ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ ІКТ В ЕКОНОМІЦІ Й УПРАВЛІННІ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), електронне врядування, електронний уряд, цифрові дивіденди, людський розвиток, людський потенціал

Анотація

У статті проведено огляд останніх доповідей щодо різних аспектів світового розвитку і виявлено протиріччя між очікуваним збільшенням можливостей людського розвитку від стрімкого поширення ІКТ в економіці й управлінні та зниженням темпів росту продуктивності у світовому масштабі; збільшенням поляризації та нерівності на ринку праці; зменшенням частки вільних та чесних виборів при загальному збільшенні кількості демократичних держав. В результаті, сформульована та перевірена наступна гіпотеза: поширення ІКТ в економіці та управлінні підсилює ті тенденції у сфері людського розвитку, які склалися у суспільстві. Для перевірки гіпотези було проаналізовано стан і тенденції людського розвитку в Україні; досліджено взаємозв’язок між поширенням ІКТ в економіці та управлінні й людським розвитком. В результаті аналізу статистичної інформації з 2000 року по теперішній час та вивчення результатів соціологічних спостережень було виявлено стійку негативну тенденцію до деформації людського потенціалу; показано, що більшість показників людського розвитку характеризуються незадовільним станом, найбільше такі складові, як: демографічний розвиток, стан ринку праці, матеріальний добробут. Виявлено, що ключовим викликом від поширення ІКТ в економіці та управлінні для людського розвитку є поглиблення регіонального розшарування. Найбільше – за умовами проживання населення. Рівень забезпеченості житлом, його комфортність та розвиток соціальної та технологічної інфраструктури найкращі в містах, насамперед у Києві, й незадовільні в сільській місцевості. Показано, що нерівні можливості призводять до соціального напруження, яке через поширення ІКТ отримує нові форми для прояву та реалізації, починаючи від соціально прийнятних та законних (електронні петиції, скарги, звернення) і закінчуючи протизаконними діями. Констатовано, що соціальне напруження в Україні стає об’єктом маніпулювання, тому, до традиційних загроз від поширення ІКТ в економіці та управлінні, які виділяють експерти, додана інформаційна небезпека, яка в Україні призвела до гібридної війни й значної деформації людського потенціалу.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.6k376

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

T. V. Pospielova, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління

Посилання

Доклад о мировом развитии. Цифровые дивиденды [Электронный ресурс]: обзор. 2016. URL: https://openknowledge.worldbank.org

United Nations Е-government Survey. E-government in support of sustainable development. [Online]. New York. 2016. URL: http://publicadministration.un.org/ egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016

Доклад о человеческом развитии. Человеческое развитие для всех и каждого [Электронный ресурс]. 2016. URL:http://hdr.undp.org/

Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000 – 2015 [Електронний ресурс]. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2015%20MDG%20Ukr%20Report%20DRAFT.pdf

Регіональний людський розвиток [Електронний ресурс]: статистичний бюлетень. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Раптова бідність: постановка проблеми, шляхи вирішення [Електронний ресурс]: аналітична записка. 2016. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2476/

Концепція розвитку електронного урядування в Україні. О. А. Баранов та ін.; за ред. А. І. Семенченко. Київ. 2009. 15 с.

Клімушин, П. С., Спасібов, Д. В. Моніторингові оцінки розвитку електронного уряду за міжнародними та національними методиками [Електронний ресурс]. Державне будівництво. 2016. № 1. URL: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/1/03.pdf

Ризикогенні фактори соціальної напруженості в Україні [Електронний ресурс]: аналітична записка. 2016. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2476/

Почепцов, Г. Сучасні інформаційні війни. Київ: Києво-Могилянська Академія. 2015. 497 с.

Світова гібридна війна: український фронт: монографія. за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ: НІСД. 2017. 496 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

World Development Report 2016: Digital Dividends. (2016). Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/

United Nations Е-government Survey. (2016). E-government in support of sustainable development. New York. Retrieved from https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016

Human Development Report. (2016). Human development for all and everyone. Retrieved from http://hdr.undp.org/ (in Russian).

Millennium Development Goals. Ukraine. (2000 – 2015). Retrieved from http://www.idss.org.ua/monografii/2015%20MDG%20Ukr%20Report%20DRAFT.pdf (in Ukrainian).

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrayiny. Regional Human Development: Statistical Bulletin. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).

Sudden poverty: problem statement, ways of solutions. (2016). Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/2476/ (in Ukrainian).

Semenchenko, А. І. (2009). The conception of e-governance development in Ukraine. Kyiv.

Klimushyn, P.S., Spasibov, D. V. (2016). Monitoring evaluation of e-government development according to international and national methods. Derzhavne budivnytstvo, № 1. Retrieved from www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/1/03.pdf (in Ukrainian).

Risk factors of social unrest in Ukraine. (2016). Retrieved from http://www.niss.gov.ua/ articles/2476/ (in Ukrainian).

Pocheptsov, H. (2015). Modern Information War. Kyiv: Kyievo-Mohylianska Akademiya. (in Ukrainian)

Horbulin, V. P. (2017). The world hybrid war: Ukrainian. Kyiv: NISD. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/2431/

Downloads


Переглядів анотації: 459

Опубліковано

2017-09-06

Як цитувати

Pospielova, T. V. (2017). ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ ІКТ В ЕКОНОМІЦІ Й УПРАВЛІННІ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 366–376. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/103

Номер

Розділ

Застосування ІКТ в економіці та управлінні