РЕСУРСИ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Larissa L. Familyarskaya

Анотація


В статті викладено підхід до використання можливостей відкритого освітнього середовища, зокрема, електронного ресурсу в післядипломній педагогічній освіті. Обґрунтовано необхідність створення умов у післядипломній педагогічній освіті для підтримки неперервності освітнього процесу, що сприяє адаптації педагога до нових вимог та можливостей освітнього середовища. Запропоновано визначення «освітнє середовище післядипломної освіти» та «освітнє е-середовище післядипломної освіти». Визначено технології створення освітнього електронного ресурсу, його сутнісні характеристики, особливості та шляхи використання в освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.244-52 


Ключові слова


середовище; відкрита освіта; освітнє середовище; інформаційно-комунікаційні технології; онлайн сервіси; післядипломна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова О.Є. Проектування освітнього середовища ВНЗ як чинник у розвитку обдарованості студентів // Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб. матеріалів конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 123-127

Биков В.Ю. Навчальні стилі дорослих учнів: особливості модельного подання, аналізу, врахування та вдосконалення при проектуванні та функціонуванні методичних систем навчання відкритої освіти // Освіта для сучасності = Edukacja dla vspolczesnosci: зб. наук. пр.: у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Т. 2. – С. 225-237.

Вдовичин Т.Я. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу / Т.Я. Вдовичин, А.В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Вип. 16. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 134-140.

Клокар Н.І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2008. – Вип. 3 (6). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua

Кузьмінська О.Г. Створення та використання системи інформаційної підтримки діяльності викладачів в умовах електронного інформаційно-освітнього середовища університету / О. Кузьмінська, Н. Качанюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: наук.-метод. журн. – 2014. - № 5. – С. 27-35.

Кузьмінська О. Г. Викладачі як студенти: практичні рекомендації щодо вибору МООС / О. Кузьмінська, Н. Михайлова / О.Г Кузьмінська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: наук.-метод. журн. – К.: Світоч, 2015р. – № 5/6 – С.45-54.

Кльоц Л.А. Використання активних методів у розвитку професійної я-концепції психолога [Електронний ресурс] / Любов Антонівна Кльоц. // Технології розвитку інтелекту, № 5, том. 1. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://goo.gl/89f8CW

Косигіна О.В. Педагогічна взаємодія суб’єктів системи післядипломної освіти: зміст і специфіка. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013, №7 – С. 215-224.

Менг Т.В. Исследование образовательной среды: проблемы, подходы, модели: монографія / Т. В. Менг. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 98 с.

Морзе Н.В., Варченко-Троценко Л. Організація МООС на основі вікі-технології / Н. Морзе, Л. Варченко-Троценко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – 2014. – 6. – С. 38-47.

Морзе Н.В. Інтернет у дидактиці: навч.-метод. матеріали. Модуль 3 / Н. В. Морзе. – К.: МОН України, 2007. – 69с.

Пашков В.В. Освітнє середовище в системі післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект / В. В. Пашков // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип. 50. – С. 182-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_50_21

Пуцов В.І. Післядипломна педагогічна освіта як система // Освіта на Луганщині. – № 1. – 2004. – С. 8-10.

Самойленко О.О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання /дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2015 р.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук. праць: Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Випуск 29. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 32-40.

Фамілярська Л.Л., Кльоц Л.А. Практика використання хмарних технологій в методиці роботи педагога / Л. Л. Фамілярська, Л. А. Кльоц // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2015. – С. 144-148.

Штомпель Г.О. Трансляція результатів дослідження у системі післядипломної освіти: метод. рек. щодо апробації та внесення змін у теоретико-метод. аспекти підготовки наук.-пед. кадрів ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» / Г.О. Штомпель. – К., 2013. – 84 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Antonova O.Ye.Designinguniversityeducationalenvironmentas a factorinthedevelopmentofgiftedstudents// Teoriia i praktykapidhotovkymaibutnikhuchytelivdopedahohichnoi dii: zb. materialivkonferentsii. – Zhytomyr: Vyd-voZhDUim. Ivana Franka, 2011. – С. 123-127. (inUkrainian)

Bykov V.Yu. Educationalstylesofadultstudents: characteristicsofmodelrepresentation, analysis, considerationandimprovethedesignandoperationofmethodicalteachingofopeneducation // Osvitadliasuchasnosti = Edukacjadlavspolczesnosci: zb. nauk. pr.: u 2 t. / Min-voosvity i naukyUkrainy, NAPN Ukrainy, NPU imeni M. P. Drahomanova, KomitetpedahohichnykhnaukPolskoiakademiinauk, Naukovetovarystvo «Polshcha-Ukraina», Instytutpedahohichnoiosvity i osvitydoroslykh NAPN Ukrainy, Asots. rektorivped. un-tivYevropy. – Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2015. – Т. 2. – С. 225-237. (inUkrainian)

Vdovychyn T.Ya. Theuseofopeneducationaltechnologiesforinformatizationofeducationalprocess/ T.Ya. Vdovychyn, A.V. Yatsyshyn // Informatsiinitekhnolohii v osviti: zb. nauk. pr. – Vyp. 16. – Kherson: KhDU., 2013. – С. 134-140. (inUkrainian)

Klokar N.I. Thedevelopmentofinformationandeducationalenvironmenteducationsystemoftheregioninthecontextofensuringequalaccesstoqualityeducation[online] / N.I. Klokar // Narodnaosvita. – 2008. – Vyp. 3 (6). – Availablefrom:http://www.narodnaosvita.kiev.ua(inUkrainian)

Kuzminska O.H. Creationanduseofinformationsupportofteachersintermsofelectronicinformation-educationalenvironmentUniversity / O. Kuzminska, N. Kachaniuk // Informatykatainformatsiinitekhnolohii v navchalnykhzakladakh: nauk.-metod. zhurn. – 2014. – № 5. – С. 27-35. (inUkrainian)

Kuzminska O.H. Teachersasstudents: practicaladviceonchoosing МООС / O. Kuzminska, N. Mykhailova // Informatykatainformatsiinitekhnolohii v navchalnykhzakladakh: nauk.-metod. zhurn. – K.: Svitoch, 2015р. – № 5/6 – С.45-54. (inUkrainian)

Klots L.A. Theuseofactivemethodsinthedevelopmentofprofessionalself-conceptpsychologist [online] / LiubovAntonivnaKlots. // Tekhnolohiirozvytkuintelektu, № 5, том. 1. – 2014. – Rezhymdostupu:http://goo.gl/89f8CW(inUkrainian)

Kosyhina O.V. Teacherinteractionsystemofpostgraduateeducation: contentandspecificity. // Osvitadoroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy. – 2013, №7 – С. 215-224.(inUkrainian)

Menh T.V. A studyoftheeducationalenvironment: problems, approaches, models: monograph/ T.V. Menh. – SPb.: Yzd-vo RHPU ym. A. Y. Hertsena, 2011. – 98 с. (in Russian)

Morze N.V. Organisationofthe MООС basedwikitechnology/ N. Morze, L. Varchenko-Trotsenko // Informatykatainformatsiinitekhnolohii v navchalnykhzakladakh : Naukovo-metodychnyizhurnal. – 2014. - № 6. – С. 38-47. (inUkrainian)

Morze N.V. Internetdidactics: teachmethod. materials. Module 3 / N.V. Morze. – K.: MON Ukrainy, 2007. – 69с.(inUkrainian)

Pashkov V.V. Educationalenvironmentinthesystemofpostgraduateeducation: methodologicalaspects/ V.V. Pashkov // HumanitarnyivisnykZaporizkoiderzhavnoiinzhenernoiakademii. – 2012. – Vyp. 50. – С. 182-192. – Availablefrom:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_50_21.(inUkrainian)

Putsov V.I. Postgraduateteachereducationas a system/V.I. Putsov//OsvitanaLuhanshchyni. – № 1. – 2004. – С. 8-10.(inUkrainian)

Samoilenko O.O. Organizational-pedagogicalconditionsoftrainingmanagersofvocationalschoolsonthebasisofdistancelearningtechnologies/dysertatsiianazdobuttianaukovohostupeniakandydatapedahohichnykhnauk, 2015 р.(inUkrainian)

Moderninformationtechnologiesandinnovativemethodsintraining: methodology, theory, practice, challenges: Zb.nauk. prats: Redkol.: I.A. Ziaziun (holova) tain. – Vypusk 29. – Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2012. – С. 32-40.(inUkrainian)

Familiarska L.L., Klots L.A. Theusepracticeofcloudtechnologiesinthemethodsoftheteacher / L.L. Familiarska, L.A. Klots // Naukovyichasopysnatsionalnohopedahohichnohouniversytetuimeni M. P. Drahomanova. – 2015. – С. 144-148.(inUkrainian)

Shtompel H.O. Translationofresearchresultssystempostgraduateeducation: metod. rek. shchodoaprobatsiitavnesenniazmin u teoretyko-metod. aspektypidhotovkynauk.-ped. kadriv; NAPN Ukrainy, DVNZ «Un-t menedzh. osvity» / H.O. Shtompel. – К., 2013. – 84 с.(inUkrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.