ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРЕНДАХ

Автор(и)

  • Natalya V. Zhytyenyova Київський університет Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.170178

Ключові слова:

кліпове мислення, освітні технотренди, цифрове покоління, технології візуалізації, ущільнення інформації

Анотація

В статті розкриваються особливості мислення сучасного цифрового покоління. Висвітлюються можливості сучасних освітніх технотрендів щодо їх використання в освітньому процесі для візуалізації інформації. Значну увагу приділено питанням застосування технологій візуалізації для полегшення сприйняття навчального матеріалу, забезпечення його правильного розуміння та ущільнення інформаційних потоків. Показано, що використання візуалізації розвиває пізнавальний інтерес учнів, дає можливість створити позитивний емоційний фон на уроці, полегшує реалізацію міжпредметних зв’язків у навчанні, сприяє подальшій самоосвіті школяра.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalya V. Zhytyenyova, Київський університет Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент

Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Посилання

способов применить big data в образовании [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://algomost.com/ru/news/bigdataeducation

Gallagher Kerry. The Four Elements of Paperless Learning [Online] – Available from: http://www.kerryhawk02.com

Белоусова Л.И., Житенева Н.В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы / Л.И. Белоусова, Н.В. Житенева // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — том 40. — №2. ISSN Оnline: 2076-8184. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017

Кизесова И. В. Персонализированное обучение слушателей в системе дополнительного профессионального образования: моногр. / И. В. Кизесова, В. С. Нургалеев; ГОУ ВПО «Сиб. гос. технол. Ун-т». – Красноярск: СибГТУ. – 2007. – 172 с.: табл.

Лямов Ю.О. Технология дополненной реальности / Ю.О. Лямов // Современная техника и технологии. – 2014. – № 9. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://technology.snauka.ru/2014/09/4567

Седова А. П., Крюкова А. А. Применение технологии Big Data в сфере образования / А.П. Седова, А.А. Крюкова // Science Time. – 2015. – №11 (23). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tehnologii-big-data-v-sfere-obrazovaniya

Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО 2011. – 116 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf.

Шекербекова Ш.Т., Несипкалиев У. Возможности внедрения и использования облачных технологий в образовании / Ш.Т. Шекербекова, У. Несипкалиев // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №6. – 2015. – С.51-55

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

ways to use big data in education [Online] –Available from:http://algomost.com/ru/news/bigdataeducation (in Russian)

Gallagher Kerry. The Four Elements of Paperless Learning [Online] –Available from: http://www.kerryhawk02.com (in English)

Belousova L.Y., Zhyteneva N.V. Didactic aspects of the use of technologies of visualization in the learning process of the school / L.Y. Belousova, N.V. Zhyteneva// Informacijnitekhnologhijiizasobynavchannja.–2014. – Volume 40, №2. Online per ISSN: 2076-8184. [Online] –Available from:http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017 (in Russian)

Kyzesova Y. V. Personalized training of listeners in system of additional vocational training: monograph. / Y.V. Kyzesova, V.S. Nurghaleev; GOU VPO «Sib. gos. tehnol. Un-t». –Krasnojarsk: SibGTU.– 2007. – 172 p.: tab. (in Russian)

LjamovJu.O. Technology Augmented Reality /Ju.O. Ljamov// Sovremennajatehnikaitehnologii.–2014. –№ 9. [Online] –Available from:http://technology.snauka.ru/2014/09/4567 (in Russian)

Sedova A.P., Krjukova A.A. Application of Big Data technology in education / A.P. Sedova, A.A. Krjukova// Science Time.–2015. –№11 (23). [Online] –Available from:http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tehnologii-big-data-v-sfere-obrazovaniya (in Russian)

Structure of the ICT competence of teachers. UNESCO Recommendation. –2011. – 116 p. [Online] –Available from:http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf (in Russian)

ShekerbekovaSh.T., Nesipkaliev U. Features implementation and use of cloud technologies in education /Sh.T. Shekerbekova, U. Nesipkaliev// Mezhdunarodnyjzhurnalprikladnyhifundamental'nyhissledovanij.– 2015. –№6. –P.51-55 (in Russian)

Downloads


Переглядів анотації: 1254

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Zhytyenyova, N. V. (2016). ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРЕНДАХ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 170–178. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.170178

Номер

Розділ

Статті