ЕЛЕКТРОННЕ ПОТРФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Ключові слова: портфоліо, самопрезентація, професійна підготовка, компетентність студента, професійні якості

Анотація

В статті наведено актуальність використання електронного портфоліо для самопрезентації на сучасному ринку праці для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Висвітлено, що сучасне портфоліо досягнень є узагальненням та візуалізацією індивідуальних досягнень студентів в різних сферах діяльності (навчальної, науково-дослідної, грантової, громадської, культурно-творчої, спортивної). Показано, що створення портфоліо дозволяє оцінити якість і результати особистих досягнень, систематизувати їх, спроектувати траєкторії розвитку відповідно до сучасних запитів і потреб ринку праці, сформувати мотивацію творчого, професійного, індивідуального розвитку студента, оцінки та самооцінки його особистісного зростання, підтримати освітню та професійну активність студента в процесі його навчання. Детально розглянуто потенціал використання е-портфоліо для майбутніх педагогів. Висвітлено інструментарій створення е-портфоліо на базі хмарних сервісів, підбірку яких здійснено з урахуванням забезпечення даними сервісами достатнього функціоналу для розміщення на них онлайн-портфоліо та найбільш ефективної презентації власних досягнень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia Zhytienova, Київський університет Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент

Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Посилання

Новикова Т. Г., Пинская М.А., Прутченков А.С. Учительский портфолио студента–педагога. Вопросы образования. 2005. № 4. С. 174–189.

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ [Текст]. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2014. № 53. С. 36–41.

Брунер Т.И. Электронный портфолио «Мой маршрут к самореализации: планирование управление результат!» как средство развития и оценивания общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов педагогического вуза [Електронний ресурс]. Педагогическое образование в России. 2014. №10. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-portfolio-moy-marshrut-k-samorealizatsii-planirovanie-upravlenie-rezultat-kak-sredstvo-razvitiya-i-otsenivaniya

Шостром, Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. М., 2002. 28 с.

Чистякова О. Самопрезентация - дар или искусство? [Електронний ресурс] URL: http://www.bestreferat.ru/referat-100110.html

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Novikova, T.G., Pinskaja, M.A. & Prutchenkov A.S. (2005). Teacher's Portfolio Student-Teacher Education issues, 4. 174-189 (in Russian).

Morze, N.V. & Varchenko-Trotsenko, L. O. (2014). Electronic portfolio as a tool for measuring the performance of a teacher of a modern university. Informatics and information technologies in educational institutions, 53, 36-41 (in Ukrainian).

Bruner, T.I. (2014). Electronic portfolio «My route to self-realization: planning to manage the result!» As a means of development and evaluation of general cultural and general competencies of students of the pedagogical university. Pedagogical education in Russia, 10. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-portfolio-moy-marshrut-k-samorealizatsii-planirovanie-upravlenie-rezultat-kak-sredstvo-razvitiya-i-otsenivaniya (in Russian).

Shostrom, Je. (2002). Man-manipulator. Internal journey from manipulation to actualization. (in Russian).

Chistjakova, O. (2008). Self-presentation - a gift or an art? Retrieved from http://www.bestreferat.ru/referat-100110.html (in Russian).


Переглядів анотації: 712
Завантажень PDF: 969
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Zhytienova, N. (2017). ЕЛЕКТРОННЕ ПОТРФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 212-219. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.21219
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету