RESOURCES OF THE OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN POSTGRADUATE EDUCATION

Larissa L. Familyarskaya

Abstract


In the article considers the urgency of open learning environment opportunities, including electronic teaching at school in postgraduate education. Described is the necessity of creating the conditions for maintaining the continuity of the educational process that helps teachers adapt to new conditions in postgraduate teacher training. Offered are the definitions of "educational environment in postgraduate education", "educational e-environment" and "educational e-environment as a postgraduate education." Determined is the technology of electronic educational resources, its essential characteristics, features and uses of educational environment in postgraduate education.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.244-52 


Keywords


environment; openeducation; educational environment; information and communication technologies; online services; postgraduate education

References


Антонова О.Є. Проектування освітнього середовища ВНЗ як чинник у розвитку обдарованості студентів // Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб. матеріалів конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 123-127

Биков В.Ю. Навчальні стилі дорослих учнів: особливості модельного подання, аналізу, врахування та вдосконалення при проектуванні та функціонуванні методичних систем навчання відкритої освіти // Освіта для сучасності = Edukacja dla vspolczesnosci: зб. наук. пр.: у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Т. 2. – С. 225-237.

Вдовичин Т.Я. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу / Т.Я. Вдовичин, А.В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Вип. 16. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 134-140.

Клокар Н.І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2008. – Вип. 3 (6). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua

Кузьмінська О.Г. Створення та використання системи інформаційної підтримки діяльності викладачів в умовах електронного інформаційно-освітнього середовища університету / О. Кузьмінська, Н. Качанюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: наук.-метод. журн. – 2014. - № 5. – С. 27-35.

Кузьмінська О. Г. Викладачі як студенти: практичні рекомендації щодо вибору МООС / О. Кузьмінська, Н. Михайлова / О.Г Кузьмінська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: наук.-метод. журн. – К.: Світоч, 2015р. – № 5/6 – С.45-54.

Кльоц Л.А. Використання активних методів у розвитку професійної я-концепції психолога [Електронний ресурс] / Любов Антонівна Кльоц. // Технології розвитку інтелекту, № 5, том. 1. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://goo.gl/89f8CW

Косигіна О.В. Педагогічна взаємодія суб’єктів системи післядипломної освіти: зміст і специфіка. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013, №7 – С. 215-224.

Менг Т.В. Исследование образовательной среды: проблемы, подходы, модели: монографія / Т. В. Менг. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 98 с.

Морзе Н.В., Варченко-Троценко Л. Організація МООС на основі вікі-технології / Н. Морзе, Л. Варченко-Троценко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – 2014. – 6. – С. 38-47.

Морзе Н.В. Інтернет у дидактиці: навч.-метод. матеріали. Модуль 3 / Н. В. Морзе. – К.: МОН України, 2007. – 69с.

Пашков В.В. Освітнє середовище в системі післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект / В. В. Пашков // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип. 50. – С. 182-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_50_21

Пуцов В.І. Післядипломна педагогічна освіта як система // Освіта на Луганщині. – № 1. – 2004. – С. 8-10.

Самойленко О.О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання /дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2015 р.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук. праць: Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Випуск 29. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 32-40.

Фамілярська Л.Л., Кльоц Л.А. Практика використання хмарних технологій в методиці роботи педагога / Л. Л. Фамілярська, Л. А. Кльоц // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2015. – С. 144-148.

Штомпель Г.О. Трансляція результатів дослідження у системі післядипломної освіти: метод. рек. щодо апробації та внесення змін у теоретико-метод. аспекти підготовки наук.-пед. кадрів ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» / Г.О. Штомпель. – К., 2013. – 84 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Antonova O.Ye.Designinguniversityeducationalenvironmentas a factorinthedevelopmentofgiftedstudents// Teoriia i praktykapidhotovkymaibutnikhuchytelivdopedahohichnoi dii: zb. materialivkonferentsii. – Zhytomyr: Vyd-voZhDUim. Ivana Franka, 2011. – С. 123-127. (inUkrainian)

Bykov V.Yu. Educationalstylesofadultstudents: characteristicsofmodelrepresentation, analysis, considerationandimprovethedesignandoperationofmethodicalteachingofopeneducation // Osvitadliasuchasnosti = Edukacjadlavspolczesnosci: zb. nauk. pr.: u 2 t. / Min-voosvity i naukyUkrainy, NAPN Ukrainy, NPU imeni M. P. Drahomanova, KomitetpedahohichnykhnaukPolskoiakademiinauk, Naukovetovarystvo «Polshcha-Ukraina», Instytutpedahohichnoiosvity i osvitydoroslykh NAPN Ukrainy, Asots. rektorivped. un-tivYevropy. – Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2015. – Т. 2. – С. 225-237. (inUkrainian)

Vdovychyn T.Ya. Theuseofopeneducationaltechnologiesforinformatizationofeducationalprocess/ T.Ya. Vdovychyn, A.V. Yatsyshyn // Informatsiinitekhnolohii v osviti: zb. nauk. pr. – Vyp. 16. – Kherson: KhDU., 2013. – С. 134-140. (inUkrainian)

Klokar N.I. Thedevelopmentofinformationandeducationalenvironmenteducationsystemoftheregioninthecontextofensuringequalaccesstoqualityeducation[online] / N.I. Klokar // Narodnaosvita. – 2008. – Vyp. 3 (6). – Availablefrom:http://www.narodnaosvita.kiev.ua(inUkrainian)

Kuzminska O.H. Creationanduseofinformationsupportofteachersintermsofelectronicinformation-educationalenvironmentUniversity / O. Kuzminska, N. Kachaniuk // Informatykatainformatsiinitekhnolohii v navchalnykhzakladakh: nauk.-metod. zhurn. – 2014. – № 5. – С. 27-35. (inUkrainian)

Kuzminska O.H. Teachersasstudents: practicaladviceonchoosing МООС / O. Kuzminska, N. Mykhailova // Informatykatainformatsiinitekhnolohii v navchalnykhzakladakh: nauk.-metod. zhurn. – K.: Svitoch, 2015р. – № 5/6 – С.45-54. (inUkrainian)

Klots L.A. Theuseofactivemethodsinthedevelopmentofprofessionalself-conceptpsychologist [online] / LiubovAntonivnaKlots. // Tekhnolohiirozvytkuintelektu, № 5, том. 1. – 2014. – Rezhymdostupu:http://goo.gl/89f8CW(inUkrainian)

Kosyhina O.V. Teacherinteractionsystemofpostgraduateeducation: contentandspecificity. // Osvitadoroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy. – 2013, №7 – С. 215-224.(inUkrainian)

Menh T.V. A studyoftheeducationalenvironment: problems, approaches, models: monograph/ T.V. Menh. – SPb.: Yzd-vo RHPU ym. A. Y. Hertsena, 2011. – 98 с. (in Russian)

Morze N.V. Organisationofthe MООС basedwikitechnology/ N. Morze, L. Varchenko-Trotsenko // Informatykatainformatsiinitekhnolohii v navchalnykhzakladakh : Naukovo-metodychnyizhurnal. – 2014. - № 6. – С. 38-47. (inUkrainian)

Morze N.V. Internetdidactics: teachmethod. materials. Module 3 / N.V. Morze. – K.: MON Ukrainy, 2007. – 69с.(inUkrainian)

Pashkov V.V. Educationalenvironmentinthesystemofpostgraduateeducation: methodologicalaspects/ V.V. Pashkov // HumanitarnyivisnykZaporizkoiderzhavnoiinzhenernoiakademii. – 2012. – Vyp. 50. – С. 182-192. – Availablefrom:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_50_21.(inUkrainian)

Putsov V.I. Postgraduateteachereducationas a system/V.I. Putsov//OsvitanaLuhanshchyni. – № 1. – 2004. – С. 8-10.(inUkrainian)

Samoilenko O.O. Organizational-pedagogicalconditionsoftrainingmanagersofvocationalschoolsonthebasisofdistancelearningtechnologies/dysertatsiianazdobuttianaukovohostupeniakandydatapedahohichnykhnauk, 2015 р.(inUkrainian)

Moderninformationtechnologiesandinnovativemethodsintraining: methodology, theory, practice, challenges: Zb.nauk. prats: Redkol.: I.A. Ziaziun (holova) tain. – Vypusk 29. – Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2012. – С. 32-40.(inUkrainian)

Familiarska L.L., Klots L.A. Theusepracticeofcloudtechnologiesinthemethodsoftheteacher / L.L. Familiarska, L.A. Klots // Naukovyichasopysnatsionalnohopedahohichnohouniversytetuimeni M. P. Drahomanova. – 2015. – С. 144-148.(inUkrainian)

Shtompel H.O. Translationofresearchresultssystempostgraduateeducation: metod. rek. shchodoaprobatsiitavnesenniazmin u teoretyko-metod. aspektypidhotovkynauk.-ped. kadriv; NAPN Ukrainy, DVNZ «Un-t menedzh. osvity» / H.O. Shtompel. – К., 2013. – 84 с.(inUkrainian)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.