АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ГРУПОВОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ СТРУКТУРУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ НА БАЗІ СЕРВІСІВ MS OFFICE365 ТА MS TEAMS

  • Наталя Анатолівна Іванькова Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0002-1011-746X
  • Олексій Анатолійович Рижов Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0003-3964-5984
  • Олексій Іванович Андросов Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0002-8856-8463
Ключові слова: медична освіта; дистанційне навчання; освітнє середовище університету; персональне навчальне середовище; хмарні сервіси; Office365; MS Teams

Анотація

В роботі запропоновано алгоритм формування персонального навчального середовища (PLE) та середовища навчальної групи для організації електронного дистанційного навчання у медичному ЗВО. Зазначено, що впровадження карантину COVID-19 поставило питання реорганізації навчального простору та прискорило процес впровадження моделі дистанційного навчання. Досвід, отриманий авторами, під час карантину, дозволив сформувати етапи розгортання навчального середовища у медичному ЗВО та визначити освітній простір групи як основний елемент цього середовища. Розглянуто основні технологічні кроки створення підсистем освітнього простору університету з використання хмарних сервісів MSO365 на прикладі Запорізького державного медичного університету. Визначено умови, наявність яких дозволяє створити ієрархію навчального середовища, а саме: проект структури навчального середовища з узгодженням підрозділів; реєстрація всіх учасників навчального процесу та створення їх акаунтів у Active Directory університету; автоматизована процедура переносу складу груп до AD MSO365. В роботі наведений приклад ієрархії імен, що є відображенням структури підрозділів університету з кадровим складом та визначає права доступу до використання сервісів, які забезпечують реалізацію відповідних функцій. Авторами визначено, що акаунт користувача є першим інтегруючим сервісом, який дозволяє користувачу формувати персональне навчальне середовище, використовуючи OneDrive, web-сайт MS SharePoint, MS Forms та інші офісні додатки. Зазначено, що акаунт користувача є найнижчим рівнем ієрархії навчального середовища, використання якого забезпечує створення навчального простору груп. На думку авторів, для формування академічних груп доцільно використовувати MS Groups. Використовуючи MS Teams, викладач отримує гнучкий інструмент формування навчального середовища для різних організаційних форм, а саме: лекції, семінару, практичного заняття, самостійної робота та ін. Авторами запропоновано правила формування назви груп у MS Groups та MS Teams. Представлений алгоритм розгортання навчального середовища кафедри та запропановано варіант структурування навчального середовища предмету засобами каналів MS Teams для невеликої кількості груп га факультеті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталя Анатолівна Іванькова, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

к. пед. наук, доцент

Олексій Анатолійович Рижов, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

доктор фарм. наук, професор,

зав. каф. медичної та фармацевтичної інформатики та НТ

Олексій Іванович Андросов, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

ст. викладач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та НТ

Посилання

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80

Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку: матеріали методолог. семінару НАПН України, м. Київ, 4 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 20–26.

Рижов О.А., Іванькова Н.А., Бурлака Б.С., Андросов О.І. Технологічний базис інформаційно-освітнього комплексу медичного. Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наук. конф. Київ, 2020. С. 96–98.

Колесник Ю.М., Моргунцова С.А., Рижов О.А. Результати реалізації концепції діджиталізації системи медичної освіти у Запорізькому державному медичному університеті. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 16-17 лист. 2019 р. Київ.: Педагогічна думка, 2019. С. 122–125.

Рыжов А.А., Іванькова Н.А. Организация e-библиотеки ePBL-проекта на базе облачных технологий в среде MS SharePoint 2013. Медицина и экология. Специальный выпуск. 2015. №2. С. 307–314.

Artemenko V/. Agent-Based Modeling of the E-Learning Users’ Behavior. International Journal of Computing. 2014. Vol. 13, No 1, P. 61–69. URL: http://computingonline.net/computing/article/view/622/584.

Бугайчук К. Л. Роль социальных сервисов Web 2.0 в формировании персональной учебной среды. Вестник Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. 2011. № 4. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnadps_2011_4_9.pdf

Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. Хмарні сервіси MICROSOFT ТА GOOGLE: організація групової проектної роботи студентів ВНЗ. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2017. № 3. C. 199–211.

Downes S. Connectivism and Connective Knowledge URL: https://www.downes.ca/post/54540

Эльмаа Ю. PLE, или как создать образовательную экосистему? URL: http://eelmaa.blogspot.com/2013/06/ple.html

Кухаренко В. М. Персональная учебная среда. URL: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2011/03/blog-post_12.html

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Використання Wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2015. №1. C. 115–125.

Олійник Н. Ю., Половін Б. А. Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2014. № 45. С. 21–25.

Siemens G. PLEs – I Acronym, Therefore I Exist. URL: http://www.elearnspace.org/blog/2007/04/15/ples-iacronym-therefore-i-exist/

Співак С. М. Взаємозв’язок формального та неформального навчання при створенні персонального електронного навчального середовища сучасного студента. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2014. № 3. С. 10–14.

Співак С. М. Використання хмаро орієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2018. №4. С. 83–90.

Биков В.Ю. Основні принципи відкритої освіти // Педагогічні і психологічні науки в Україні. Збірник наукових праць до 15 – річчя АПН України у 5 томах / Том 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: «Педагогічна думка», 2007. С. 67 – 81.

Биков В. Ю., Шишкіна М. П. Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого сеіредовища вищого навчального закладу. Теорія і практика управління соціальними системами. 2016. №2. C. 30–52.

Іванькова Н. А., Рижов О. А. Інтеграція освітніх цифрових сервісів у MS TEAMS для організації персонального освітнього простору студента медичного університету. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: зб. тез міжн. наук. – практ. конф. Київ, 16-17 лист. 2019 р. Київ: Педагогічна думка, 2019. С. 130–132.

Колесник Ю. М., Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А. Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології онлайн курсів на платформі edX. Медична освіта. 2017. №3. С.75–79.

Колесник Ю. М., Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А. Досвід впровадження онлайн-технологій у систему підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Медична освіта. 2018. №2. С.69–73.


Переглядів анотації: 221
Завантажень PDF: 296
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Іванькова, Н. А., Рижов, О. А., & Андросов, О. І. (2020). АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ГРУПОВОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ СТРУКТУРУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ НА БАЗІ СЕРВІСІВ MS OFFICE365 ТА MS TEAMS. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 26-40. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.3
Номер
Розділ
Статті