НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ОРІЄНТОВАНИХ ДОДАТКІВ»: ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ

Ключові слова: навчальний курс; програмування інтернет-орієнтованих додатків; викладання курсу; методи навчання; засоби навчання

Анотація

Використання інтернет-орієнтованих додатків постійно зростає, збільшується кількість таких додатків, але постає питання як створити інтернет-орієнтовані додатки. Якраз навчальний курс «Програмування інтернет-орієнтованих додатків» покликаний вирішити цю проблему. У статті описано предмет, мету і результати вивчення навчального курсу «Програмування інтернет-орієнтованих додатків». Подано зміст програми навчального курсу «Програмування інтернет-орієнтованих додатків». Розкрито методичні аспекти викладання навчального курсу «Програмування інтернет-орієнтованих додатків», а саме подано характеристику лекційних занять з описом вивчення понять теми, методів і засобів навчання (словесні методи навчання (пояснення, розповідь, бесіда), наочні методи навчання (демонстрація), методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності (інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний), індуктивний, дедуктивний), метод стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (дискусія); комп’ютер), лабораторних занять з описом завдань для виконання, методів і засобів навчання (словесні методи навчання (пояснення, розповідь, інструктаж), наочні методи навчання (ілюстрація, демонстрація), методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності (репродуктивний), методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: методи усного контролю (індивідуальне опитування, фронтальне опитування), методи самоконтролю (самостійний пошук помилок, самоаналіз); підручник, комп’ютер), самостійної роботи студентів, модульної контрольної роботи. Зазначено, що до більшості лекційних занять розроблено мультимедійні презентації, розташовані у вільному доступі мережі інтернет. Створено дистанційний курс «Програмування інтернет-орієнтованих додатків» у рамках реалізації дистанційного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Дущенко, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ізмаїл, Україна

к. пед. н., старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності

Посилання

Онищенко С. В. WEB-технології : навч.-метод. комплекс. Бердянськ : «БДПУ», 2016. 500 с.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2007. 495 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування інтернет-орієнтованих додатків», освітній ступінь «бакалавр», галузь знань «01 Освіта/Педагогіка», спеціальність «014 Середня освіта (014.09 Інформатика), освітня програма «Середня освіта: інформатика/Середня освіта: інформатика. Інтернет-технології та веб-дизайн в освіті. Ізмаїл, 2018. 9 с. URL : http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/014.09-serednja-osvita-informatyka_prohramuvannja-internet-oriyintovanyh-dodatkiv_robocha-prohrama-navchalnoyi-dyscypliny-1.pdf (дата звернення: 09.07.2020).

Степаненко О. О. Програмування Інтернет-застосувань : конспект лекцій для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» усіх форм навчання. Запоріжжя, 2016. 66 с.

Braun S., Elberzhager F., Holl K. Automation Support for Mobile App Quality Assurance – A Tool Landscape. Procedia Computer Science. 2017. Vol. 110. P. 117-124. DOI: 10.1016/j.procs.2017.06.129

Charland A., LeRoux B. Mobile application development: Web vs. native. Communications of the ACM. 2011. Vol. 54(5), P. 49-53. DOI: 10.1145/1941487.1941504

Corral L., Sillitti A., Succi G. Mobile multiplatform development: An experiment for performance analysis. Procedia Computer Science. 2012. Vol. 10, P. 736–743. DOI:. 10.1016/j.procs.2012.06.094

Dalai A. K., Jena S. K. Evaluation of web application security risks and secure design patterns. ACM International Conference Proceeding Series. 2011. P. 565–568. DOI: 10.1145/1947940.1948057

Dalai A. K., Jena S. K. Neutralizing SQL injection attack using server side code modification in web applications. Security and Communication Networks. 2017. Vol. 2017. DOI: 10.1155/2017/3825373

Dalai A. K., Panigrahy S. K., Jena S. K. A novel approach for message authentication to prevent parameter tampering attack in web applications. Procedia Engineering. 2012. Vol. 38, P. 1495-1500. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.06.184

Domingo M. G., Garganté A. B. Exploring the use of educational technology in primary education: Teachers’ perception of mobile technology learning impacts and applications’ use in the classroom. Computers in Human Behavior. 2016. Vol. 56. P. 21-28. DOI: 10.1016/j.chb.2015.11.023

Fronza I., El Ioini N., Corral L. Students want to create apps: Leveraging computational thinking to teach mobile software development. In SIGITE 2015 – Proceedings of the 16th Annual ACM Conference on Information Technology Education. 2015. P. 21-26. DOI: 10.1145/2808006.2808033

Hsu Y. C., Ching Y. H. Mobile app design for teaching and learning: Educators’ experiences in an online graduate course. International Review of Research in Open and Distance Learning. 2013. Vol. 14(4). P. 117-139. DOI: 10.19173/irrodl.v14i4.1542

Khan A. I., Al-Badi A., Al-Kindi M. Progressive web application assessment using AHP. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 155. P. 289-294. DOI: 10.1016/j.procs.2019.08.041

Majchrzak T. A., Biørn-Hansen A., Grønli T.-M. Progressive Web Apps: the Definite Approach to Cross-Platform Development? Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. 2018. Hawaii International Conference on System Sciences. DOI: 10.24251/hicss.2018.718

Majchrzak T., Grønli, T.-M. Comprehensive Analysis of Innovative Cross-Platform App Development Frameworks. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences. 2017. Hawaii International Conference on System Sciences. DOI: 10.24251/hicss.2017.745

Mario Heiderich, Eduardo Alberto Vela Nava, Gareth Heyes, David Lindsay Web Application Obfuscation 1st Edition '-/WAFs..Evasion..Filters//alert(/Obfuscation/)'. URL: https://www.sciencedirect.com/book/9781597496049/web-application-obfuscation

Murugesan S., Rossi G., Wilbanks L., Djavanshir R. The future of web apps. IT Professional. 2011. Vol. 13(5). P. 12-14. DOI: 10.1109/MITP.2011.89

Taivalsaari A., Mikkonen T. From apps to liquid multi-device software. Procedia Computer Science. 2015. Vol. 56, P. 34-40. DOI: 10.1016/j.procs.2015.07.179

Wong C. Y., Khong C. W., Chu K. Interface Design Practice and Education Towards Mobile Apps Development. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. Vol. 51, P. 698-702. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.08.227


Переглядів анотації: 179
Завантажень PDF: 381
Опубліковано
2020-11-26
Як цитувати
Дущенко, О. (2020). НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ОРІЄНТОВАНИХ ДОДАТКІВ»: ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 15-25. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.2
Номер
Розділ
Статті