ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЄ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  • Olha Hermanivna Zakhar Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти http://orcid.org/0000-0001-5405-095X
  • Tetiana Valentynivna Tykhonova Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти http://orcid.org/0000-0002-5276-3478
Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, структура інформаційно-освітнього середовища, підвищення кваліфікації вчителів інформатики, післядипломна педагогічна освіта, дистанційне навчання

Анотація

У статті розглянуто поняття «інформаційно-освітнє середовище» та «інформаційно-освітнє середовище підвищення кваліфікації вчителів», визначено структуру інформаційно-освітнього середовища підвищення кваліфікації вчителів інформатики в закладі післядипломної педагогічної освіти. Під «інформаційно-освітнім середовищем підвищення кваліфікації вчителів» в статті розуміється системно збалансоване поєднання внутрішніх і зовнішніх (по відношенню до методичної системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики) факторів і умов, що істотно та позитивно впливають на освітній процес у закладі післядипломної педагогічної освіти на принципах прямого і зворотного зв’язку. Важливим фактором організації інформаційно-освітнього середовища підвищення кваліфікації вчителів інформатики є забезпечення поліваріантності змісту навчання, методів і форм освітньої діяльності, наявності інваріантного і варіативного змісту підвищення кваліфікації для задоволення індивідуальних освітніх потреб педагогів у сучасному інформаційному світі. Інформаційно-освітнє середовище містить три складника: організаційний, змістовий та технологічний. До організаційного складника віднесено структури обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, що забезпечують підтримку та функціонування інформаційно-освітнього середовища та сукупність нормативно-правових документів. До змістового складника віднесено різноманітні електронні інформаційні ресурси навчального, наукового, методичного, дагностичного та довідкового характеру. Технологічний складник містить засоби інформаційної взаємодії всіх суб’єктів процесу підвищення кваліфікації на основі побудованої ІТ-інфрраструктури інституту та доповнених онлайн-ресурсами з обмеженим та відкритим доступом: платформа дистанційного навчання Moodle, хмарні сервіси Google, засоби для відео конференцій Skype та BigBluеButton, Wiki-середовище  інституту, сайти та блоги викладачів, методистів та досвідчених вчителів. У статті описано зв’язок засобів змістового та технологічного складників інформаційно-освітнього середовища підвищення кваліфікації вчителів інформатики, їх застосування в процесі неперервного підвищення кваліфікації вчителів інформатики. Результати апробації побудованого інформаційно-освітнього середовища підтвердили його ефективний вплив на професійний розвиток вчителів інформатики за умови систематичного використання ресурсів, забезпечення постійного віртуального спілкування, налаштування зворотного зв’язку та комунікацій між вчителями, викладачами та методистами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olha Hermanivna Zakhar, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Tetiana Valentynivna Tykhonova, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Посилання

Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002: зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. Академія педагогічних наук України. Частина 2. Х.: ОВС. 2002. С.182-199.

Биков В.Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. Праць за ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г. Романовського. Вип. 3. Х.: НТУ "ХПІ". 2002. С. 73-83.

Смульсон М. Л. Психологічні особливості віртуального освітнього середовища [Електронний ресурс]. 2008. URL: http://lib.iitta.gov.ua/1873/1/Smulson_Maryna_ Lazarivna_Psyhologichni_osoblyvosti_virtual'nogo_osvitn'ogo_seredovyschhya.pdf

Колос К. Р. Методологічні підходи до розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти. Компʼютер у школі та сімʼї. 2014. № 2. С. 24-27.

Колос К. Р. Функціональна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 41, вип. 3. С. 70-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_8

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету [Електронний ресурс]. International scientific conference «Open educational e-environment of modern University». 2015. м. Київ, 20 серпня 2015 року. С. 115-125. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/13#.V7B-LfmLTs2

Морзе Н. В., Проценко Г. А. Создание информационного образовательного пространства региона как катализатор формирования ИК-компетенций учителей [Електронный ресурс]. Образовательные технологии и общество. 2013. №1. С.787-799. URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/25.htm

Захар О. Г. Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Київський університет імені Бориса Грінченка. К., 2016. 278 c.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov, V.Yu. (2002) Theoretical and methodological principles of creation and development of modern technologies and e-learning: Rozvytok pedahohichnoi i psykholohichnoi nauk v Ukraini 1992–2002: zb. nauk. prats do 10-richchia APN Ukrainy. Kh.: OVS, 182-199 (in Ukrainian)

Bykov, V.Yu. (2002) Methodical systems of modern information and educational technology: Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. nauk. prats. Kh. : NTU "KhPI", 73-83 (in Ukrainian)

Smulson, M. L. (2008). Psychological characteristics of virtual learning environment Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/1873/1/Smulson_Maryna_Lazarivna_ Psyhologichni_osoblyvosti_virtual'nogo_osvitn'ogo_seredovyschhya.pdf (in Ukrainian)

Kolos, K. R. (2014). Methodological approaches to study computer oriented learning environment for postgraduate teacher education: Kompʼyuter u shkoli ta simʼyi, 3, 24-27 (in Ukrainian)

Kolos, K. R. (2014). A functional model of computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education: Information technologies and learning tools, V.41, 3, 70-82 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_8 (in Ukrainian)

Morze, N., & Varchenko-Trocenko, L. (2015). Use of wiki-technology for modern university learning environment. Open Educational E-environment of modern university, (1), 115-125. Retrieved from http://openedu.kubg.edu.ua/journal/ index.php/openedu/article/view/13#.V7B-LfmLTs2 (in Ukrainian)

Morze, N. V. & Protsenko, H. A. (2013). Creation of information educational space of the region as a catalyst for the formation of teachers' IC-competences: Obrazovatel'nye tehnologii i obshhestvo, #1, 787-799 (in Russian)

Zakhar, O. H. (2016) Methodical system of computer science’s teacher training with using of distance learning technologies. C. dis (pedag. sciences). Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 278 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 626
Завантажень PDF: 800
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Zakhar, O. H., & Tykhonova, T. V. (2017). ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЄ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 220-229. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.220.29
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету