ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Olha V. Barna Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.8492

Ключові слова:

технологія, змішане навчання, методика навчання інформатики, алгоритмічне мислення

Анотація

У статті розглянуто дворівневу модель побудови інформаційно-методичної підтримки діяльності майбутнього педагога в умовах змішаного навчання.  У статті на прикладі методики навчання теми «Моделювання, алгоритмізація та основи програмування в основній школі» описана практика  опанування педагогічною технологією SAFE, яка передбачає що опанування освітньою технологією не буде настільки ефективним навіть при її детальному покроковому описі, якщо не використовуються активні форми навчання та достатня кількість часу, які зорієнтовані на досягнення чітких цілей навчання. Автор пропонує опис процесу набуття студентами компетентностей, пов’язаних із реалізацією технології змішаного навчання, на теоретичному та практичному рівнях. У роботі продемонстровано ефективність  застосованих підходів та окреслено подальші наукові дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha V. Barna, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Канд. пед наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її навчання

Посилання

образовательных концепций, о которых должен знать каждый педагог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/e4jatp.

Морзе Н.В. Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf .

Жалдак М.І. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики / М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, М.В. Рафальська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/437/1/

Egan J. E-learning / J. Egan, factsheet of CIPD, revised June 2012. [Electronic resource]. – [Electronic data]. – Access mode : http : //www.cipd.co.uk. – Title from the screen.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta‐Analysis of School‐Based Universal Interventions. Child Development, 82(1), 405-432.

Триллінг Б. Навички XXI століття. Навчання для життя у наш час [Електронний ресурс] / Б. Триллінг, Ч. Фейдл : нерекл. з англ. С. Христофорової. — Режим доступу : http://edu.rucamp.org 'posts/14425029

Скляр І.В. Розвиток алгоритмічного мислення — основна задача курсу інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї №2, 2010. – с 11-14

Purnima V. Blended Learning Models // Published: August 2002. P. 1. [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://www.learningcircuits. org/2002/aug2002/valiathan.html.

Морзе Н.В. Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П., Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 256 с.

Морзе Н.В. Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П., Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 240 с.

Морзе Н.В. Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П., Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 224 с.

Морзе. Н.В. Який підручник з інформатики потрібен п’ятикласникам? Авторська концепція підручника / Н. Морзе, О. Барна, В. Вембер, О. Кузьмінська, Н. Саражинська // Інформатика та інформаційні технології у навчальних закладах. – 2012. – 6(42). – С 22-32.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

educationalconcepts, whicheveryoneshouldknowtheteacher (inRussian)[Electronicresource]. – [Electronicdata]. – Access mode: http://goo.gl/e4jatp.

Morze N.V. Major trends using information and communication technologies in education (inUkrainian) [Electronicresource]. – [Electronicdata]. – Access mode:http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf.

Zhaldak, M. I., Ramskyi, Yu. S., Rafalska, M. V. (2015). Modelof Socialand Professional Competenceof ComputerScienceTeachers (in Ukrainian). [Electronicresource]. – [Electronicdata]. – Access mode: http://lib.iitta.gov.ua/437/1/

Egan J. E-learning / J. Egan, factsheet of CIPD, revised June 2012. [Electronicresource]. – [Electronicdata]. – Access mode : http : //www.cipd.co.uk. – Titlefromthescreen.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., &Schellinger, K. B. (2011). TheImpactofEnhancingStudents’ SocialandEmotionalLearning: A Meta‐AnalysisofSchool‐BasedUniversalInterventions. ChildDevelopment, 82(1), 405-432.

TrillingBernie, FadelCharles. 21st Centuryskills: LearningforLifeinOurTimes (2013) [Electronicresource]. – [Electronicdata]. – Access mode: http://edu.rucamp.org/posts/14425029

Sklar I.V. Thedevelopmentofalgorithmicthinking - themaintaskCourse // ComputerSchoolandFamily №2, 2010. - pp 11-14

Purnima V. Blended Learning Models // Published: August 2002. P. 1. ) [Electronicresource]. – [Electronicdata]. – Access mode:: http://www.learningcircuits. org/2002/aug2002/valiathan.html.

Morze N.V. Information: textbook. to 5 forms/ N.V.Morse, O.V.Barna, V.P., Vember, O.H.Kuzminska, N.A.Sarazhynska. - K .: Publishinghouse " Osvita", 2013. - 256 p.

Morze N.V. Information: textbook. to6forms/ N.V.Morse, O.V.Barna, V.P., Vember, O.H.Kuzminska, N.A.Sarazhynska. - K .: Publishinghouse " Osvita", 2014. - 240 p.

Morze N.V. Information: textbook. to7forms/ N.V.Morse, O.V.Barna, V.P.Vember, O.H.Kuzminska. - K .: Publishinghouse " Osvita", 2014. - 224 p.

Morse. N.V. Whichtextbookoncomputersciencestudentsneed a fifthclass? Authorofthetextbookconcept / N. Morse, O. Barna, B. Vember, O. Kuzminska, N. Sarazhynska // Computerscienceandinformationtechnologyinschools. - 2012 - 6 (42). - C 22-32.

Downloads


Переглядів анотації: 840

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Barna, O. V. (2016). ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 84–92. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.8492

Номер

Розділ

Статті