ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Vitalii V. Shovkun Фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.t2657

Ключові слова:

професійна компетентність, дистанційні технології, учитель інформатики, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті розкрито значення використання дистанційних технологій навчання на сучасному етапі розвитку ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Визначено місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Зазначено, що з розвитком технічних можливостей методики та технології навчання, засоби навчальної діяльності викладача змінюються. З’явилася можливість використовувати нові організаційні форми навчального процесу, використовуючи ІКТ. Змінюється уявлення про те, якою повинна бути сучасна людина, якими компетентностями має володіти. Сьогодні освіта орієнтується на «вільний розвиток», високу культуру, творчу ініціативу, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vitalii V. Shovkun, Фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ

вчитель інформатики

Посилання

Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вищий освіті [Електронний ресурс] / І.В.Бацуровська, О.М.Самойленко. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl.htm.

Биков В.Ю. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів [ Електронний ресурс ] / В.Ю. Биков. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/Bykov1.doc

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://194.44.29.29/Files/PublicItems/FldDoc/7/Distance.doc

Кухаренко В.М. Дистанційне навчання та умови застосування / В.М.Кухаренко, О.В.Рибалко, Н.Г. Сиротенко . – Х., 2002. – 320с.

Самойленко О.М. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх вчителів математики у ВНЗ [Електронне видання], / Самойленко О.М. // Матеріали Міжнар. конф. "Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення". – Тернопіль, 2010. - Режим доступу : http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=447

Трайнев В.А. Дистанционное обучение и его развитие / В.А. Трайнев , В.Ф. Гуркин , О.В. Трайнев . – 2-е изд . – М.: Издательско-торговая корпорация « Дашков и К», 2008. – 294с.].

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bacurovsjka I.V. Distance learning Technologies in higher education [Electronic resource] / I.V.Bacurovsjka, O.M.Samojlenko. – Mode of access: http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl.htm. (in Ukrainian)

BykovV.Ju. Project approach and distance learning in professional management training [Electronic resource] / V.Ju. Bykov. – Mode of access: http://www.ime.edu-ua.net/cont/Bykov1.doc (in Ukrainian)

The concept of distance education development in Ukraine[Electronic resource] . Mode of access:http://194.44.29.29/Files/PublicItems/FldDoc/7/Distance.doc (in Ukrainian)

Kukharenko V.M. Distance learning and conditions of use/ V.M.Kukharenko, O.V.Rybalko, N.Gh. Syrotenko . – Kh., 2002. – 320 p. (in Ukrainian)

Samojlenko O.M. Theoretical foundations of the use of distance learning technologies in training future teachers of mathematics in the university [Electronic edition] / Samojlenko O.M. // abstracts of the Intern. conf. «The introduction of e-learning in the educational process: concepts, problems, solutions». – Ternopilj, 2010. –Mode of access:http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=447 (in Ukrainian)

Trajnev V.A. Distance learning and its development / V.A. Trajnev , V.F. Ghurkyn , O.V. Trajnev . – 2-e yzd . – M.: Yzdateljsko-torghovajakorporacyja « Dashkov& K», 2008. – 294 p. (in Russian)

Downloads


Переглядів анотації: 698

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Shovkun, V. V. (2016). ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 265–272. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.t2657

Номер

Розділ

Статті