ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА»

  • Tetiana V. Tykhonova National Aviation University
Ключові слова: інформатична компетентність, інформаційна культура, інформатичний продукт, продуктивно-технологічне навчання, компетентнісні завдання

Анотація

У статті на основі багатьох наукових джерел обґрунтовуються сутність та складові понять «інформатична компетентність» та «інформаційна культура»; проводиться їх порівняльний дидактичний аналіз. Автор визначає інформатичну компетентність як інтегровану здатність людини ефективно та результативно працювати в умовах інформаційного середовища; вона проявляється під час інформаційної діяльності та оцінюється за результатами діяльності. Інформаційна культура є показником рівня досконалості людини в інформаційній сфері діяльності; вона проявляється в процесі соціальної діяльності, комунікації, поведінці. Автор описує, як ці поняття відбиваються у цілях навчання, яким має бути зміст навчального матеріалу з погляду на пріоритет одного чи другого поняття, які методи та засоби потрібно застосовувати для набуття відповідних цілей, якою має бути діагностика результатів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana V. Tykhonova, National Aviation University
PhD (pedagogical sciences), Associate Professor

Посилання

Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця / Н.Баловсяк// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 5. – с. 21-28.

Бурмакина, В.Ф. Большая Семерка (Б7). Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность: методическое руководство для подготовки к тестированию учителей. [Электронный ресурс] / В.Ф. Бурмакина, М. Зелман, И.Н. Фалина. – М.: НФПК, 2007. – 56 с. Режим доступа: http://ifap.ru/library/book360.pdf.

Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования / А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова. – М.: Логос, 2011. – 288 с.

Головань М.С. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення / М.С.Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - № 4. – с. 62-69.

Дорошенко Ю.О. Компетентнісний підхід як основа забезпечення якості вищої освіти /Ю.О.Дорошенко, Г.І.Короткий // Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (м. Київ, 18-22 жовтня 2010 року) – К.: ДАЖКГ, 2010. – С. 7-19.

Дорошенко Ю.О. Технологічне навчання інформатики: Навчально-методичний посібник / Ю.О. Дорошенко, Т.В. Тихонова, Г.С. Луньова.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 304 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004, - 40 c.

Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности /С.Д.Каракозов //Пед. информатика. – 2000. - № 2. - С.41-54.

Карташова Л.А. Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін/ Л.А.Карташова // Педагогічний дискурс. – 2010. –вип. 8. С.90-96

Крылова Н.Б. Культурология образования / Н.Б.Крылова. М.: Народное образование, - 2000. –272 с.

Морзе Н.В. Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська, В. П. Вембер та ін. // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 6. - С. 23-31.

Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий / А.М.Новиков. – М.: Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с.

Помянтовский А.Н. Информационная культура личности: содержание и структура [Электронный ресурс]/ А.Н.Помянтовский, Е.П.Александров // Вестник ТИУиЭ. 2010. №2. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-kultura-lichnosti-soderzhanie-i-struktura

Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги / С.А.Раков// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №3. – с. 35-38.

Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності / Ю.С. Рамський / Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 8. – 2004. – C. 19-42 Відомості доступні також з Інтернету: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1290

Рамський, Ю. С. Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)" / Ю. С. Рамський ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 56 с.

Irvin R. Katz. Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS’s iSkills Assessment [Electronic resource] // Іnformation technology and libraries. – 2007. September –URL: http://caledonianacademy.net/spaces/LLiDA/uploads/Restricted/katz.pdf

Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. [Electronic resource] – URL: http://ecahe.eu/w/index.php/

Framework_for_Qualifications_of_the_European_Higher_Education_Area.

Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards. [Electronic resource] – URL: http://www.unidue. de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf.

Tuning Education Structures in Europe [Electronic resource]. – URL : http://tuning.unideusto.org.

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). – European Communities [Electronic resource]. – URL: http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balovsiak N. Information professional competence / N.Balovsiak// Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. – 2004. - # 5. – p. 21-28. (in Ukrainian)

Burmakina, V.F. Bol'shaja Semerka (B7). Information, communication and technological competence: a guide to prepare for the testing of teachers [Electronic resource] / V.F. Burmakina, M. Zelman, I.N. Falina. – M.: NFPK, 2007. – 56 p. URL: http://ifap.ru/library/book360.pdf. (in Russian)

Verbickij A.A. Invariants of professionalism: the problems of formation / A.A. Verbickij, M.D. Il'jazova. – M.: Logos, 2011. – 288 p. (in Russian)

Holovan M.S. Informatychna competence: the gist, structure and formation / M.S.Holovan // Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh. – 2007. - # 4. – p. 62-69. (in Ukrainian)

Doroshenko Yu.O. Competence approach as a basis for quality assurance of Higher Education /Yu.O.Doroshenko, H.I.Korotkyi // Actual problems of reforming housing and communal services of Ukraine: management, human resources, innovation, technologies: Materials of All-Ukrainian scientific-methodical conference (m. Kyiv, 18-22 october, 2010) – K.: DAZhKH, 2010. – p. 7-19. (in Ukrainian)

Doroshenko Yu.O. Technological learning of informatic: teaching handbook / Yu.O. Doroshenko, T.V. Tykhonova, H.S. Lunova.— Kh.: «Ranok», 2011.— 304 p. (in Ukrainian)

Zimnjaja I. A. Key competences as effectively-target based competency approach to education / I. A. Zimnjaja. - M.: Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2004, - 40 p. (in Russian)

Karakozov S.D. Information Culture in the context of the general theory of person's culture /S.D.Karakozov //Ped. informatika. – 2000. - # 2. - p.41-54. (in Russian)

Kartashova L.A. Formation IT-preparedness as a new qualitative characteristic of teacher of social and humanities sciences / L.A.Kartashova // Pedahohichnyi dyskurs. – 2010. –vyp. 8. p.90-96(in Ukrainian)

Krylova N.B. Culturology of education / N.B.Krylova. M.: Narodnoe obrazovanie, - 2000. –272 p. (in Russian)

Morze N.V. Competence tasks as a means of building informatics competence under continuous education / N. V. Morze, O. H. Kuzminska, V. P. Vember and oth. // Inform. tekhnolohii v osviti : zb. nauk. pr. - 2010. - Vyp. 6. - p. 23-31. (in Ukrainian)

Novikov A.M. Pedagogy: a dictionary of basic concepts / A.M.Novikov. – M.: IJeT, 2013. – 268 p. (in Russian)

Pomjantovskij A.N. Personal information culture: the content and structure [Electronic resource]/ A.N.Pomjantovskij, E.P.Aleksandrov // Vestnik TIUiJe. 2010. #2. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-kultura-lichnosti-soderzhanie-i-struktura (in Russian)

Rakov S.A. Modern informatic teacher: qualification and requirements / S.A.Rakov// Kompiuter u shkoli ta simi. – 2005. – #3. – p. 35-38. (in Ukrainian)

Ramskyi Yu.S. Formation of information culture of the person - a priority of modern educational activity / Yu.S. Ramskyi / Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia: Zb. nauk. prats/ Redkol. – K.: NPU im. M.P. Drahomanova. – Vypusk 8. – 2004. – p. 19-42 (in Ukrainian)

Ramskyi, Yu. S. Methodical system of formation of information culture of future teachers of mathematics [Text] : avtoref. dys. ... doctor of ped. sciences : 13.00.02 "Teoriia ta metodyka navchannia (informatyka)" / Yu. S. Ramskyi ; NPU im. M. P. Drahomanova. – K., 2013. – 56 p. (in Ukrainian)

Irvin R. Katz. Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS’s iSkills Assessment [Electronic resource] // Іnformation technology and libraries. – 2007. September –URL: http://caledonianacademy.net/spaces/LLiDA/uploads/Restricted/katz.pdf

Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. [Electronic resource] – URL: http://ecahe.eu/w/index.php/Framework_for_Qualifications_of_the_European_Higher_Education_Area.

Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards. [Electronic resource] – URL: http://www.unidue.

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). – European Communities [Electronic resource]. – de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf.

Tuning Education Structures in Europe [Electronic resource]. – URL : http://tuning.unideusto.org. URL: http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm.


Переглядів анотації: 663
Завантажень PDF: 1504
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Tykhonova, T. V. (2015). ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА». Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 91-100. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.91100
Номер
Розділ
Статті