МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (ДОСВІД ЕСТОНІЇ)

  • Natalia V. Soroko Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна компетентність, оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності, підготовка вчителів, міжнародна діяльність

Анотація

У статті розглядаються методиоцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальнихзакладів у контексті вивчення позитивного досвіду країн Європейського Союзу, зокрема Естонії. Розглядаються пропозиції естонських науковців щодо здійснення адекватного оцінювання ІК-компетентності вчителів із використанням таких методів оцінювання як тестування, анкетування та вирішення завдань за сценаріями. -language: AR-SA'>STEM-освіти, описані переваги створення ресурсних центрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia V. Soroko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine
PhD (pedagogical sciences), Senior Researcher

Посилання

Cороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища: дис. к-та пед. наук: 13.00.10/ Сороко Наталія Володимирівна, НАПН України, Інститут інформ. технологій і засобів навчання. – К., 2012. – 256 с.

Сороко Н.В. Використання ІКТ для оцінювання інформаційно- комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії)// Наукові записки. –Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної ітехнологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 – 238с. – с. 55 – 61.

Овчарук О. В., Сороко Н. В. Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя/ О. В.Овчарук, Н. В. Сороко/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 16 (23). – 167 с., c. 145 – 148.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. ― К. : Либідь, 1997. ― 376 с., c. 206.

Виговська С.В. Педагогіка вищої школи: Метод. рекомендації — К.: Природничо-гуманітарний ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2011. — 164 с.

Mart Laanperе, Peeter Normak. Training teachers to become educational software developers. (2003). Journal of Digital Contents, 1(1), 146 – 150 р.

Hans Põldoja & Terje Väljataga & Mart Laanpere & Kairit Tammets. Webbased self- and peer-assessment of teachers’ digital competencies/Advances in Web-based Learning - ICWL 2011: 10th International Conference, Hong Kong, China, December 8-10, 2011. – Springer, 2011– 334 р., pp. 122 – 131.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vygovska S.V. Higher Education Pedagogy: Method. Recommendations - The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2011. - 164 p. (in Ukrainian).

Goncharenko S.U. Ukrainian Pedagogical Dictionary / S.U. Goncharenko. - Kyiv: Lybid, 1997. - 376 p., p. 206. (in Ukrainian).

Ovcharuk O.V., Soroko N.V. Common approaches to assessment of information and communication competence in lifelong learning / O.V.Ovcharuk, N.V. Soroko / Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series № 2. Computer-oriented training system: Coll. Science. Labor / Redrada. - K.: National Pedagogical Dragomanov University, 2015. - № 16 (23). - 167 pp., p. 145 - 148. (in Ukrainian).

Soroko N.V. Using the Web tools for evaluation of teachers information and communication competence (Estonia experience)/ N.V. Soroko / Scientific notes. № 5. Series: Problems of methods for physical and mathematical and technological education. Part 1 - Kirovograd: Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 2014 – 238 p. – p. 55 - 61. (in Ukrainian).

Soroko N.V. The development of information and communication competence of teachers philological specialty in computer-based oriented environment /Thesis of the Candidate of Pedagogical Sciences Degree, specialty 13.00.10 – Information and communication technologies in education. – Institute of Information technology and learning tools at NAPS of Ukraine, Kyiv, 2012. – 256 p. (in Ukrainian).

Mart Laanperе, Peeter Normak. Training teachers to become educational software developers. (2003). Journal of Digital Contents, 1(1), 146 – 150 р.

Hans Põldoja & Terje Väljataga & Mart Laanpere & Kairit Tammets. Webbased self- and peer-assessment of teachers’ digital competencies/Advances in Web-based Learning - ICWL 2011: 10th International Conference, Hong Kong, China, December 8-10, 2011. – Springer, 2011– 334 р., pp. 122 – 131.


Переглядів анотації: 488
Завантажень PDF: 647
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Soroko, N. V. (2015). МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (ДОСВІД ЕСТОНІЇ). Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 83-90. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.8390
Номер
Розділ
Статті