РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМ НАВЧАЛЬНИМ КУРСОМ «ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ»

Roman O. Pavliuk

Анотація


У статті представлено особливості розвитку дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Соціальна робота» у процесі роботи з електронним навчальним курсом «Професійне спілкування іноземною мовою». Представлено зміст та структуру навчальної дисципліни, основні форми роботи, критерії оцінювання знань студентів та програмові результати. Визначено роль та місце системи електронного навчання, зокрема ЕНК «Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СП, денна)» у формуванні наукової компетентності майбутніх магістрів. Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності 231 Соціальна робота з’ясовано, що навчальна дисципліна «Професійне спілкування іноземною мовою» забезпечує формування таких загальних фахових компетентностей, які так чи так забезпечують формування й дослідницької компетентності: здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні; здатність до викладацької діяльності, формування у майбутніх студентів професійних знань, умінь та навичок, виховання активної життєвої позиції. Серед програмових результатів вивчення дисципліни визначено такі: здатність застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, на професійні теми, як усно, так і письмово. На основі аналізу електронного навчального курсу презентовано конкретні форми та методи розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 231 Соціальна робота. З-поміж завдань, які сприяють розвиткові дослідницької компетентності виділено такі: надіслати письмову відповідь у форматі есе (до 10 речень) – тематика пов’язана із мотиваційним блоком щодо продовження освіти; на основі запропонованого плану розробити власний короткий опис наукового проекту; на основі технології «Форсайт» розробити та презентувати власну ідею для розвитку наукового знання у майбутньому; використовуючи опорну лексику та вирази, запропоновані нижче, опишіть застосовані вами методи у власному дослідженні; підібрати бібліографію до власного дослідження та оформити її відповідно до вимог APA style; підготувати анотацію до статті за поданим зразком та вимогами щодо структури анотації.

 


Ключові слова


дослідницька компетентність; електронний навчальний курс; другий (магістерський) рівень вищої освіти; професійна підготовка; форми і методи

Повний текст:

PDF

Посилання


10 key skills by 2020 (2018).

https://www.eduget.com/news/10_klyuchovix_navichok_do_2020-go-907 (in Ukrainian)

Electronic educational course – Foreign language professional communication (5th course, SP, full-time department) (2017). Roman O . Pavliuk: Distance learning. Faculty of Law and International Affairs: Electronic Educational Course. Borys Grinchenko Kyiv University.

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=9573 (in Ukrainian)

Educational-professional program 231.00.01 "Social pedagogy" of the second (master's) level of higher education (2018).

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/il/2018/op_mag_sp.pdf (in Ukrainian)

Pavliuk, R., Liakh T. & Klishevych, N. (2017). Approaches to ICT-competence standard’s development in the research-based training system of the future specialist of the social sphere in Ukraine. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Luhansk. – Starobilsk, 8 (313), 98-114 (Series: pedagogical sciences) (in Ukrainian)

Foreign language professional communication: work program of academic discipline [for students majoring in 231 "Social work / Social pedagogy"] (2018). compiled by R.O. Pavlyuk, Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 15 (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.