ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

  • Olha H. Zakhar Mykolaiv Regional In-Service Teacher Training Institute
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, цифрова компетентність, професійний розвиток, вчителі інформатики, професійна компетентність вчителя інформатики, підвищення кваліфікації вчителів

Анотація

В статті розглянуті складові інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики, запропоновані критерії оцінювання рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики на основі структури ІКТ-компетентності та рекомендацій ЮНЕСКО,  запропоновані інструменти для відстеження рівня сформованості ІК-компетентності вчителів інформатики, аналізуються результати проведеного моніторингового дослідження рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності серед  вчителів інформатики Миколаївської області та причини недостатньої підготовленості вчителів інформатики,  запропоновані шляхи формування ІК-компетентності вчителів інформатики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha H. Zakhar, Mykolaiv Regional In-Service Teacher Training Institute
Head of the Laboratory of innovative development and distance education

Посилання

ISTE Standards Computer Science Educators [Електронний ресурс] // Сайт міжнародної спільноти технологій в освіті (ISTE). Режим доступа: http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-CSE_PDF.pdf

Гуржій А. М. Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи / А. М. Гуржій, О. В. Овчарук // Інформаційні технології в освіті. – 2013 – № 15. – С. 38–43.

Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Рафальська М.В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики // http://lib.iitta.gov.ua/437/ Модель_системи_соціально-професійних_компетентностей_вчителя_інформатики 1.pdf

Захар О. Г. Сучасні підходи до визначення інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики. / Захар О. Г. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. № 2. ¬– с.63 – 67

Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под.редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Золочевська М.В., Ігнатенко О.В., Давиденко О.П., Кузьмінська О.Г. Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає? // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – №8. – с.3-8.

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В.Ю. Биков, О.В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О.В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88с.

Середовище моніторингових досліджень МОІППО monitortest.moippo.org.ua

Структура ІКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. [Версия 2.0. Русский перевод] [Електронний ресурс] // Сайт института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf – Заголовок з екрану

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

ISTE Standards Computer Science Educators, [online] at http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-CSE_PDF.pdf (accessed 14 August 2015)

Ghurzhij A. M. Debatable issues of information and communication competence: international approaches and Ukrainian prospects / A. M. Ghurzhij, O. V. Ovcharuk // Informacijni tekhnologhiji v osviti, 2013, № 15, pp. 38–43. (in Ukrainian)

Galdak M.I., Ramskyy J. S., Rafalska M. V. Model of social and professional competence of computer science teachers, [online] at http://lib.iitta.gov.ua/437/1/Модель_системи_соціально-професійних_компетентностей_вчителя_інформатики.pdf (in Ukrainian) (accessed 14 August 2015)

Zakhar O. Modern approaches to the definition of information and communication competence of computer science teachers, 2014, Informatyka ta informacijni tekhnologhiji v navchaljnykh zakladakh. № 2, pp. 63-67 (2014) (in Ukrainian)

Badarch Dendev, 2013 . Information and Communication Technologies in Education, Monograph, UNESCO, (2013), [online] at http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf (in Russian) (accessed 14 August 2015)

Morse N.V., Barna O.V., Vember V.P., Zolochevska M.V., Іgnatenko O.V., Davydenko O.P., Kuzmіnska O.G. Informatics competency of students may be higher on the competence of those who teach them?, 2010, Komp'juter u shkoli ta sim'ji. № 8, pp.3-8, (2010) (in Ukrainian)

V. Ju. Bikov, O. V. Bilous, Ju. M. Bogachkov. Fundamentals of standardization of information and communication competencies in education Ukraine : metod. pekom., 2010 / [V. Ju. Bikov, O. V. Bilous, Ju. M. Bogachkov ta in.]; za zag. red. V. Ju. Bikova, O. M. Spirina, O. V. Ovcharuk. – K. : Atika, 2010 (in Ukrainian)

Monitoring research ICT-competencies computer science teachers [online] at http://monitortest.moippo.org.ua/ (accessed 14 August 2015)

Unesco ICT competency framework for teachers, Version 2.0. [online] at http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214694.pdf (accessed 14 August 2015)


Переглядів анотації: 1074
Завантажень PDF: 4783
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Zakhar, O. H. (2015). ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 21-32. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.2132
Номер
Розділ
Статті