СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ «РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО (ЕЛЕКТРОННОГО) НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Автор(и)

  • Valentyna V. Khivrych Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
  • Liudmyla A. Chernikova КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.s25364

Ключові слова:

електронне навчання, дистанційне навчання, неперервне навчання, електронний освітній контент, інформаційне освітнє середовище, електронні освітні ресурси

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблем запровадження системи дистанційного (електронного) навчання в закладах освіти Запорізької області для отримання формальної загальної середньої освіти та використання технологій дистанційного навчання у неформальній і формальній освіті.  Описано основні напрями реалізації регіонального проекту з розробки та упровадження дистанційного (електронного) навчання. Уточнено концептуальні засади упровадження електронного навчання. Запропоновано модель створення умов широкого застосування сучасних комп’ютерних дидактичних засобів електронного навчання та систем управління навчанням у практичній діяльності закладів освіти області. Описано технологію реалізації змістової та технологічної компоненти дистанційного навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Valentyna V. Khivrych, Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Заступник начальника управління

Liudmyla A. Chernikova, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія /В.Ю.Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с

Дистанційний навчальний процес: навч. посіб./В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих, Н. Є. Твердохлєбова; за ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с

Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища: колект. монографія / [Копняк Н. та ін. ; за заг. ред. С. Г. Литвинової]. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 162 с.

Морзе, Н. В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні/Н. В. Морзе// Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 32–42

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр./Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Програма розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки. /http://www.zoda.gov.ua/news/18139/programa-rozvitku-osviti-zaporizkoji-oblasti--na-2013-2017-roki-v-diji.html

Олійник, В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд /В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 48 с.

Педагогические технологии дистанционного обучения: учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / Е. С. Полат, В. М. Моисеева, А. Е. Петров [и др.]; под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2006. – 400 с.

Педагогічні технології у неперервній освіті: монографія /С. О. Сисоєва, М.А. Алексюк, П. М. Воловик [та ін.]; за ред. С. О. Сисоєвої. – К.: Віпол, 2001. – 502 с.

Положення про дистанційне навчання. /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Рішення колегії управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 24.06.2015 «Про формування простору відкритої освіти Запорізького регіону». /Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0ByuLFTV8TqvUVHpMdVJSa GMtdk0/view.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V. Yu organizational models of open education: monograph / VY Bulls. - K: Atika, 2008. - 684 p (in Ukrainian)

Remote learning process: teach. guidances. / V. Kukharenko, NG Syrotenko, G. Young, NE Tverdokhlebov; Ed. VY Bykov, VM Kukharenko. - K: Millennium, 2005. - 292 p. (in Ukrainian)

Modeling and Integration services, cloud-based learning environment: Collective. monograph / [Kick Ass N. et al. ; for the Society. Ed. SG Litvinova]. - K: CPU "Komprynt", 2015. - 162 p. (in Ukrainian)

Morse, NV Remote technology as the foundation of modern information technologies in teaching / NV Morse // New learning technologies: nauk. method. Coll. - K., 2001. - Vol. 30. - P. 32-42. (in Ukrainian)

National Strategy for Development of Education in Ukraine for 2012-2021 years. / Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (in Ukrainian)

Education Development Program Zaporozhye region. / http://www.zoda.gov.ua/news/18139/programa-rozvitku-osviti-zaporizkoji-oblasti--na-2013-2017-roki-v-diji.html.(in Ukrainian)

Oliynyk, V. Distance education abroad and in Ukraine: a brief analytical survey / Vladimir Oleinik. - K: TSIPPO, 2001. - 48 p. (in Ukrainian)

Pedagogical Remote learning technologies: Textbook. posob. for students. High society. Textbook. wound / ES Polat, VN Moiseev, AE Petrov [et al.] ed. ES Polat. - Moscow: Academy, 2006. - 400 p. .(in Russian)

Teaching technology in continuous education: Monograph / SA Sysoiev, MA Aleksyuk, P. Volovyk [et al.] Ed. S. Sysoev. - K: Vipol, 2001. - 502 p. (in Ukrainian)

Regulations on distance learning. / Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.(in Ukrainian)

The decision of the board of the Education and Science of Zaporizhzhya Regional State Administration from 06.24.2015 "On the formation of open education space Zaporozhye region." / Access:https://drive.google.com/file/d/0ByuLFTV8TqvUVHpMdVJSaGMtdk0/view.(in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 494

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Khivrych, V. V., & Chernikova, L. A. (2016). СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ «РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО (ЕЛЕКТРОННОГО) НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ». Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 253–264. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.s25364

Номер

Розділ

Статті