ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: корпоративне управління, інформація, корпоративна інформаційна система, інформаційні технології, бізнес-процес

Анотація

На основі проведеного дослідження сучасної практики діяльності корпорацій на світовому фінансовому ринку доведено, що корпоративні інформаційні системи для керівництва середніх і великих підприємств є необхідним інструментом, що дозволяє забезпечити мінімізацію витрат і збільшити прибутковість підприємства. Метою статті є визначення особливостей впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління з метою вдосконалення вітчизняної практики ведення бізнесу корпораціями та підвищення ефективності їх діяльності в умовах розвитку глобалізаційних процесів. Дослідження світової практики корпоративного управління та особливостей застосування корпораціями інформаційних систем дозволило виділити три класи корпоративних інформаційних систем: локальні, середні інтегровані, великі інтегровані системи. На основі аналізу вітчизняної практики впровадження інформаційних технологій в корпораціях визначено відмінності функціонування корпоративних інформаційних систем в Україні від зарубіжних підприємств: для іноземних підприємств основною проблемою є питання надлишку даних, а для вітчизняних компаній основною проблемою є їх нестача; іноземні компанії вирішують проблему накопичення та аналізу даних, вітчизняні компанії займаються питанням збору даних. Виділено проблеми розвитку інформаційних технологій в вітчизняних корпораціях: системи корпорацій не відповідають повною мірою поняттю корпоративна інформаційна система управління; переважне використання інформаційно-технологічних систем, за допомогою яких менеджери здійснюють поточне керівництво різними сферами бізнесу; значні витрати на придбання програмного забезпечення. Доведено, що визначальними орієнтирами у вирішенні завдань, що поставлені перед Україною у сфері інформатизації є сучасний стан та тенденції розвитку інформаційного сектора економіки розвинених країн, досвід Європейського Союзу зі створення власної інформаційної інфраструктури і широкого впровадження в усі сфери життя і діяльності інформаційних технологій. Для вирішення існуючих проблем розвитку корпоративних інформаційних систем запропоновано алгоритм дій підвищення рівня інформатизації та ефективності діяльності корпорацій, який дозволить вирішити актуальні питання впровадження корпоративних інформаційних систем, враховуючи вітчизняне законодавство та особливості корпоративного управління, підвищити ефективність і прозорість бізнес-процесів і забезпечити централізовану підтримку прийняття управлінських рішень на всіх рівнях і у всіх сферах бізнесу компаній.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.55365

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliia Orlova, Київський університет імені Бориса Грінченка
д. держ. упр., професор, професор кафедри управління
Iuliia Mokhova, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

к.держ.упр., доцент кафедри  економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування

Посилання

Ільєнко Р.В. Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС. Економіка і управління. 2015. №1. С.134-140.

Євдокимов В.В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. Вип.16. Ч.1. С.227-235.

Компания SAP и ее продукт R/3 [Електронний ресурс]. Advego. URL: http://wm-help.net/lib/b/book/1872605422/4

Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий [Електронний ресурс]. Консалтинг-Центром «ШАГ». URL: http://stepconsulting.ru/publ/erp.shtml

Орлова Н. С. Інформаційні системи в сучасному корпоративному управлінні. Актуальні проблеми державного управління. 2012. №1 (41). С. 35-40.

Різніченко Л.В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах. Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. 2009. Вип. 4(57). Ч.2. С.184-189.

Рибалко Л.П. Ззастосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип.15. Ч.3. С. 82-85.

Сокол К.М. Світовий ринок інформаційних технологій в контексті глобалізації світової економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Вип.3. С. 78-83.

The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy [Елетронний ресурс]. World economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Il'ienko, R.V. (2015). Implementation and use of information technology in higher education in the EU. Ekonomika i upravlinnia – Economics and Management, 1, 134-140 (in Ukrainian).

Yevdokymov, V.V. (2009). Corporate information systems: problems of implementation and effectiveness analysis. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky – Proceedings KNTU. Economics, 16(1), 227-235 (in Ukrainian).

SAP Company and product ee R/3. (n.d.). wm-help.net. Retrieved from http://wm-help.net/lib/b/book/1872605422/4 (in Russian).

World market of information and telecommunication technologies. (n.d.). stepconsulting.ru. Retrieved from http://stepconsulting.ru/publ/erp.shtml (in Russian).

Orlova, N.S., & Udovik, A.S. (2012). Information systems in modern corporate governance. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 1 (41), 35-40 (in Ukrainian).

Riznichenko, L.V., & Tkachenko, N.V. (2009). Experience in implementing corporate information management systems at domestic enterprises. Visnyk KDPU imeni Mykhajla Ostrohrads'koho – Bulletin KSPU Mykhailo Ostrohradskyi, 4(57), 184-189 (in Ukrainian).

Rybalko, L.P. (2015). Modern corporate information systems in the management of enterprises. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Scientific Bulletin of Kherson State University, 15(3), 82-85 (in Ukrainian).

Sokol, K.M. (2015). The world market for information technology in the context of globalization of world economy. Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho - National University of Nicholas V. Sukhomlynsky, 3, 78-83 (in Ukrainian).

The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/ WEF_GITR_Full_Report.pdf


Переглядів анотації: 1203
Завантажень PDF: 6279
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Orlova, N., & Mokhova, I. (2017). ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 355-365. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/102
Номер
Розділ
Застосування ІКТ в економіці та управлінні