ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.11

Ключові слова:

іншомовна граматична компетентність; раннє навчання іноземних мов; цифрові та мультимедійні технології; педагог з раннього навчання іноземних мов; німецька мова

Анотація

Методика навчання іноземних мов постійно шукає шляхи ефективного опанування іноземних мов учнями початкової школи. В статті розглянуто можливість застосування цифрових та мультимедійних технологій у процесі формування іншомовної граматичної компетенції молодших школярів на прикладі німецької мови. Аналіз зарубіжного досвіду довів актуальність впровадження таких технологій в освітній процес закладів освіти всіх ступенів, проте зазначено недостатність вивчення методики використання цифрових та мультимедійних засобів в процесі формування іншомовної компетентності учнів початкової школи, зокрема при навчанні граматики німецької мови. Зазначено, що в сучасних умовах розвитку освіти вагомими є врахування особливостей  сучасних школярів, які є digital native – цифровими аборигенами, а тому застосування цифрових та мультимедійних технологій  на  уроках німецької мови є природним та зрозумілим для них інструментом. Майбутнім та практикуючим педагогам з раннього навчання іноземних мов необхідно подолати психологічні перешкоди та сумніви щодо ефективності застосування нових засобів, щоб цифрові та мультимедійні технології стали щоденною практикою. В статті запропоновано цифрові та мультимедійні ресурси і програми, які можна використати у процесі формування іношомовної граматичної компетенція на різних етапах опрацювання граматики, при цьому повністю враховані вимоги програми “Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-4 класи” України. Порівняльний аналіз онлайн-ресурсів, призначених для вивчення іноземних мов, серед яких і німецька, з чинної програмою іноземних мов для Нової української школи (2018), з урахуванням рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності на час закінчення 4 класу, дозволив систематизувати існуючі в мережі Інтернет цифрові та мультимедійні ресурси відповідно до лексико-граматичних тем та видів мовленнєвої діяльності, що допоможе ефективно їх застосовувати на уроках німецької мови, підвищити мотивацію молодших школярів, спонукає до самостійного вивчення іноземної мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Cоломаха Анжеліка Вікторівна, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту

Посилання

Eurydice 2001a. Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems - Facts and Figures. European Commission. Brüssel. Eurydice 2001: Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa, Brüssel. 22.02.2020. URL: www.eurydice.org

Fremdsprachenerwerb - Wie früh und wie anders? Workshop des Forum Bildung am 14. September 2001 in Berlin. Materialien des Forum Bildung; 13. Bonn: BLK. 2001. 84 S.

Alkaz, Ed. Grammatik im DaF-Unterricht in Theorie und Praxis 1. Verlag: GRIN Verlag. 2016. 92 p.

Götze, L. Linguistische und didaktische Grammatik. In G. Helbig, L. Götze, G. Henrici & H. J. Krumm (Eds.), Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (HSK) 19.1, pp. 187- 194.

Schmidt, R. Linguistische Grammatik und pädagogische Grammatik: grundsätzliche überlegungen zur Erarbeitung einer Grammatik für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache Schmidt R.. In: Fremdsprachen lernen mit Medien: Festschrift für Helm von Faber zum 70. Geburtstag Ehnert R, Piepho H-E (Eds). Ismaning: Hueber. 1986, p.226-237.

Helbig, G. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie. 1981. 629 p.

Коммуникативная грамматика английского языка = Communicative English Grammar: учеб.-метод. пособие. В 2 ч. авт.-сост. Н. Г. Оловникова, М.А.Андарало, В.В.Бирюков и др. 2-е изд. Минск: БГПУ. 2010. 301 с.

Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ.класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів.за загал. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.

Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants From On the Horizon. MCB University Press, Vol. 9. No 5. October 2001. 25.02.2020. URL: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-20Digital

Tapscott, D. Net Kids. Die digitale Generation erobert Wirtschaft und Gesellschaft. Wiesbaden. 1998. 405 P.

Соломаха А.В. Застосування словникових онлайн тренажерів для формування лексичної комунікативної компетенції майбутнього педагог.Освітологічний дискурс. 2019. № 3-4 (26-27) с. 130-142. ISSN Online: 2312-5829. 22.02.2020. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.143155

Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика: учеб. пособие. Московский гос. лингвистический ун-т. изд. 6-е. М.: ЛЕНАНД. 2016. 364 с.

Гусевская Н. Ю., Ерёмина В.М. Обучение иноязычному общению студентов неязыковых специальностей на основе использования ИКТ и активных методов обучения. Учёные записки ЗабГУ. Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. 2012. №6. С. 97-101.

Duden. Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch, 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, Dudenverlag. 2016. 1344 p.

Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-4 класи. 1.03.2020. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 1769

Опубліковано

2020-04-27

Як цитувати

Соломаха, А. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 121–135. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.11

Номер

Розділ

Статті