ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Ірина Василівна Єсікова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0003-0794-2781
Ключові слова: інклюзивне освітнє середовище, інформаційно-комунікаційні технології, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, дистанційна освіта

Анотація

У статті висвітлено поняття інклюзивного освітнього середовища, описано його особливості та актуальність активного використання дистанційного навчання в інклюзивному освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти. Виділено основними дидактичними умовами  для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивний освітній процес є використання різноманітних навчальних підходів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх темпераменту, змоги засвоювати навчальний матеріал та наявності матеріально-технічного забезпечення.  На основі вивчення передового педагогічного досвіду й узагальнення науково-педагогічних праць виділено основні актуальні ІКТ, для організації навчального процесу в інклюзивному середовищі. Охарактеризовано  застосування ІКТ як засобу підтримки інклюзивного навчання в компенсаційних, комунікаційних та дидактичних цілях. Розкрито основні типи ІКТ котрі доцільно використовувати в якості засобу підтримки інклюзивного навчання. Здійснено огляд сучасних засобів ІКТ котрі доцільно використовувати в інклюзивному середовищі в дидактичних цілях та описано їх функціональні можливості  як спеціально розроблених  програмних засобів, для застосування в освітніх цілях. Зосереджено увагу на дистанційній освіті дітей з особливими освітніми потребами,  інтерактивному освітньому середовищі - «Віртуальний клас», безкоштовному проєкті Міністерства освіти  і науки України «Всеукраїнська школа онлайн» та Всеукраїнська безкоштовна шкільна освітня мережа «Щоденник.ua». Встановлено, що впровадження ІКТ в інклюзивне освітнє середовище як дидактичного засобу урізноманітнює та розширює спектр традиційних засобів і ресурсів, надає можливість дітям з особливими освітніми потребами мати вільний доступ до якісної освіти, соціально адаптуватись та відчувати впевненість у своїх можливостях, що особливо актуально в епоху пандемії та карантинних обмежень. Вказано, що перспективним напрямом продовження дослідження з окресленої проблеми є створення та адаптування програмно-методичних комплексів дистанційного навчання для осіб з інвалідністю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Василівна Єсікова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество 7–10 июня, 1994. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427rb.pdf (дата звернення: 4.08.2020).

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-19#Text (дата звернення: 4.08.2020).

Заярнюк О.В. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип.11. С. 190-193. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmgu_eim_2015_11_45

Гета А. В., Заіка В. М., Коваленко В. В. Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навчальний посібник. Полтава : ПУЕТ, 2018. 261 с.

Носенко Ю. Г. Деякі аспекти впровадження засобів ІКТ в інклюзивну освіту. Наукова молодь-2014: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 2014. С. 54-56.

Спірін, О. М., Колос, К. Р. Технологія організації масового дистанційного навчання учнів в умовах карантину на базі Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. №79(5), С. 29–58. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.4090

Казачінер О.С., Вірич Ю.О. Інформаційно-освітній простір для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 2018. 94 с.

Всеукраїнська школа онлайн URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn (дата звернення: 4.08.2020).

Всеукраїнська безкоштовна освітня мережа «Щоденник.ua» URL: http://company.shodennik.ua/functions/groups-and-events/ (дата звернення: 4.08.2020).

Будник О. Б. Підготовка вчителя до розвитку цифрової грамотності учнів Нової української школи. Освітні обрії, 2020. №1(50). С. 140-145. URL: https://doi.org/10.15330/obrii.50.1.140-145


Переглядів анотації: 207
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Єсікова, І. В. (2021). ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 62-70. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.115
Номер
Розділ
Статті