ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В РАННЬОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Ключові слова: діджиталізація; педагог з раннього навчання іноземних мов; професійна компетентність; раннє навчання іноземних мов; цифрові засоби та інструменти; цифрова компетентність

Анотація

Система освіти повинна реагувати на зміни в суспільстві, тому місією сучасних педагогічних закладів вищої освіти є підготовка педагога готового та здатного приймати сучасні виклики та відповідати запитам суспільства. В статті викладено досвід подготовки кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка студентів спеціальностей 012 “Дошкільна освіта” та 013 “Початкова освіта” до впровадження цифрових засобів та інструментів у процес формування іншомовної комунікативної компетентності дітей 3-10 років у закладах дошкільної освіти та Новій українській школі. Зазначимо, що означена робота відбувалася в межах дослідження за науковою темою кафедри: “Стратегія іншомовної підготовки педагога в умовах євроінтеграції”. Основою дослідження стало  розуміння специфіки мови як засобу комунікації, а тому поява нових - цифрових - шляхів та інструментів комунікації, широке їх проникнення в різні сфери життя закономірно потребує їх використання в освітніх цілях. Крім цього, нормативні документи МОН України визнають інформаційно-цифрову компетентність  складовою професійної компетентності вчителя будь-якого навчального предмету, що також вимагає модернізації складових підготовки педагога з раннього навчання іноземних мов. У процесі дослідження ми спиралися на визначені у DigCompEdu рівні цифрової компетентності вчителя та поставили за мету підготувати майбутнього педагога з раннього навчання іноземних мов до практичного застосування цифрових засобів та інструментів з урахуванням Теорії Поколінь, особливостей дітей покоління Альфа, чинних програм навчання іноземних мов в умовах сучасних закладів освіти України. У процесі дослідження у програми навчальних дисциплін “Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови” (спеціальність “Дошкільна освіта”) та “Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі” (спеціальність “Початкова освіта”) введено змістові модулі “Організаційно-педагогічні умови застосування сучасних технологій навчання ІМ дітей дошкільного віку/ІМ у ПШ”, “Цифрові технології навчання ІМ дітей дошкільного віку/ІМ у ПШ”, “Media-based learning у ранньому навчанні іноземної мови у ЗДО/у початковій школі”, “Технології змішаного навчання іноземної мови у початковій школі”, в межах яких відбувається теоретична, практична та методична робота, метою якої є формування цифрової компетентності майбутніх педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анжеліка Вікторівна Соломаха, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент, кандидат філологічних наук,

доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту

Посилання

Концептуальні засади реформування середньої освіти Нова Українська Школа: Міністерство освіти і науки України від 27.10.2016 р. http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html (дата звернення: 04.01.2021).

Рамка цифрових компетентностей для громадян України (DigCompUAforCitizens) URL: https://www.ist.knu.ua/wpcontent/uploads/2020/07/ DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf (дата звернення: 04.01.2021).

Реєстр професійних стандартів. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv (дата звернення: 04.01.2021).

Kosharna N., Zhuravlova L., Nieliepova Al., Sidorova Ir., Lopatynska N. Professional training of primary school teachers (experience of Great Britain, Sweden). ALRJournal. 2020; 4(9): 159-173. DOI: 10.14744/alrj.2020.82712.

Кошарна Н. В. Інноваційні методи в мовних дисциплінах під час профільного навчання. International Journal of Higher Education (9). с. 230-242.

Головатенко Т. Ю. Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки вчителів початкової школи у країнах Бенілюкс та Україні ΛΌГOΣ COLLECTION DE PAPIERS SCIENTIFIQUES. 2019, с. 77-83. ISSN 978-617-7171-89-7

Лобода О. В. Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)), 2017, с. 126-131. ISSN 2078-1687.

Соломаха А. В., Лобода О.В. Сучасні тенденції іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти Угорщини «Інноваційна педагогіка», № 24, 2020, 2 (24), с. 119-125.

Соломаха А. Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови). Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (8), с. 121-135. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.11

Shylina N. Generation «z» and «alpha»: psychological characteristics of training and education. Znanstvena misel journal №40/2020, p.p. 36-40, ISSN 3124-1123.

Кулакова, А.Б. Поколение Z: теоретический аспект. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-teoreticheskiy-aspekt/viewer (дата звернення: 25.02.2021).

Варга А. Ребенок не читает: «Не будут они читать, и заставлять их бессмысленно». URL: https://osvitanova.com.ua/posts/3342 (дата звернення: 03.03.2021).

Єрмоленко А. Б. Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань Теорії поколінь. Вісник національного університету оборони. 2014. № 3, с. 82–87.

Сойчук Р. Л. Інформаційно-комунікаційні технології у виховному процесі та сучасне підростаюче покоління: погляд на проблему.Інноватика у вихованні. 2016. Вип. 4, с. 220-230.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_27.(дата звернення: 23.01.2021).

Опанасенко Ю. М. Покоління Z: нові виклики для освіти. Нова грамотність у цифровому столітті: Матеріали обласної науково-практичної інтернет-конференції. Черкаси : ЧОІПОПП, 2016, с. 51 – 54.

Соломатина А.Г. Развитие умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов. Вестник Томского государственного университета. Серия: Язык и культура. 2011. №2(14), с. 130-134.

Плугатарьова О. І. Використання Інтернет-контенту під час вивчення англійської мови (методичний аспект). Англійська мова та література. 2011. № 10, с. 8–12.

Бойко Я. Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. № 1 (2020). с. 20-29. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2020.208142

Huang, C., Sun P. Using mobile technologies to support mobile multimedia English listening exercises in daily life. The International Conference on Computer and Network Technologies in Education (CNTE 2010). 2010. URL : http://cnte2010.cs.nhcue.edu.tw/ (дата звернення: 13.02.2021).

Кузнєцова Н. Ю. Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови (Технології Веб 2.0). Англійська мова та література. 2012. № 19–21, с. 8–10.

Сітало О. О. Ресурси Інтернету для вивчення англійської мови. Англійська мова та література. 2012. № 1, с. 15–18.

Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика обучения английскому языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий. М.: Глосса-Пресс, Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 182 с.

Petryk, L. Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності. Освітологічний дискурс. Жов. 2019. с. 185–196. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.185196.

Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика: учеб. пособие; Московский гос. лингвистический ун-т. изд. 6-е. М.: ЛЕНАНД, 2016. 364 с., с. 54.

Титова С. В. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика. М.: Эдитус, 2017. 248 с., c. 17

European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf (дата звернення: 24.01.2021).

Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu, URL: http://dystosvita.blogspot.com/2018/04/digcompedu.html (дата звернення: 24.01.2021).

Rotberg S. Welche digitalen kompetenzen brauchen lehrkräfte heute? URL: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21609464.html (дата звернення: 22.01.2021).

Solomakha, A. & Kosharna, N. Підготовка майбутніх педагогів до застосування цифрових технологій у процесі раннього навчання іноземних мов. Освітологічний дискурс, (3), с. 125–140. URL: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.8


Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2021-04-28
Як цитувати
Соломаха, А. В. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В РАННЬОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 203-215. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1017
Номер
Розділ
Статті