НАУКОВЕ ДЕКЛАРУВАННЯ В Е-СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Ключові слова: бібліометрія, наукометрія, наукове декларування, освіта, синергетика

Анотація

Констатовано необхідність створення в е-середовищі університету бібліометричних профілів науково-педагогічних працівників і кафедр як основи системи наукового декларування. Обґрунтовано доцільність вибору в якості джерельної бази декларацій про наукову діяльність інформаційних ресурсів системи Google Scholar. Розроблено синергетичні засади формування системи наукового декларування спільними зусиллями наукової спільноти, яка формує бібліометричні профілі, та інформаційних інституцій, що здійснюють їх аналітичне опрацювання. Розглянуто підготовку аналітичної інформації для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності. Відзначено необхідність підготовки у профільних університетах фахівців з бібліометричних технологій і наукометричних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olena Viktorivna Voskobojnikova-Ghuzjeva, Київський університет імені Бориса Грінченка
Старший науковий співробітник, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри
Viktorija Oleksandrivna Kopanjeva, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

Кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки

Leonid Josypovych Kostenko, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, завідувач відділу

Посилання

Бібліометрика української науки [Електронний ресурс]. URL: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія. Київ: Академперіодика, 2014. 360 с.

Картина науки в библиометрических портретах ученых. [Л. И. Костенко, А. И. Жабин, Е. А. Копанева, Т. В. Симоненко]. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2014. Вып. 12. С. 70-75.

Копанєва В. О. Методи оцінки результатів наукової діяльності. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). Київ: НБУВ, 2013. С. 343-345.

Копанєва В. О. Наукова бібліотека: від е-каталогу до е-науки. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. № 3. С. 4-10.

Костенко Л. Бібліометрика української науки. Дзеркало тижня. 2014. № 41.

Костенко Л. Й. Рангові закономірності соціальних комунікацій і усталені закони розподілу ймовірностей. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 178-180.

Мазов Н. А., Гуреев В. А. Новые методы формирования публикационного профиля научной организации в сети науки. Науч. и техн. б-ки. 2013. № 12. С. 42–48.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження: [монографія]. Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. 173 c.

Наукометрія: методологія та інструментарій. Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов та ін. Вісн. Книжкової палати. 2015. № 9. С. 25-29.

Рыбачук В. П. Библиометрический портрет академика Владимира Ивановича Вернадского: известность в мире. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2013. № 11. C. 22–33.

Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель. Вісн. Книжкової палати. 2016. № 6. С. 12-14.

Ranking of Researchers by Country (58 countries) [Online]. URL: http://webometrics.info/en/node/116/ (03.06.2017).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Social Communications of Research Center (2014-2017). Bibliometrics Ukrainian Science. Retrieved June 15, 2017, from http://nbuviap.gov.ua/bpnu/. (in Ukrainian).

Voskobojnikova-Ghuzjeva, O. V. (2014). Strategy development of library and information sphere of Ukraine: the genesis of the concept of modernization. Kyiv: Academperiodica. (in Ukrainian).

Kostenko, L. Y., Zhabyn, A. Y., & Kopaneva, E. A., & Symonenko, T. V. (2014). The picture of science in the bibliometric portraits of scientists. Biblioteky nacionaljnykh akademij nauk: problemy funkcionuvannja, tendenciji rozvytku, 12, 70-75. (in Russian).

Kopanjeva, V. O. (2013). Methods of evaluating the results of research activities. Adaptation of the tasks and functions of academic library to the requirements of digital information resources, 343-345. Kyiv: Nacionaljna biblioteka Ukrajiny imeni V. I. Vernadsjkogho. (in Ukrainian).

Kopanjeva, V. O. (2016). Scientific library: from e-Catalog to e-Science. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologhija, 3, 4-10. (in Ukrainian).

Kostenko, L. (2014). Bibliometrics Ukrainian Science. Dzerkalo tyzhnja, 41. (in Ukrainian).

Kostenko, L. (2011). Ranks patterns of social communications and established laws of probability distribution. Documentation. Library. Information activities: Problems of science, practice, 178-180. Kyiv: Nacionaljna akademija kerivnykh kadriv kuljtury i mystectv. (in Ukrainian).

Mazov, N. A., Ghureev, V. A. (2013). New methods formation publykatsyonnoho the profile nauchnoy organization in network science. Naukovi i tekhnichni biblioteky, 12, 42-48. (in Russian).

Kostenko, L. I., Zhabyn, A. I., & Kopaneva, E. A., & Symonenko, T. V. (2014). Scientific periodicals of Ukraine and bibliometrics research. Кyiv: Nacionaljna biblioteka Ukrajiny imeni V. I. Vernadsjkogho. (in Ukrainian).

Kostenko, L., Zhabyn, A., & Kuznjecov A. (2015). Scientometrics: methodology and tools. Visnyk Knyzhkovoji palaty, 9, 25-29. (in Ukrainian).

Rybachuk, V. P., (2013). Bibliometric portrait of Academician Vladimir Ivanovich Vernadsky: fame in the world. Biblioteky nacionaljnykh akademij nauk: problemy funkcionuvannja, tendenciji rozvytku, 11, 22-23. (in Russian).

Symonenko, T. (2016). Global bibliometryka: conceptual model. Visnyk Knyzhkovoji palaty, 6, 12-14. (in Ukrainian).

Ranking Web of Universities. (2006-2017). Ranking of Researchers by Country (58 countries). Retrieved April 15, 2017, from http://webometrics.info/en/node/116/. (in English).


Переглядів анотації: 368
Завантажень PDF: 242
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Voskobojnikova-Ghuzjeva, O. V., Kopanjeva, V. O., & Kostenko, L. J. (2017). НАУКОВЕ ДЕКЛАРУВАННЯ В Е-СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 192-198. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.19298
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету