ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Olena P. Shtyhalyuk Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»
  • Inna A. Yukhno Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»
  • Yaroslav S. Babych Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»
  • Olga S. Nechaeva Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.ev28389

Ключові слова:

початкова школа, дистанційна освіта, освітньо-інформаційне середовище, суб’єкти освітнього процесу, ІКТ, підготовка педагогів, інноваційне навчання, гуманізація освіти, система дистанційної допомоги батькам

Анотація

У статті автори акцентують увагу на соціальній значущості і необхідності переходу до новітніх Інтернет-технологій, створенні продуктивного освітньо-інформаційного середовища шляхом максимального залучення батьків як безпосередніх суб’єктів навчання й виховання дітей. Аналізуючи проблеми освіти дітей початкової школи, автори зосереджуються на розробці й впровадженні ефективної системи взаємодії між суб’єктами освітнього процесу.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olena P. Shtyhalyuk, Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»

Директор

Inna A. Yukhno, Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»

Заступник директора з НВР

Yaroslav S. Babych, Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»

Системний аналітик

Olga S. Nechaeva, Навчально-виховний комплекс «Всезнайко»

Практичний психолог

Посилання

Освітній портал. Дистанційна освіта [Електронний ресурс] / Освітній портал – Режим доступу до ресурсу: www.osvita.org.ua/distance.

Бондаренко О. Розробляємо мережевий курс для відкритого навчання: крок за кроком / О. Бондаренко, Е. Смородська. // Заступник директора школи. – 2016. – №5. – С. 4–15.

Никуличева Н.В. Дистанционное обучение: организационные формы для работы с обучающимися// Справочник заместителя директора школы. / Никуличева Н.В. – М., 2016. – № 4 – С. 52-57.

Никуличева Н.В. Интернет-ресурсы для подготовки дистанционного курса / Никуличева Н.В. // Справочник заместителя директора школы. / Никуличева Н.В. – М., 2016. – № 4 – С. 58–61.

Никуличева Н.В. Организационно-педагогическое обеспечение подготовки преподавателя для системы дистанционного обучения: Диссертация. Автореферат. / Никуличева Н.В.. – М., 2016. – 26 с.

Штихалюк О.П. Розвиток освітньо-інформаційного середовища НВК «Всезнайко» засобами мережевих технологій та дистанційної освіти для дошкільників / Штихалюк О.П., Юхно І.А., Бабич Я.С.. // Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014-2015рр. / за заг. ред. В.Я.Шуть - К.: Київ ун-т ім. Б.Грінченка. – 2015. – С. 200–206. // Збірник наукових статей. – К., 2015.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Osvitniiportal. Dystantsiinaosvita [Online] / Osvitniiportal – Available from: www.osvita.org.ua/distance.

Bondarenko O. Rozrobliaiemomerezhevyikursdliavidkrytohonavchannia: krokzakrokom / O. Bondarenko, E. Smorodska. // Zastupnykdyrektorashkoly. – 2016. – №5. – S. 4–15.

Nykulycheva N.V. Dystantsyonnoeobuchenye: orhanyzatsyonnыeformыdliarabotы s obuchaiushchymysia// Spravochnykzamestyteliadyrektorashkolы. / Nykulycheva N.V. – M., 2016. – № 4 – S. 52-57.

Nykulycheva N.V. Ynternet-resursыdliapodhotovkydystantsyonnohokursa / Nykulycheva N.V. // Spravochnykzamestyteliadyrektorashkolы. / Nykulycheva N.V. – M., 2016. – № 4 – S. 58–61.

Nykulycheva N.V. Orhanyzatsyonno-pedahohycheskoeobespechenyepodhotovkyprepodavateliadliasystemыdystantsyonnohoobuchenyia: Dyssertatsyia. Avtoreferat. / Nykulycheva N.V.. – M., 2016. – 26 s.

Shtykhaliuk O.P. Rozvytokosvitno-informatsiinohoseredovyshcha NVK «Vseznaiko» zasobamymerezhevykhtekhnolohiitadystantsiinoiosvitydliadoshkilnykiv / Shtykhaliuk O.P., Yukhno I.A., BabychIa.S.. // Problemytaperspektyvyupravlinniasuchasnoiustolychnoiushkoloiu: zb. nauk. st. zamater. rehion. nauk.-prakt. konf. 2014-2015rr. / zazah. red. V.Ia.Shut - K.: Kyivun-t im. B.Hrinchenka. – 2015. – S. 200–206. // Zbirnyknaukovykhstatei. – K., 2015.

Downloads


Переглядів анотації: 563

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Shtyhalyuk, O. P., Yukhno, I. A., Babych, Y. S., & Nechaeva, O. S. (2016). ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 283–289. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.ev28389

Номер

Розділ

Статті