ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: фундаментальна складова професійної підготовки; інваріантна складова професійної підготовки; варіативна складова професійної підготовки; особистісно-комунікативний критерій; діяльнісний критерій; дистанційна освіта; партнерська взаємодія; вихователі закладів дошкільної освіти

Анотація

В статті «Використання засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» схарактеризовано можливості використання дистанційного навчання у системі фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. За основу взято тріаду складових професійної підготовки: фундаментальної, інваріантної та варіативної. Завданням фундаментальної освіти є забезпечення оптимальних умов для формування наукового мислення, освоєння наукової інформаційної бази і сучасної методології, виховання внутрішньої потреби у саморозвитку і самоосвіті протягом життя.  Інваріантна складова розуміється такою, що відрізняється значною стабільністю, стереотипністю. В ній домінують: спрямованість на збереження традиційних педагогічних підходів; інтегративність процесів, їх цілісність і узагальненість. При цьому інваріантна частина здатна формувати професійно значущі якості відповідно до сучасних вимог розвитку психолого-педагогічної науки та практики шляхом їх трансформації відповідно до нових суспільних умов. Варіативній складовій  властиві: гнучкість, інноваційна спрямованість, відкритість новому в науках і технологіях; домінування диференційованого знання. Визначити рівень оволодіння кожною складовою збалансованої системи можна, на нашу думку,  через партнерську взаємодію у професійній діяльності. У статті представлено констатувальний етап дослідження стану сформованості здатності до партнерської взаємодії майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти за особистісно-комунікативним та діяльнісним критеріями. Запропоновано інструментарій інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення рівня спеціальної підготовки. Зокрема, створення спільного медіа-продукту, участь у проектній діяльності, спілкування за допомогою соціальних мереж, блогів, чат-листування, використання електронних та мобільних додатків у процесі цілепокладання та планування, застосування засобів ІКТ в процесі відновлення працездатності, емоційної стабільності, налаштування на майбутню діяльність, участь у роботі Дискусійного клубу, презентація підсумків педагогічних досліджень у форматі вебінару

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Едуардівна Анісімова, Херсонський державний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Посилання

Spivakovsky, A., Petukhova, L., Anisimova, O., Horlova, A., Kotkova, V., Volianiuk, A. ICT as a Key Instrument for a Balanced System of Pedagogical Education. ICTERI, 2020. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096419582&origin=AuthorNamesList&txGid=cff8324efb62ed78a72d9cda35befe10

Петухова Л. Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (В моделі трисуб’єктивної дидактики): навчально-методичний посібник. Херсон: Айлант, 2010. 443 с.

Голубева Е., Суханов А. Проблема интеграции в обучении. Философия образования 1996.

В’юнова Н. Інваріантне та варіативне у вивченні проблем психологічної та педагогічної освіти. Гуманітарні науки, Номер 1, 2003. С.189-206.

Офіційний сайт Міністерства Освіти і Науки України. Стандарти вищої освіти. Дошкільна освіта, 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B.pdf.

Бацунов С. Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М., Слизкова Е. В. Современные детерминанты развития soft skills. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 4 (апрель). С. 12–21. URL: http://e-koncept.ru/2018/181018.htm.

Истратова О. И. Психодиагностика: коллекция лучших тестов: учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2015. 375 с.


Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Анісімова, О. Е. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 10-19. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.102
Номер
Розділ
Статті