ЗАСОБИ E-LEARNING В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ТЕОРЕТИЧНИМ КОНТЕНТОМ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Svitlana M. Berezenska Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.93101

Ключові слова:

e-learning, теоретичний контент, електронний навчальний курс, зміст навчання

Анотація

В статті висвітлено основні проблеми у поданні теоретичної інформації в електронних навчальних курсах, запропоновано можливі шляхи їх подолання, сформулювано основні вимоги до організації навчальної інформації як теоретичного компоненту електронного курсу. Крім того, на досвіді з організації роботи студента з теоретичним контентом в електронному навчальному курсі з електротехніки продемонстровано алгоритм визначення змісту теоретичної складової навчальної дисципліни, яка вивчається дистанційно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana M. Berezenska, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

керівник відділу сучасних освітніх та інформаційних технологій

Посилання

Бабак Л. Методы преподавания c современной педагогической точки зрения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/ publ2010/ water_area_082-98.pdf

Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Феникс. Ростов-на-Дону. 2000. – 416 с.

Карпенко О. М., Абрамова А. В., Широкова М. Е., Басов В. А. Обзор средств организации электронного обучения и перспективы их развития // Дистанционное и виртуальное обучение. 2015. № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.muh.ru/content/doc/2015/lms_DO_2_2015.pdf

Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: умови застосування / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко . – Х., 2002. – 320с.

Лазутин С. Б. Новые педагогические технологии в дистанционном обучении // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2012. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-informatsionnye-tehnologii-v-sisteme-distantsionnogo-obucheniya (дата обращения: 14.06.2016).

Олійник Н. Ю., Половін Б. А. Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 45. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2014. – 205 c. – С. 21-25.

Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии дистанционного обучения / Под ред. Е.С.Полат. – М., "Академия", 2006

Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

Уваров А.Ю. Педагогический дизайн / А.Ю. Уваров // Информатика. – 2003. – №30.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Babak L. Methodsofteachingmodernpedagogicalpointofview. [Elektronnyyresurs]. – Rezhymdostupu: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2010/water_area_082-98.pdf (in Russian)

Basova N.V. Pedagogyandpracticalpsychology. Fenyks. Rostov-na-Donu. 2000. – 416 s.(in Russian)

Karpenko O. M., Abramova A. V., Shyrokova M. E., Basov V. A. Review of tools of e-learning and their development prospects // Dystantsyonnoe y vyrtual'noeobuchenye. 2015. # 2. [Elektronnyyresurs]. – Rezhymdostupu: http://www.muh.ru/content/doc/2015/lms_DO_2_2015.pdf . (in Russian)

Kukharenko V.M. Distance learning: conditions of use/ V. M. Kukharenko, O. V. Rybalko, N. H. Syrotenko . – Kh., 2002. – 320s.(in Ukrainian)

Lazutyn S. B. Newinformationtechnologiesindistancelearning // VestnykTambovskohounyversyteta. Seryya: Estestvennыe y tekhnycheskyenauky. 2012. #1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-informatsionnye-tehnologii-v-sisteme-distantsionnogo-obucheniya (dataobrashchenyya: 14.06.2016).(in Russian)

Oliinyk N., Polovin B. PersonalLearningEnvironmentas a LearningStrategyinModernInformationSociety //Problemyinzhenerno-pedahohichnoyiosvity. Zbirnyknaukovykhprats'. Vypusk 45. – Kharkiv, Ukrayins'kainzhenerno-pedahohichnaakademiya (UIPA), 2014. – 205 s. – S. 21-25.(inUkrainian)

Polat E.S, Moyseeva M.V., Petrov A.E. Educational technology distance learning / Podred. E.S.Polat. – M., "Akademyya", 2006. (in Russian)

Technology of creation of the distance learning course: Navchal'nyyposibnyk / Zared. V. Yu. Bykovata V. M. Kukharenka. – K.: Milenium, 2008. – 324 s.(in Ukrainian)

UvarovA.Yu. Pedagogical design/ A.Yu. Uvarov // Ynformatyka. – 2003. – #30.(in Russian)

Downloads


Переглядів анотації: 504

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Berezenska, S. M. (2016). ЗАСОБИ E-LEARNING В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ТЕОРЕТИЧНИМ КОНТЕНТОМ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 93–101. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.93101

Номер

Розділ

Статті