ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДОЩОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Svitlana V. Vasylenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.127136

Ключові слова:

мультимедійна дошка, інтерактивні вправи, SMART, touch технологія, інформаційно-комунікаційні технології, методична робота, Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті пропонується опис дослідження освітнього процесу підготовки майбутніх вчителів початкових класів у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка із застосуванням інтерактивних дощок. Описано план процесу створення науково-обгрунтованої методики використання інтерактивних дощок у процесі підготовки майбутніх вчителів початкових класів та для створення інтерактивних навчальних тренувальних та перевірочних вправ. Охарактеризовано вплив зазначеної методики на підвищення позитивної мотивації студентів до навчально-методичної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana V. Vasylenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

Заступник з питань змісту і досліджень завідувача НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс] // Освітній портал. — Режим доступу: http://osvita. ua/legislation/Ser_osv/17911/. — Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. — Назва з екрана

«Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні» Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n8

Биков В.Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі // ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. - Хмельницький : ХГПА, 2010. - Вип. 7. - 256 с. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/peddysk/2010_7/bykov.pdf

Концепція розвитку КУ імені Б. Грінченка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kubg.edu.ua/resursi/dokumenti.html.

Захарченко В.М., Калашнікова С.А., Луговий В.І. / За ред. В.Г.Кременя, Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид. – К. : ТОВ ВД Плеяди, 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

State standard of primary education [online] // Educational Portal. - Available from: http: // osvita. ua / legislation / Ser_osv / 17911 /. - On approval of the State standard of primary education. - Title Screen (in Ukrainian)

«Strategy of information society development in Ukraine» Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n8 (in Ukrainian)

Bukov V.U. Open education in a single information space // Pedagogical educational discourse: Coll. Science. jobs / head. Ed. IM Shorobura. - Khmelnitsky: HHPA, 2010. - Vol. 7 - 256 p. Available from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/peddysk/2010_7/bykov.pdf

Concept Development of Borys Grinchenko Kyiv University [online]. — Available from: http://kubg.edu.ua/resursi/dokumenti.html (in Ukrainian).

Zakharchenko V.M., Kalashnikova S.A., Luhovyi V.I. National Glossary Education: Higher Education // PH Pleiady Ltd., 2014. ISBN 978-966-2432-22-0 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 389

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Vasylenko, S. V. (2016). ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДОЩОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 127–136. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.127136

Номер

Розділ

Статті