e-articles/graham_intro.pdf

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov, V.Ju., Kukharenko, V.M., Syrotenko, N.Gh., Rybalko, O.V. & Boghachkov, Ju.M. (2008). Technology development distance course, Kyiv, Milenium, 324 p. (in Ukrainian)

Boljubash, N. M. (2009). The use of modern information technologies in the training of economists. Іnformacіjnі tehnologії і zasobi navchannja, 5 (13). Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em13/content/09bnmetv.htm (in Ukrainian)

Katashinskaja, A. (2016) Ukraine among the countries-leaders by global education. Komsomol'skaja pravda Ukrainy. Retrieved from: http://kp.ua/life/534000-ukrayna-sredy-stran-lyderov-po-obschei-obrazovannosty (Russian)

Kovalj, M. V. (2006). Electronic distance and combined studies in Lviv higher education institutions. Pedagogy and Psychology of Professional Education, 1, 199-203 (in Ukrainian)

Kukharenko, V.M., Berezensjka, S.M., Bughajchuk, K.L., Olijnyk, N.Ju., Olijnyk, T.O., Rybalko, O.V., Syrotenko, N.Gh. & Stoljarevsjka, A.L. (2016) Teorija ta praktyka zmishanogho navchannja: Monoghrafija (2016). Retrieved from: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ ta_praktyka_2016.pdf (in Ukrainian)

Podberezkina, A. (2013). Blended Learning: transition to mixed learning in 5 steps Retrieved from: http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov (in Russian)

Rashevs'ka, N. V. (2011). Software for mobile mobility. Іnformacіjnі tehnologії і zasobi navchannja, 1 (21). Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_1/Rashevska.pdf (in Ukrainian)

Smirnova-Tribul'skaja, E. N. (2007). Fundamentals of the formation of informational competence of teachers in the field of distance learning: monograph. Ministry of Education and Science of Ukraine: Nacional'nyj pedagogicheskij universitet imeni M.P. Dragomanova. Herson: Ajlant, 704 p. (in Russian)

Collis, B. & Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. London: Kogan Page Limited, 231 p.

Patricia, Mc Gee, Abby, Reis (2012). Blended Course Design: A Synthesis Of Best Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 16: Issue 4, p.7-22

Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, And Future Directions (2004). Retrieved from: http://oldwww.sd91.bc.ca/frenchj/My%20Pages/e-articles/graham_intro.pdf


Переглядів анотації: 987
Завантажень PDF: 8088
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Murashchenko, T. V. (2017). ЗМІШАНЕ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 283-287. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.28387
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету